Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 13.oktobra sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 13.oktobra sēdes protokols

Ceturtdienā, 05. janvārī, 2017 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 13.oktobra sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2016.gada 13.oktobrī Nr. 13

Sēde sasaukta 2016.gada 13.oktobrī pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2016.gada 13.oktobrī pulksten 12.59.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 13 deputāti:
Gunārs ANSIŅŠ
Laila ATIĶE
Māris CEIRULIS
Atis DEKSNIS
Jurijs HADAROVIČS
Uldis HMIEĻEVSKIS
Ģirts KRONBERGS
Linda MATISONE
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
Naums VOROBEIČIKS
 
Sēdē nepiedalās 1 deputāts
Romans MILOSLAVSKIS, sakarā ar iesaukšanu uz militārajām mācībām
 
Klātesošie:
Kristīna BALODE, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas jurista palīdze
Mārtiņš BROKANS, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES juriskonsults
Ita CĒRMANE, interneta portāla www.liepajniekiem.lv korespondente
Nora DRIĶE, laikraksta "KURZEMES VĀRDS" korespondente
Māris EGMANIS, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES vadītājs
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (finanšu jautājumos)
Gunta JĀKOBSONE, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES sabiedrisko attiecību speciāliste
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības jautājumos)
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja
Uldis KLAKS–KLEINS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadošais projektu vadītājs
Agris KLESTROVS, pašvaldības administrācijas IT daļas Datorsistēmu administrēšanas nodaļas datorsistēmu un datortīklu administrators
Aiga KĻAVENIECE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja
Zita LAZDĀNE, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
Kristīne LUKOŠJUS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadošā projektu vadītāja
Aija NELSONE, pašvaldības administrācijas Personāla daļas vadītāja
Kristīne NIEDRE–LATHERE, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES vadītāja
Ivo PAVLUŠENKO, LIEPĀJAS KAPSĒTU PĀRVALDES direktora pienākumu izpildītājs
Inita PELNĒNA, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja
Vendija PIKŠE, interneta portāla www.liepaja24.lv korespondente
Sabīne PRIEDIENA, Domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos palīdze
Sarmīte PUJĒNA, interneta portāla www.irliepaja.lv korespondente
Aigars PUKS, SIA "LIEPĀJAS TRAMVAJS" valdes loceklis
Līga RATNIECE–KADEĢE, Domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Agris SAULE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs
Mārtiņš TĪDENS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)
Arnis VĪTOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs
Elans ZĪVERTS, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES Tehniskās nodaļas informācijas tehnoloģiju speciālists
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta".
2. Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta".
3. Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija".
4. Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS KAPSĒTU PĀRVALDE" direktoru.
5. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Lielais Dzintars".
6. Par kārtību, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto
 vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs.
7. Par saistošajiem noteikumiem par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas
 2.mūzikas skolā.
8. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtības Liepājas pilsētas
 vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai nolikuma apstiprināšanu.
9. Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
 nolikumu.
10. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
 pakalpojumiem 2016.gadā.
11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.267 "Par
 pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju
 sastāviem".
12. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA lēmumiem.
13. Par ūdenstilpes "Beberliņi" akvatorijas ekspluatācijas noteikumiem.
14. Par Tirdzniecības kanāla akvatorijas ekspluatācijas noteikumiem.
15. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos
 noteikumos Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU
 2016.GADAM".
16. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–5 atsavināšanu.
17. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–7 atsavināšanu.
18. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 4B–59 atsavināšanu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–1 atsavināšanu.
20. Par dzīvokļa īpašuma Ostas ielā 3A–5 nosacīto cenu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80–4 nosacīto cenu.
22. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 6–59 nosacīto cenu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–1 izsoli.
24. Par dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36–7 izsoli.
25. Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 37–2 izsoli.
26. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 19–9 izsoli.
27. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 28–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 49–17 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29. Par zemesgabala, Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles
 ielā 1, daļas iznomāšanu.
30. Par zemesgabala, Ģenerāļa Baloža ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles
 ielā 11, daļas iznomāšanu.
31. Par zemesgabala, Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 25, daļas
 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
32. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 90C, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes
 ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
33. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92B, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes
 ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
34. Par zemesgabala, Koku ielas, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka
 ielā 74, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.

Par izmaiņām darba kārtībā

Uldis SESKS:
 – Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) sēdi, un aicina Vilni Vitkovski izteikt priekšlikumu par izmaiņām darba kārtībā.

Vilnis VITKOVSKIS: – Ierosina no Domes sēdes darba kārtības izslēgt 5.jautājumu "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Lielais Dzintars"" un pēc papildu izvērtēšanas iesniegt to izskatīšanai nākamajā Domes sēdē.

Jānis VILNĪTIS: – Piekrīt Viļņa Vitkovska izteiktajam priekšlikumam un uzskata, ka jautājums par deleģēšanas līguma slēgšanu uz desmit gadiem jāizskata, uzklausot atskaiti par padarīto, kā tas ir paredzēts jau noslēgtajā līgumā.

Uldis SESKS: – Aicina deputātus balsot par 5.jautājuma izslēgšanu no Domes sēdes darba kārtības.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Izslēgt no Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtības 5.jautājumu "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Lielais Dzintars"".


1.
Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta"", kurā paredzēts atbalstīt projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1. kārta" sagatavošanu un iesniegšanu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta ietvaros.
 Informē, ka minētā projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu un jaunu darba vietu izveidi Liepājā, veicot ieguldījumus pilsētas infrastruktūrā, atbalstot komersantus un uzlabojot pilsētvidi un, ka projekta ietvaros tiks pārbūvēta Krūmu iela posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, Liepājā, veicot ielas infrastruktūras pārbūvi, tiks atjaunots esošais ielas segums un posmā, kur pašlaik nav asfalta segums, tas tiks izveidots, tiks pārbūvēta arī esošā un izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma, pārvietoti elektronisko sakaru tīkli zem ietves.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – N. VOROBEIČIKS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, U. SESKS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.350 "Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta"".

2.
Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta"", kurā paredzēts atbalstīt projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" sagatavošanu un iesniegšanu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta ietvaros.
 Informē, ka minētā projekta ietvaros tiks pārbūvēta Kapsēdes iela posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, projekta veicamo darbību rezultātā tiks izveidoti jauni asfaltbetona un bruģakmens segumi esošo vietā, atjaunota grants seguma kārta, uzstādīts apgaismojums gar biznesa centru līdz autobusa galapunktam Kapsēdes ielā 6, atjaunotas esošās sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, sakaru tīklu pārvietošana, kā arī trotuāra atjaunošana (bruģakmens) un velosipēdu satiksmes daļas atvēlēšana uz trotuāra.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, H. VALCIS, U. SESKS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.351 "Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta"".

3.
Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"", kurā paredzēts atbalstīt projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" (turpmāk – Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" finansējuma saņemšanai.
 Informē, ka Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Liepājā un, ka Projekts ir secīgs turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā iesāktajiem tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcijas darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Liepājas pilsētā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par Projekta ietvaros paredzētajām darbībām un to ietekmi uz braukšanas tarifiem apspriešanā piedalās: Ģirts KRONBERGS, Gunārs ANSIŅŠ, Uldis SESKS, Jānis VILNĪTIS, Aigars PUKS un Māris CEIRULIS.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. HADAROVIČS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, E. STRIKS, M. CEIRULIS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.352 "Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"".

4.
Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS KAPSĒTU PĀRVALDE" direktoru

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS KAPSĒTU PĀRVALDE" direktoru", kurā paredzēts iecelt ar 2016.gada 14.oktobri par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS KAPSĒTU PĀRVALDE" (turpmāk – Liepājas kapsētu pārvalde) direktoru Liepājas kapsētu pārvaldes direktora pienākumu izpildītāju Ivo Pavlušenko.
 Informē, ka Ivo Pavlušenko no 2006.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 22.augustam strādājis par Liepājas kapsētu pārvaldes direktora vietnieku, bet no 2014.gada 22.augusta pildījis Liepājas kapsētu pārvaldes direktora pienākumus un ir pierādījis, ka var nodrošināt iestādes sekmīgu darbību.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Debatēs par Liepājas kapsētu pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā piedalās Jānis VILNĪTIS, Uldis SESKS, Ģirts KRONBERGS un Gunārs ANSIŅŠ.

DOME, balsojot ar 9 balsīm par – H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, E. STRIKS, 4 pret – A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, L. ATIĶE, L. MATISONE, 1 atturas – Ģ. KRONBERGS, nebalso – nav,
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.353 "Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS KAPSĒTU PĀRVALDE" direktoru".

5.
Par kārtību, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kārtību, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs" un saistošo noteikumu projekts "KĀRTĪBA, KĀDĀ BĒRNU REĢISTRĒ UN UZŅEM LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DIBINĀTO VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 1.KLASĒS" (turpmāk – saistošie noteikumi).
 Informē, ka saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo reģistrāciju un uzņemšanu Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs, reģistrējoties gan klātienē, gan arī elektroniski un tie precizēs kārtību izglītojamo reģistrācijai un uzņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.
 Aicina Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" pārstāvi iepazīstināt deputātus ar izstrādāto sistēmu bērnu reģistrācijai 1.klasē elektroniski.

Elans ZĪVERTS:
 – Prezentē izstrādāto sistēmu bērnu reģistrācijai 1.klasē elektroniski, kā arī informē par plānoto informatīvo kampaņu, lai iepazīstinātu bērnu vecākus ar minēto sistēmu.

 Jautājuma par kārtību, kādā bērnu reģistrēs un uzņems Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs apspriešanā piedalās: Jānis VILNĪTIS, Kristīne NIEDRE–LATHERE, Ģirts KRONBERGS, Vilnis VITKOVSKIS, Uldis SESKS un Uldis HMIEĻEVSKIS.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, Ģ. KRONBERGS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.354 "Par kārtību, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 "KĀRTĪBA, KĀDĀ BĒRNU REĢISTRĒ UN UZŅEM LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DIBINĀTO VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 1.KLASĒS".

6.
Par saistošajiem noteikumiem par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka Izglītības likumā noteikts, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par saistošajiem noteikumiem par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā" un saistošo noteikumu projekts "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA MAKSU LIEPĀJAS PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLĀ".
 Informē, ka minētie saistošie noteikumi paredz vecāku līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes programmu apgūšanu apmēru, vienlaikus paredzot arī virkni atvieglojumu sociāli mazāk aizsargāto kategorijām, tādējādi nodrošinot profesionālās ievirzes izglītības pieejamību visiem sabiedrības locekļiem, ir izstrādāta kārtībā, kādā audzēkņu likumiskie pārstāvji varēs pieprasīt atvieglojumus, to piešķiršanas kārtība, kā arī izglītības iestādes pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
 Ierosina precizēt saistošo noteikumu projekta 8.1. un 9.1.apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
"8.1. no ģimenes, ja skolu apmeklē vienas ģimenes 3 (trīs) bērni; [..]
9.1. no ģimenes, ja skolu apmeklē vienas ģimenes 2 (divi) bērni".

Uldis SESKS:
 – Jautā, vai deputātiem ir jautājumi vai komentāri. Ja tādu nav, aicina balsot par lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu, kurā izdarīti Viļņa Vitkovska ierosinātie precizējumi.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, H. VALCIS, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. ATIĶE, L. MATISONE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.355 "Par saistošajiem noteikumiem par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA MAKSU LIEPĀJAS PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLĀ".

7.
Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtības Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka 2016.gada 1.septembrī spēkā stājas Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs", kuri nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, kā arī nosaka pašvaldību uzdevumu kopumu mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtības nodrošināšanai.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtības Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai nolikuma apstiprināšanu" un nolikuma projekts "VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS APRĒĶINA UN SADALES KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI" (turpmāk – nolikums).
 Informē, ka nolikumā, noteikta kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta mērķdotācija Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, tai skaitā, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – U. SESKS, J. HADAROVIČS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, G. ANSIŅŠ, M. CEIRULIS, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, pret – nav, atturas – nav, 1 nebalso – H. VALCIS,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.356 "Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtības Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai nolikuma apstiprināšanu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.18 "VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS APRĒĶINA UN SADALES KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI".

8.
Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" nolikumu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka sakarā ar to, ka kopš esošā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" (turpmāk – Izglītības pārvalde) nolikuma pieņemšanas 2008.gadā ir veiktas izmaiņas Izglītības pārvaldes struktūrā un normatīvajos aktos attiecībā uz pašvaldības funkcijām izglītības jomā, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir sagatavots lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" nolikumu" un nolikuma projekts "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" NOLIKUMS" (turpmāk – Nolikums).
 Informē, ka Nolikuma jaunajā redakcijā precizēta Izglītības pārvaldes padotība, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, Izglītības pārvaldes tiesības (t.sk., paredzot tiesības sniegt maksas pakalpojumus) un Izglītības pārvaldes vadītāja pilnvaras, kā arī iekļautas funkcijas saistībā ar informācijas sistēmu datubāzu uzturēšanu un papildināšanu. Vienlaikus precizēta nolikumā lietotā terminoloģija, saskaņojot to ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, L. MATISONE, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, U. SESKS, M. CEIRULIS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.357 "Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" nolikumu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.19 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" NOLIKUMS".

9.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, lai precizētu viena izglītojamā izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā", kurā paredzēts apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas mēnesī Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs.
 Papildus informē, ka, uzsākot 2016./2017.mācību gadu, ir noslēgti 48 līgumi ar citām pašvaldībām par 657 audzēkņiem, kuri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības iestādes, bet kuru deklarētās dzīvesvietas ir citu pašvaldību teritorijas, un noslēgti līgumi ar 51 pašvaldību par 385 audzēkņiem, kuri ir deklarēti Liepājā, bet izglītojas citās pašvaldībās.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, E. STRIKS, N. VOROBEIČIKS, H. VALCIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, U. HMIEĻEVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.358 "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā".

10.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.267 "Par pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka Liepājas pilsētas domē (turpmāk – Dome) saņemts Domes Jaunatnes lietu komisijas (turpmāk arī – Komisija) priekšsēdētājas Ingas Šablo iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no Komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas sakarā ar darba vietas un pienākumu maiņu, un saņemts Annas Īviņas iesniegums, kurā lūgts iekļaut viņu minētās komisijas sastāvā.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.267 "Par pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"", kurā paredzēts izslēgt no Domes Jaunatnes lietu komisijas sastāva Ingu Šablo un iekļaut Komisijas sastāvā Annu Īviņu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, N. VOROBEIČIKS, pret – nav, 1 atturas – Ģ. KRONBERGS, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.359 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.267 "Par pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"".

11.
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA lēmumiem

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka Liepājas pilsētas dome (turpmāk – Dome) ir saņēmusi iesniegumu, ar kuru Iesniedzējs lūdz atcelt trīs Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" pieņemtos lēmumus, kā arī atjaunot Iesniedzēja tiesības atkārtoti saņemt dzīvokļa pabalstu šajā kalendārajā gadā.
 Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 81.pantu, kurā noteikts, ka augstākai iestādei, t.i., Domei ir pienākums izskatīt sūdzību, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA lēmumiem".
 Informē, ka vispusīgi izvērtējot lietas materiālus kopumā un savstarpējā saistībā, Dome secina, ka Sociālā dienesta lēmumi ir atstājami spēkā negrozīti, kā arī secina, ka Sociālais dienests ir pareizi konstatējis faktiskos un tiesiskos apstākļus, pamatojums lēmumos ir pareizs un pietiekams, tādēļ lēmuma projektā paredzēts atstāt negrozītus Sociālā dienesta lēmumus un atteikt atjaunot Iesniedzēja tiesības atkārtoti vērsties ar lūgumu piešķirt dzīvokļa pabalstu šajā kalendārajā gadā, kā arī šā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. SESKS, J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, L. ATIĶE, U. HMIEĻEVSKIS, J. VILNĪTIS, M. CEIRULIS, Ģ. KRONBERGS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.360 "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA lēmumiem".

12.
Par ūdenstilpes "Beberliņi" akvatorijas ekspluatācijas noteikumiem

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par ūdenstilpes "Beberliņi" akvatorijas ekspluatācijas noteikumiem" un saistošo noteikumu projekts "LIEPĀJAS PILSĒTAS ŪDENSTILPES "BEBERLIŅI" AKVATORIJAS EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS) NOTEIKUMI", ar kuru tiek apstiprināti ūdenstilpes Beberliņu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi.
 Informē, ka ūdenstilpes Beberliņu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumos tiek noteikti ūdenstilpes saimnieciskās darbības nosacījumi, veidi un ierobežojumi, kā arī piekrastes platību izmantošana ūdenstilpes aizsargjoslā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. HADAROVIČS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, L. ATIĶE, G. ANSIŅŠ, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.361 "Par ūdenstilpes "Beberliņi" akvatorijas ekspluatācijas noteikumiem".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ŪDENSTILPES "BEBERLIŅI" AKVATORIJAS EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS) NOTEIKUMI".

13.
Par Tirdzniecības kanāla akvatorijas ekspluatācijas noteikumiem

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Tirdzniecības kanāla akvatorijas ekspluatācijas noteikumiem" un saistošo noteikumu projekts "LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLA AKVATORIJAS EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS) NOTEIKUMI", ar kuru apstiprināti Tirdzniecības kanāla ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi.
 Informē, ka minēto noteikumu mērķis ir noteikt ūdenstilpes saimnieciskās darbības nosacījumus, veidus un ierobežojumus, kā arī piekrastes platību izmantošanu ūdenstilpes aizsargjoslā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. HMIEĻEVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, E. STRIKS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.362 "Par Tirdzniecības kanāla akvatorijas ekspluatācijas noteikumiem".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLA AKVATORIJAS EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS) NOTEIKUMI".

14.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"" un saistošo noteikumu projekts "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA 10.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"".
 Aicina Ronaldu Fricbergu informēt deputātus par nepieciešamajiem grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2016.gadam.

Ronalds FRICBERGS:
 – Iepazīstina deputātus ar grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2016.gadam.

 Jautājuma par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2016.gadam apspriešanā piedalās: Jānis VILNĪTIS, Uldis SESKS, Vilnis VITKOVSKIS, Uldis HMIEĻEVSKIS un Didzis JĒRIŅŠ.

DOME, balsojot ar 9 balsīm par – G. ANSIŅŠ, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, E. STRIKS, H. VALCIS, 5 pret – J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.363 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA 10.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"".

15.
Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–5 atsavināšanu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–5 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Baidzeles ielā 4 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu 900 EUR un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.364 "Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–5 atsavināšanu".

16.
Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–7 atsavināšanu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–7 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.7 Baidzeles ielā 4 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu 1100 EUR un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, A. DEKSNIS, U. HMIEĻEVSKIS, L. ATIĶE, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.365 "Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–7 atsavināšanu".

17.
Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 4B–59 atsavināšanu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 4B–59 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.59 Strazdu ielā 4B, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, E. STRIKS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.366 "Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 4B–59 atsavināšanu".

18.
Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–1 atsavināšanu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–1 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1 Tirgus ielā 26, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, U. SESKS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.367 "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–1 atsavināšanu".

19.
Par dzīvokļa īpašuma Ostas ielā 3A–5 nosacīto cenu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ostas ielā 3A–5 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ostas ielā 3A nosacīto cenu 4400 EUR un noteikt, ka atsavināšanas ierosinātājam, pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, pirkuma maksa pilnā apjomā samaksājama viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.368 "Par dzīvokļa īpašuma Ostas ielā 3A–5 nosacīto cenu".

20.
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80–4 nosacīto cenu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80–4 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Oskara Kalpaka ielā 76/80 nosacīto cenu 4900 EUR un noteikt, ka atsavināšanas ierosinātājam, pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, pirkuma maksa pilnā apjomā samaksājama viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, J. HADAROVIČS, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.369 "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80–4 nosacīto cenu".

21.
Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 6–59 nosacīto cenu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 6–59 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.59 Viršu ielā 6 nosacīto cenu 4500 EUR un noteikt pirkuma samaksas un līguma noslēgšanas kārtību atsavināšanas ierosinātājam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, E. STRIKS, L. ATIĶE, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.370 "Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 6–59 nosacīto cenu".

22.
Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–1 izsoli

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–1 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–1 nosacīto cenu 800 EUR un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, L. ATIĶE, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.371 "Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–1 izsoli".

23.
Par dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36–7 izsoli

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36–7 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36–7 nosacīto cenu 1300 EUR un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.372 "Par dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36–7 izsoli".

24.
Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 37–2 izsoli

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 37–2 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 37–2 nosacīto cenu 1600 EUR un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, U. HMIEĻEVSKIS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, M. CEIRULIS, J. HADAROVIČS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.373 "Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 37–2 izsoli".

25.
Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 19–9 izsoli

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 19–9 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 19–9 nosacīto cenu 900 EUR un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, L. ATIĶE, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, J. VILNĪTIS, M. CEIRULIS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.374 "Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 19–9 izsoli".

26.
Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 28–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 28–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 28–6, Liepājā, 2016.gada 10.augusta izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 2970,00 EUR.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, L. ATIĶE, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.375 "Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 28–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

27.
Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 49–17 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 49–17 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 49–17, Liepājā, 2016.gada 10.augusta izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 616,00 EUR.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.376 "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 49–17 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

28.
Par zemesgabala, Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 1, daļas iznomāšanu

ZIŅO Māris CEIRULIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 1, daļas iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt uz laiku līdz Katedrāles ielas izbūvei, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem zemesgabalu – Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 1, daļu 284 kv.m platībā – nekustamā īpašuma Katedrāles ielā 1 uzturēšanai un apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, E. STRIKS, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.377 "Par zemesgabala, Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 1, daļas iznomāšanu".

29.
Par zemesgabala, Ģenerāļa Baloža ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 11, daļas iznomāšanu

ZIŅO Māris CEIRULIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Ģenerāļa Baloža ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 11, daļas iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS", kā dzīvojamās mājas Katedrāles ielā 11 pārvaldniekam, uz 5 gadiem Ģenerāļa Baloža ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 11, daļu 1366 kv.m platībā teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietas izveidošanai mājas Katedrāles ielā 11 iedzīvotājiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, Ģ. KRONBERGS, M. CEIRULIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.378 "Par zemesgabala, Ģenerāļa Baloža ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 11, daļas iznomāšanu".

30.
Par zemesgabala, Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 25, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Māris CEIRULIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 25, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt biedrībai "Siļķu–25" zemes nomas līguma par Sakņu ielas daļas iznomāšanu autostāvvietām mājas iedzīvotājiem termiņu līdz 2021.gada 21.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, J. HADAROVIČS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, L. ATIĶE, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.379 "Par zemesgabala, Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 25, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

31.
Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 90C, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Māris CEIRULIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 90C, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt biedrībai "ATLANT 19" zemes nomas līguma par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 90C daļas iznomāšanu autostāvvietām mājas Šķēdes ielā 19 iedzīvotājiem termiņu līdz 2021.gada 13.jūlijam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. ATIĶE, U. SESKS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.380 "Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 90C, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

32.
Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92B, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92B, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt biedrībai "ATLANT 19" zemes nomas līguma par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92B daļas iznomāšanu autostāvvietām mājas Šķēdes ielā 19 iedzīvotājiem termiņu līdz 2021.gada 13.jūlijam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. SESKS, L. ATIĶE, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, N. VOROBEIČIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.381 "Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92B, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

33.
Par zemesgabala, Koku ielas, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 74, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Koku ielas, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 74, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "ARELAT" zemes nomas līguma par Koku ielas, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 74, daļas iznomāšanu publiskas autostāvvietas uzturēšanai un apsaimniekošanai termiņu līdz 2021.gada 1.septembrim.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, E. STRIKS, A. DEKSNIS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.382 "Par zemesgabala, Koku ielas, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 74, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

Sēde slēgta 2016.gada 13.oktobrī pulksten 14.29.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS (14.10.2016.)

Protokolēja Egita LUKJANOVA (14.10.2016.)


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki