Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 10.novembra sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 10.novembra sēdes protokols

Piektdienā, 06. janvārī, 2017 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 10.novembra sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2016.gada 10.novembrī Nr. 14

Sēde sasaukta 2016.gada 10.novembrī pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2016.gada 10.novembrī pulksten 12.59.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 13 deputāti:
Gunārs ANSIŅŠ
Laila ATIĶE
Māris CEIRULIS
Atis DEKSNIS
Jurijs HADAROVIČS
Uldis HMIEĻEVSKIS
Linda MATISONE
Romans MILOSLAVSKIS
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
Naums VOROBEIČIKS
 
Sēdē nepiedalās 1 deputāts
Ģirts KRONBERGS, darba pienākumu dēļ
 
Klātesošie:
Jānis ALPE–LŪKS, SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" finanšu vadītājs
Mārtiņš ĀBOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs
Mārtiņš BROKANS, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES
juriskonsults
Ita CĒRMANE, interneta portāla www.liepajniekiem.lv korespondente
Andis DEJUS, SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" valdes priekšsēdētājs
Nora DRIĶE, laikraksta "KURZEMES VĀRDS" korespondente
Māris EGMANIS, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES vadītājs
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (finanšu
jautājumos)
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības
jautājumos)
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja
Normunds KĀRKLS, RIETUMU RADIO/aģentūras LETA korespondents
Agris KLESTROVS, pašvaldības administrācijas IT daļas Datorsistēmu
administrēšanas nodaļas informācijas sistēmu administrators
Aiga KĻAVENIECE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes
Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja
Zita LAZDĀNE, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un
mārketinga daļas vadītāja
Dace LIEPNIECE–LIEPIŅA, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un
sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja
Linda MARKUS–NARVILA, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS
PĀRVALDES vadītājas vietniece
Inita PELNĒNA, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja
Sabīne PRIEDIENA, Domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un
sadarbības jautājumos palīdze
Sarmīte PUJĒNA, interneta portāla www.irliepaja.lv korespondente
Līga RATNIECE–KADEĢE, Domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko
attiecību jautājumos
Edgars RĀTS, pašvaldības izpilddirektors
Mārtiņš TĪDENS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta".
2. Par Liepājas ezera akvatorijas (teritorijas, kas atrodas dabas lieguma "Liepājas ezers
 II dabas parka zonā) ekspluatācijas noteikumiem.
3. Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
 pakalpojumu maksu.
4. Par Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 2016.gada 9.septembra lēmumu
 Nr.2–10/1/3109.
5. Par īpašuma Celtnieku ielā 23 nodošanu lietošanā.
6. Par īpašuma Kapsētas ielā 5 nodošanu lietošanā.
7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640
 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
 PĀRVALDE"".
8. Par būves Turaidas ielā 4A nojaukšanu.
9. Par būves Turaidas ielā 14A nojaukšanu.
10. Par dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 43 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
11. Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59A–16 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par dzīvokļa īpašuma Daugavas ielā 3–55 nosacīto cenu.
14. Par zemi Toma ielā 4A.
15. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41–24 atsavināšanu.
16. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 atsavināšanu.
17. Par zemesgabala, Ventspils ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ventspils ielā
 50B, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
18. Par zemesgabala, Jaunprojektētās ielas daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
19. Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
20. Par pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu daļu Pilsētas kapsētu teritorijās
 nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
21. Par atsevišķu Liepājas pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
22. Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 5.novembra lēmuma Nr.511 "Par dzīvokļa
 īpašuma atsavināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu.
23. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25, Liepājā, robežu apstiprināšanu.
Par papildjautājumu

Uldis SESKS: – Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdi un informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts papildjautājums, par kura iekļaušanu darba kārtībā vajadzētu lemt.
 
Gunārs ANSIŅŠ: – Iepazīstina deputātus ar papildjautājumu "Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 23A daļai".

Uldis SESKS: – Aicina deputātus balsot par papildjautājuma "Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 23A daļai " iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā.

DOME, balsojot ar 10 balsīm par, pret – 4, atturas – nav, nebalso – nav,


NOLEMJ: Iekļaut Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtībā jautājumu "Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 23A daļai".


1.
Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"", kurā paredzēts apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavotā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta" iesniegumu ar visiem pielikumiem un kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN 2325400,14 EUR apmērā.
 Informē, ka minētā projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota centralizētās kanalizācijas infrastruktūra.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.383 "Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"".

2.
Par Liepājas ezera akvatorijas (teritorijas, kas atrodas dabas lieguma "Liepājas ezers" II dabas parka zonā) ekspluatācijas noteikumiem

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas ezera akvatorijas (teritorijas, kas atrodas dabas lieguma "Liepājas ezers" II dabas parka zonā) ekspluatācijas noteikumiem" un saistošo noteikumu projekts "LIEPĀJAS EZERA AKVATORIJAS (TERITORIJAS, KAS ATRODAS DABAS LIEGUMA "LIEPĀJAS EZERS" II DABAS PARKA ZONĀ) EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS) NOTEIKUMI" (turpmāk – saistošie noteikumi).
 Informē, ka saistošie noteikumi apstiprina Liepājas ezera akvatorijas ekspluatācijas noteikumus, kuri izstrādāti Liepājas ezera daļai, kas saskaņā ar dabas aizsardzības plānu ir noteikta kā dabas parka zona II un iekļauj ezera teritoriju no Jaunā tilta līdz Jaunās ielas galam, iekļaujot Zirgu un Attekas salas, kā arī Golodova dambi, un šo noteikumu mērķis ir noteikt ūdenstilpes saimnieciskās darbības nosacījumus, veidus un ierobežojumus, kā arī piekrastes platību izmantošanu ūdenstilpes aizsargjoslā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS, J. HADAROVIČS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, L. ATIĶE, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, H. VALCIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.384 "Par Liepājas ezera akvatorijas (teritorijas, kas atrodas dabas lieguma "Liepājas ezers" II dabas parka zonā) ekspluatācijas noteikumiem".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 "LIEPĀJAS EZERA AKVATORIJAS (TERITORIJAS, KAS ATRODAS DABAS LIEGUMA "LIEPĀJAS EZERS" II DABAS PARKA ZONĀ) EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS) NOTEIKUMI".

3.
Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" pakalpojumu maksu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" pakalpojumu maksu", kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" (turpmāk – Izglītības pārvalde) pakalpojumu maksu.
 Informē, ka Izglītības pārvalde, īstenojot nolikumā noteiktās funkcijas, organizē dažādus metodiskos seminārus izglītības nozares darbiniekiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem un, ka šajos semināros piedalās arī izglītības nozares darbinieki no citām pašvaldībām. Tāpat Izglītības pārvalde sniedz virkni specifisku pakalpojumu, kas saistīti ar bērnu psiholoģisko un logopēdisko izpēti gan Liepājas pilsētas, gan arī citu pašvaldību iedzīvotājiem. Tādējādi līdz šim Liepājas pilsētas pašvaldība faktiski netiešā veidā subsidēja izglītības nozares darbiniekus un bērnus no citām pašvaldībām, kas par pakalpojumu izmantošanu nemaksāja. Lēmuma projekts mainīs šo situāciju, nosakot maksu pakalpojumu saņēmējiem, kuri nav deklarēti Liepājas pilsētā un kuri nav Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbinieki vai pedagogi, kā arī vienlaikus iespēja izmantot pakalpojumus bez maksas tiks nodrošināta Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogiem, darbiniekiem un bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – J. HADAROVIČS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. ATIĶE, U. SESKS, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, 1 nebalso – H. VALCIS,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.385 "Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" pakalpojumu maksu".

4.
Par Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 2016.gada 9.septembra lēmumu
Nr.2–10/1/3109

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka Liepājas pilsētas dome (turpmāk – Dome) ir saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts atcelt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests) 2016.gada 9.septembra lēmumu Nr.2–10/1/3109 "Par Sociālā dienesta 2016.gada 8.februāra lēmuma par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu atcelšanu un izmaksātā dzīvokļa pabalsta atgūšanu" (turpmāk – Lēmums Nr.2–10/1/3109).
 Vispusīgi izvērtējot lietas materiālus, Dome secina, ka Sociālā dienesta Lēmums ir atstājams spēkā, jo Sociālais dienests ir pareizi konstatējis faktiskos un tiesiskos apstākļus, pamatojums lēmumā ir pareizs un pietiekams.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 2016.gada 9.septembra lēmumu Nr.2–10/1/3109", kurā paredzēts atstāt negrozītu Sociālā dienesta Lēmumu Nr.2–10/1/3109, kā arī norādīta šā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, U. SESKS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, L. MATISONE, H. VALCIS, N. VOROBEIČIKS, J. VILNĪTIS, R. MILOSLAVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.386 "Par Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 2016.gada 9.septembra lēmumu Nr.2–10/1/3109".

5.
Par īpašuma Celtnieku ielā 23 nodošanu lietošanā

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par īpašuma Celtnieku ielā 23 nodošanu lietošanā", kurā paredzēts nodot Liepājas pašvaldības aģentūrai "Nodarbinātības projekti" lietošanā tehnikas un inventāra novietnes vajadzībām pašvaldības nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 23, Liepājā, kas sastāv no zemesgabala 1752 kv.m platībā un uz tā esošas būves.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, V. VITKOVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, H. VALCIS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, E. STRIKS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.387 "Par īpašuma Celtnieku ielā 23 nodošanu lietošanā".

6.
Par īpašuma Kapsētas ielā 5 nodošanu lietošanā

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par īpašuma Kapsētas ielā 5 nodošanu lietošanā", kurā paredzēts nodot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" lietošanā pilsētas svētku noformējuma elementu novietošanas un uzglabāšanas vajadzībām pašvaldības nekustamo īpašumu Kapsētas ielā 5, Liepājā, kas sastāv no zemesgabala 1829 kv.m platībā un uz tā esošas būves.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, U. SESKS, L. MATISONE, E. STRIKS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, V. VITKOVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS, A. DEKSNIS, U. HMIEĻEVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.388 "Par īpašuma Kapsētas ielā 5 nodošanu lietošanā".

7.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE""

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"", kurā paredzēts papildināt pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" apsaimniekošanā nodoto īpašumu sarakstu ar šādiem īpašumiem – garāžu Virsnieku ielā 11 un sešām neapdzīvojamām telpām Vītolu ielā 6/10, kā arī izslēgt no minētā saraksta īpašumu Oskara Kalpaka ielā 52/56–NT1.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, M. CEIRULIS, L. MATISONE, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, E. STRIKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.389 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"".

8.
Par būves Turaidas ielā 4A nojaukšanu

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka, lai sakārtotu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par būves Turaidas ielā 4A nojaukšanu", kurā paredzēts nojaukt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo būvi Turaidas ielā 4A, kura nav atjaunojama, bojā pilsētas ainavu, ir bīstama apkārtējai videi un cilvēkiem.
 Informē, ka būve Turaidas ielā 4A atrodas darījumu apbūves teritorijā, blakus tai atrodas vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un, ka, nojaucot būvi, tiks iegūts neapbūvēts zemesgabals 567 kv.m platībā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. HADAROVIČS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, H. VALCIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.390 "Par būves Turaidas ielā 4A nojaukšanu".

9.
Par būves Turaidas ielā 14A nojaukšanu

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka, lai sakārtotu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par būves Turaidas ielā 14A nojaukšanu", kurā paredzēts nojaukt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo būvi Turaidas ielā 14A, kura nav atjaunojama, bojā pilsētas ainavu, ir bīstama apkārtējai videi un cilvēkiem. Papildu informē, ka, nojaucot būvi, tiks iegūts neapbūvēts zemesgabals 2855 kv.m platībā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, L. MATISONE, J. HADAROVIČS, U. SESKS, A. DEKSNIS, U. HMIEĻEVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, L. ATIĶE, V. VITKOVSKIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.391 "Par būves Turaidas ielā 14A nojaukšanu".

10.
Par dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 43 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 43 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 43 pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas pārvaldniekam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, L. ATIĶE, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.392 "Par dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 43 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".

11.
Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot dzīvojamās mājas Ventspils ielā 6 pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas pārvaldniekam Ingai Balcerei.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, J. VILNĪTIS, R. MILOSLAVSKIS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.393 "Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".

12.
Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59A–16 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59A–16 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59A–16, 2016.gada 12.oktobra izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1430,00 EUR.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – R. MILOSLAVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, J. HADAROVIČS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.394 "Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59A–16 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

13.
Par dzīvokļa īpašuma Daugavas ielā 3–55 nosacīto cenu

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Daugavas ielā 3–55 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Daugavas ielā 3–55 un zemes Daugavas ielā 3, Liepājā, 380/100000 kopīpašuma domājamo daļu nosacīto cenu 10500 EUR.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, R. MILOSLAVSKIS, L. MATISONE, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, M. CEIRULIS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.395 "Par dzīvokļa īpašuma Daugavas ielā 3–55 nosacīto cenu".

14.
Par zemi Toma ielā 4A

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemi Toma ielā 4A", kurā paredzēts iekļaut privatizācijas objekta sastāvā dzīvojamās mājas Toma ielā 4, kura ar Liepājas pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.147 nodota privatizācijai, pašvaldībai piederošo zemi 255 kv.m platībā Toma ielā 4A, uz kuras daļēji atrodas minētā dzīvojamā māja.
 Papildu informē, ka dzīvojamā māja Toma ielā 4 atrodas uz vairākiem zemesgabaliem – zemesgabala Toma ielā 4A, kas pieder pašvaldībai, un zemesgabala Kūrmājas prospektā 11, kas pieder privātpersonai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, U. SESKS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, L. ATIĶE, R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.396 "Par zemi Toma ielā 4A".

15.
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41–24 atsavināšanu

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41–24 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.24 Ģenerāļa Baloža ielā 41, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – R. MILOSLAVSKIS, U. SESKS, H. VALCIS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, M. CEIRULIS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, N. VOROBEIČIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.397 "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41–24 atsavināšanu".

16.
Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 atsavināšanu

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, N. VOROBEIČIKS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.398 "Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 atsavināšanu".

17.
Par zemesgabala, Ventspils ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ventspils ielā 50B, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Ventspils ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ventspils ielā 50B, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt termiņu līdz 2021.gada 28.novembrim zemes nomas līgumam par zemesgabala – Ventspils ielas daļas 176 kv.m platībā, kas kalpo kā iebrauktuve pie nekustamā īpašuma Ventspils ielā 50B – iznomāšanu namīpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. HMIEĻEVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, U. SESKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.399 "Par zemesgabala, Ventspils ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ventspils ielā 50B, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

18.
Par zemesgabala, Jaunprojektētās ielas daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Jaunprojektētās ielas daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt biedrībai "MEŽROZĪTES–368" zemes nomas līguma par zemesgabala – Jaunprojektētās ielas daļas 1960 kv.m platībā – iznomāšanu dārzkopības biedrības darbībai un mazdārziņu uzturēšanai termiņu uz laiku līdz 2019.gada 26.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, J. HADAROVIČS, E. STRIKS, L. ATIĶE, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.400 "Par zemesgabala, Jaunprojektētās ielas daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu".

19.
Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Māris CEIRULIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VEIKSME–X" zemes nomas līguma par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas iznomāšanu nekustamā īpašuma Teodora Breikša ielā 46 uzturēšanai un apsaimniekošanai termiņu līdz 2021.gada 30.septembrim.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.401 "Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

20.
Par pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu daļu Pilsētas kapsētu teritorijās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

ZIŅO Māris CEIRULIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu daļu Pilsētas kapsētu teritorijās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus šādām pašvaldībai piederošām neapbūvētām zemesgabalu daļām:
– norobežotam punktveida objektam Ģenerāļa Baloža ielā 37, Garnizona kapsētas teritorijā;
– norobežotam punktveida objektam Klaipēdas ielā 83, Centrālās kapsētas teritorijā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – R. MILOSLAVSKIS, J. HADAROVIČS, U. SESKS, L. MATISONE, H. VALCIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.402 "Par pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu daļu Pilsētas kapsētu teritorijās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu".

21.
Par atsevišķu Liepājas pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

ZIŅO Māris CEIRULIS:
 – Informē, ka, ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu Kungu ielā 28 ir izbeigusies sakarā ar dzīvokļa Nr.6 Kungu ielā 28 pārdošanu izsolē, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par atsevišķu Liepājas pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem", kurā paredzēts atzīt par spēku zaudējušiem iepriekš pieņemtos lēmumus "Par kopīpašuma domājamo daļu", kas saistīti ar nekustamo īpašumu Kungu ielā 28.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. MATISONE, H. VALCIS, U. SESKS, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, R. MILOSLAVSKIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.403 "Par atsevišķu Liepājas pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem".

22.
Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 5.novembra lēmuma Nr.511 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu

ZIŅO Māris CEIRULIS:
 – Informē, ka sakarā ar dzīvokļa īrnieces iesniegumu par atteikšanos atsavināt dzīvokļa īpašumu Daugavas ielā 6–24, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 5.novembra lēmuma Nr.511 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu", kurā paredzēts atzīt par spēku zaudējušu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 5.novembra lēmumu Nr.515 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.404 "Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 5.novembra lēmuma Nr.511 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu".

23.
Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25, Liepājā, robežu apstiprināšanu

ZIŅO Māris CEIRULIS:
 – Informē, ka, lai reģistrētu zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Oskara Kalpaka ielā 11/19 un Oskara Kalpaka ielā 21/25 (īpašumi atrodas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā) apvienošanu, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25, Liepājā, robežu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25 jaunās robežas 11934 kv.m platībā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, M. CEIRULIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.405 "Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25, Liepājā, robežu apstiprināšanu".

24.
Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 23A daļai

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 23A daļai", kurā paredzēts piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" tiek noteikts lietošanas tiesību aprobežojums Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma, zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 23A daļai aptuveni 75 kv.m platībā energoapgādes objekta – 20 kV un 0,4 kV kabeļa līnijas – ierīkošanai un ekspluatācijai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 10 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, U. SESKS, H. VALCIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, V. VITKOVSKIS, M. CEIRULIS, pret – nav, 4 atturas – L. MATISONE, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.406 "Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 23A daļai".

Sēde slēgta 2016.gada 10.novembrī pulksten 13.26.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS (11.11.2016.)

Protokolēja Egita LUKJANOVA (11.11.2016.)


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki