Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 8.decembra sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 8.decembra sēdes protokols

Otrdienā, 10. janvārī, 2017 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 8.decembra sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2016.gada 8.decembrī Nr. 15

Sēde sasaukta 2016.gada 8.decembrī pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2016.gada 8.decembrī pulksten 13.00.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 14 deputāti:
Gunārs ANSIŅŠ
Laila ATIĶE
Māris CEIRULIS
Atis DEKSNIS
Jurijs HADAROVIČS
Uldis HMIEĻEVSKIS
Ģirts KRONBERGS
Linda MATISONE
Romans MILOSLAVSKIS
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
Naums VOROBEIČIKS
 
Klātesošie:
Dace ARĀJA, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juriste
Mārtiņš ĀBOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs
Valentīna BALCERE, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "PASACIŅA" vadītāja
Iveta BARTKEVIČA, LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA direktore
Mārtiņš BROKANS, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES juriskonsults
Ilze CĒBERE, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES Administratīvās nodaļas projektu vadītāja
Ita CĒRMANE, interneta portāla www.liepajniekiem.lv korespondente
Nora DRIĶE, laikraksta "KURZEMES VĀRDS" korespondente
Māris EGMANIS, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES vadītājs
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (finanšu jautājumos)
Jānis GOLDBERGS, interneta portāla www.rekurzeme.lv žurnālists
Eva IRBE–ŠULCA, pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" maršruta tīklu plānotāja
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības jautājumos)
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja
Normunds KĀRKLS, RIETUMU RADIO/aģentūras LETA korespondents
Īrisa KĒNIGA, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Izdevumu daļas vadītāja
Agris KLESTROVS, pašvaldības administrācijas IT daļas Datorsistēmu administrēšanas nodaļas informācijas sistēmu administrators
Aiga KĻAVENIECE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Agrita KULVANOVSKA, LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDES vadītāja
Inese ĶESTERE, TV "KURZEME" reportiere
Zita LAZDĀNE, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
Laura LIPSKA, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece
Gita LUKATE, LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDES biroja vadītāja
Gints LŪSIS, pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktors
Aija NELSONE, pašvaldības administrācijas Personāla daļas vadītāja
Inita PELNĒNA, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja
Sarmīte PUJĒNA, interneta portāla www.irliepaja.lv korespondente
Līga RATNIECE–KADEĢE, Domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Edgars RĀTS, pašvaldības izpilddirektors
Iveta STŪRE, pašvaldības administrācijas Administratīvās daļas vadītāja
Elīna TOLMAČOVA, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja
Arnis VĪTOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par projektu "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura
 ielas aplim, Liepājā".
2. Par projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma
 "Liepājas ezers" Zirgu salā".
3. Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un
 IKT jomā".
4. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "PASACIŅA" vadītāju.
5. Par sadarbības līgumu precizējumiem.
6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Lielais Dzintars".
7. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA 2016.gada 27.oktobra
 lēmumu Nr.2–10/1/3622.
8. Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU AIZGĀDNĪBĀ ESOŠO PILNGADĪGO
 PERSONU AIZGĀDŅIEM" apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU PERSONU APLIECINOŠA
 DOKUMENTA NOFORMĒŠANAI" apstiprināšanu.
10. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos
 Nr.3 "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI".
11. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu,
 izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē.
12. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos
 Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN
 SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA".
13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra nolikumā Nr.5
 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS
 KAPSĒTU PĀRVALDE" NOLIKUMS".
14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos
 Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS
 PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ".
15. Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu.
16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.265 "Par
 pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem".
17. Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā.
18. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos
 noteikumos Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU
 2016.GADAM".
19. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam.
20. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.51 "Par
 neapdzīvojamo telpu ēkā Stendera ielā 5 nodošanu lietošanā".
21. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.384 "Par
 neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā".
22. Par īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 4 nodošanu lietošanā.
23. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–35 atsavināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Tisē ielā 75–73 nosacīto cenu.
25. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 9–34 nosacīto cenu.
26. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 nosacīto cenu.
27. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 4B–59 nosacīto cenu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–1 nosacīto cenu.
29. Par kopīpašuma domājamo daļu izsoli 1905.gada ielā 24.
30. Par dzīvokļa īpašuma Cenkones ielā 10A–7 izsoli.
31. Par dzīvokļa īpašuma Jaunā ielā 11–1 izsoli.
32. Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–13 izsoli.
33. Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–15 izsoli.
34. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 7–6 izsoli.
35. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–3 izsoli.
36. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–5 izsoli.
37. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–3 izsoli.
38. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–18 izsoli.
39. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–10 izsoli.
40. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73–8 izsoli.
41. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 20–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
42. Par zemesgabala, Vidusceļa ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bernātu ielā 21,
 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
43. Par zemesgabala Brīvības ielā 180 iznomāšanu.
44. Par zemesgabalu Lībiešu ielā 2/6 un Laboratorijas ielā 13 daļu iznomāšanu.
45. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.456
 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas un "Beberliņi" daļas iznomāšanu".
46. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par
 zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu".
47. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.568
 "Par zemesgabalu Lībiešu ielā 8 un Lībiešu ielā 2/6 daļu iznomāšanu".
48. Par zemesgabalu Dūņu ielā 5 un Dūņu ielā 9, Liepājā, robežu apstiprināšanu.

1.
Par projektu "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā"", kurā paredzēts atbalstīt projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā" (turpmāk – Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu Kohēzijas fonda 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN–T tīklā" projekta iesniegumu atlasē un apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 5 574 564,24 eiro apmērā.
 Informē, ka Projekta ietvaros tiks pārbūvēta Grīzupes iela posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, tiks veikta tās pilnīga rekonstrukcija, t.sk. autobusu pieturvietu "kabatu" izbūve, ietvju un veloceliņu izbūve, lietus pārsūknēšanas stacijas būvniecība un lietus notekūdens kanalizācijas kolektora izbūve, u.c.. Projekta ietvaros paredzēta arī sadzīves kanalizācijas tīklu nomaiņa atsevišķos posmos un videonovērošanas izbūve (Kopējais posma garums 3536 m).
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par Projekta īstenošanu apspriešanā piedalās Ģirts KRONBERGS, Uldis SESKS, Gunārs ANSIŅŠ, Didzis JĒRIŅŠ un Jānis VILNĪTIS.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. HMIEĻEVSKIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, R. MILOSLAVSKIS, V. VITKOVSKIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, U. SESKS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.407 "Par projektu "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā"".

2.
Par projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā"", kurā paredzēts atbalstīt projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" (turpmāk – Projekts) iesniegšanu finansējuma saņemšanai atklātas projektu iesniegumu atlases "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" ietvaros un plānot Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 137 514,49 eiro apmērā.
 Informē, ka atbilstoši dabas lieguma "Liepājas ezers" dabas aizsardzības plānam un iepazīstoties ar atlases nosacījumiem un atbalstāmajām darbībām, projekta ietvaros plānots sakārtot degradētās ezera piekrastes daļas ainavu, izveidot veselības maršruts/dabas takas, veselības maršruta atpūtas/vingrošanas punktus, kā arī izveidot labiekārtojumu, t.sk. soliņu, atkritumu urnu un piknika galdu ar soliem izgatavošana un stiprināšana, katedras tipa informācijas stenda un norāžu zīmju izgatavošana un stiprināšana, ugunskura izbūve, ārpustelpu trenažieru uzstādīšana.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, L. ATIĶE, H. VALCIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.408 "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā"".

3.
Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, lai sagatavotu projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā" (turpmāk – Projekts) un iesniegtu to finansējuma saņemšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir sagatavots lēmuma projekts "Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā", kurā paredzēts atbalstīt Projekta sagatavošanu un iesniegšanu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" finansējuma saņemšanai un apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 1 891 926,91 eiro apmērā.
 Informē, ka, lai sasniegtu Projekta mērķi, ir paredzēts turpināt SIA "WONDERFULL" 2013.gadā izstrādātā projekta īstenošanu, renovējot iekšējā pagalma fasādi pret Graudu ielu, veicot brandmūra atjaunošanu pret Vītolu ielu, iekšējā pagalma sakārtošanu ar sporta laukuma atjaunošanu un labiekārtošanu, dabaszinību, informātikas kabinetu, laboratoriju, bibliotēkas modernizāciju, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu uzlabošanu, metodiskā centra funkciju stiprināšanu, mēbeļu un IKT iegādi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, U. SESKS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, V. VITKOVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, 1 nebalso – H. VALCIS,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.409 "Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā"".

4.
Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "PASACIŅA" vadītāju

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "PASACIŅA" vadītāja Valentīna Balcere ir iesniegusi uzteikumu, lūdzot atbrīvot viņu no amata.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "PASACIŅA" vadītāju", kurā paredzēts atbrīvot Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "PASACIŅA" vadītāju Valentīnu Balceri no amata ar 2016.gada 9.decembri un iecelt ar 2016.gada 12.decembri par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "PASACIŅA" vadītāja pienākumu izpildītāju Agitu Losmani.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, U. SESKS, L. MATISONE, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.410 "Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "PASACIŅA" vadītāju".

5.
Par sadarbības līgumu precizējumiem

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par sadarbības līgumu precizējumiem", kurš nepieciešams, lai precizētu 2016.gada 15.septembrī apstiprinātos sadarbības līgumus ar Valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Inita PELNĒNA: Informē deputātus par izdarīto precizējumu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, L. ATIĶE, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, M. CEIRULIS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.411 "Par sadarbības līgumu precizējumiem".
6.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Lielais Dzintars"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka saskaņā ar likumā "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldību autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, un, lai nodrošinātu profesionālu, kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Lielais Dzintars"", kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" par no pašvaldības autonomās funkcijas izrietoša pārvaldes uzdevuma – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu – deleģēšanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" un atskaites par padarīto sniegšanu apspriešanā piedalās Jānis VILNĪTIS, Ronalds FRICBERGS, Uldis SESKS, Vilnis VITKOVSKIS, Ģirts KRONBERGS.

DOME, balsojot ar 10 balsīm par – H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, 5 pret – J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.412 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Lielais Dzintars"".

7.
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA 2016.gada 27.oktobra lēmumu Nr.2–10/1/3622

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka Liepājas pilsētas dome (turpmāk – Dome) ir saņēmusi iesniegumu, ar kuru Iesniedzējs lūdz atcelt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk arī – Sociālais dienests) 2016.gada 27.oktobra lēmumu Nr.2–10/1/3622 "Par atteikumu piešķirt pabalstu ikmēneša izdevumiem".
 Informē, ka vispusīgi izvērtējot lietas materiālus kopumā un savstarpējā saistībā, Dome konstatē, ka Sociālais dienests ir pareizi konstatējis faktiskos un tiesiskos apstākļus, pamatojums Lēmumā ir pietiekams un tas atstājams spēkā negrozīts.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA 2016.gada 27.oktobra lēmumu Nr.2–10/1/3622", kurā paredzēts atstāt negrozītu Sociālā dienesta Lēmumu, kā arī noteikta lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, H. VALCIS, L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.413 "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA 2016.gada 27.oktobra lēmumu Nr.2–10/1/3622".

8.
Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU AIZGĀDNĪBĀ ESOŠO PILNGADĪGO PERSONU AIZGĀDŅIEM" apstiprināšanu

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka, lai motivētu personas uzņemties aizgādņa pienākumus un atbalstītu personas, kuras Liepājas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādņiem pilngadīgai personai, apzinīgi pildīt savus pienākumus, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU AIZGĀDNĪBĀ ESOŠO PILNGADĪGO PERSONU AIZGĀDŅIEM" apstiprināšanu" un saistošo noteikumu projekts "PAR PABALSTU AIZGĀDNĪBĀ ESOŠO PILNGADĪGO PERSONU AIZGĀDŅIEM" (turpmāk – Saistošie noteikumi).
 Informē, ka Saistošajos noteikumos paredzēts, ka tiesības saņemt pabalstu būs personai, kuru Liepājas pilsētas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai (turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, vai aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas esošajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ārstniecības iestādē ir bijusi Liepājas pilsētas administratīvā teritorija, un, ka pabalsta apmērs ir 40 eiro mēnesī, bet, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk kā trīs mēnešus) atrodas ārstniecības iestādē, tad 20 eiro mēnesī.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.414 "Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU AIZGĀDNĪBĀ ESOŠO PILNGADĪGO PERSONU AIZGĀDŅIEM" apstiprināšanu".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 "PAR PABALSTU AIZGĀDNĪBĀ ESOŠO PILNGADĪGO PERSONU AIZGĀDŅIEM".

9.
Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU PERSONU APLIECINOŠA DOKUMENTA NOFORMĒŠANAI" apstiprināšanu

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU PERSONU APLIECINOŠA DOKUMENTA NOFORMĒŠANAI" apstiprināšanu" un saistošo noteikumu projekts "PAR PABALSTU PERSONU APLIECINOŠA DOKUMENTA NOFORMĒŠANAI" (turpmāk – saistošie noteikumi), un, ka saistošie noteikumi izstrādāti, lai novērstu situācijas, kad personas, kuras nespēj samaksāt normatīvajos aktos noteikto valsts nodevu par personas apliecinoša dokumenta izsniegšanu, nevar saņemt personu apliecinošu dokumentu.
 Informē, ka saistošajos noteikumos paredzēts, ka pašvaldība vienu reizi piecos gados apmaksās valsts nodevu minimālā apmērā par personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības – izsniegšanu, personai, kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, un personai krīzes situācijā, ja persona nespēj segt izdevumus par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, un minētā dokumenta neesības dēļ persona nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt ienākumus, un personas ienākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni personas atzīšanai par trūcīgu, un personas deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS, U. SESKS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, L. ATIĶE, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.415 "Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU PERSONU APLIECINOŠA DOKUMENTA NOFORMĒŠANAI" apstiprināšanu".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 "PAR PABALSTU PERSONU APLIECINOŠA DOKUMENTA NOFORMĒŠANAI".

10.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI"

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka pabalsta pārtikas iegādei apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu pārtikas iegādei, noteic Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 22.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI" (turpmāk – noteikumi) un, ka saskaņā ar noteikumiem pabalstu pārtikas iegādei var saņemt ģimene (persona) krīzes situācijā, ja tai objektīvu iemeslu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu un, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 60 eiro.
 Informē, ka, lai nodrošinātu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām, kurām nepietiek līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai, ir nepieciešams palielināt ienākumu apmēru uz personu, lai ģimene (persona) krīzes situācijā varētu saņemt pabalstu pārtikas iegādei.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI"" un saistošo noteikumu projekts "PAR GROZĪJUMU LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA 22.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI"", kurā paredzēts palielināt noteikto maksimālo ienākumu apmēru katram ģimenes loceklim iepriekšējā mēnesī pārtikas pabalsta saņemšanai no 60 eiro līdz 90 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, J. HADAROVIČS, H. VALCIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.416 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 "PAR GROZĪJUMU LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA 22.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI"".

11.
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē" un saistošo noteikumu projekts "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR BŪVATĻAUJAS IZDOŠANU VAI BŪVNIECĪBAS IECERES AKCEPTU, IZDAROT ATZĪMI PASKAIDROJUMA RAKSTĀ VAI APLIECINĀJUMA KARTĒ" (turpmāk – saistošie noteikumi).
 Informē, ka saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, R. MILOSLAVSKIS, J. HADAROVIČS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.417 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR BŪVATĻAUJAS IZDOŠANU VAI BŪVNIECĪBAS IECERES AKCEPTU, IZDAROT ATZĪMI PASKAIDROJUMA RAKSTĀ VAI APLIECINĀJUMA KARTĒ".

12.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"" un saistošo noteikumu projekts "PAR GROZĪJUMU LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2016.GADA 28.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"".
 Informē, ka saistošo noteikumu projektā paredzēts veikt izmaiņas saistošo noteikumu Nr.3 1.pielikumā "Pilsētas zonējums ielu tirdzniecībai" un iezīmēt tajā teritoriju atpūtas vietā "Beberliņi" kā Parku zonu. Šajā zonā nepieciešams attīstīt ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, N. VOROBEIČIKS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.418 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29 "PAR GROZĪJUMU LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2016.GADA 28.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU
SNIEGŠANA"".

13.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra nolikumā Nr.5 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS KAPSĒTU PĀRVALDE" NOLIKUMS"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra nolikumā Nr.5 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS KAPSĒTU PĀRVALDE" NOLIKUMS"" un nolikuma projekts "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.GADA 17.FEBRUĀRA NOLIKUMĀ Nr.5 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS KAPSĒTU PĀRVALDE" NOLIKUMS"". Sakarā ar to, ka nolikums tika apstiprināts 2011.gada 17.februārī, un, lai nodrošinātu Liepājas pilsētas kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu, nepieciešams papildināt nolikumu ar faktiskajai situācijai atbilstošu pielikumu, kurā norādītas Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS KAPSĒTU PĀRVALDE" uzturēšanā un apsaimniekošanā esošās kapsētas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, L. ATIĶE, H. VALCIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.419 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra nolikumā Nr.5 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS KAPSĒTU PĀRVALDE" NOLIKUMS"".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.20 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.GADA 17.FEBRUĀRA NOLIKUMĀ Nr.5 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS KAPSĒTU PĀRVALDE" NOLIKUMS"".

14.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ"" un saistošo noteikumu projekts "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA 16.APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ"" (turpmāk – Grozījumi).
 Informē, ka ar Grozījumiem tiks palielināta ienākumu summa līdz kurai tiek piemēroti atvieglojumi abonenta biļetei 50% apmērā, nosakot, ka piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija kopumā nepārsniedz 300,00 eiro iepriekš noteikto 256,12 eiro vietā, un tiks paplašināts politiski represēto personu loks, nosakot, ka atvieglojumi 50% apmērā tiks piemēroti visām politiski represētajām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri, neatkarīgi no personu ienākumiem. Ar Grozījumiem papildus tiks precizēti arī noteikumu 4.9. un 4.10.apakšpunkti par saņemamo abonementa biļešu veidu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

 Debatēs par personu, kurām piešķirti atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā, uzskaiti un par vienotu elektronisko maksāšanas līdzekļu ieviešanu braucieniem Liepājas sabiedriskajā transportā piedalās Ģirts KRONBERGS, Gunārs ANSIŅŠ un Uldis SESKS.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, 1 pret – L. MATISONE, 1 atturas – L. ATIĶE, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.420 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA 16.APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ"".

15.
Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka sakarā ar to, ka 2016.gadā ir veiktas izmaiņās pieturvietu nosaukumos, grozījumi maršrutu shēmās un vairāku maršrutu kustību sarakstos, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas nozīmes maršruta tīklu, tai skaitā maršrutu tīkla shēmu, maršrutu tīklā ietverto pilsētas nozīmes maršrutu sarakstu, reisu sarakstu un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitātes prasības.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par izmaiņām maršrutu tīklā apspriešanā piedalās Ģirts KRONBERGS, Gints LŪSIS un Eva IRBE–ŠULCA.

DOME, balsojot ar 11 balsīm par – U. SESKS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, R. MILOSLAVSKIS, G. ANSIŅŠ, M. CEIRULIS, pret – nav, 4 atturas – J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, L. MATISONE, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.421 "Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu".

16.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.265 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Liepājas pilsētas domē (turpmāk – Dome) saņemti Domes Tūrisma komisijas (turpmāk arī – Komisija) locekļu Baibas Kvederes, Ģirta Cēlāja un Oļega Sibrukoviča iesniegumi, kuros lūdz atbrīvot viņus no Komisijas locekļu pienākumu pildīšanas, un Lindas Brūderes, Arta Daugina un Gata Griezīša iesniegumi, kuros lūgts iekļaut viņus Komisijas sastāvā.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.265 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"", kurā paredzēts izslēgt Domes Tūrisma komisijas sastāva Ģirtu Cēlāju, Baibu Kvederi un Oļegu Sibrukoviču, viņu vietā Komisijas sastāvā iekļaut Lindu Brūderi, Arti Dauginu un Gati Griezīti.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
 
 Debatēs par iemesliem trīs locekļu izslēgšanai no Domes Tūrisma komisijas sastāva piedalās Ģirts KRONBERGS un Jurijs HADAROVIČS.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, U. HMIEĻEVSKIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.422 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.265 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"".

17.
Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasību izpildi, visās pašvaldības iestādēs un aģentūrās ir pārbaudīta klasificēto amatu atbilstība normatīvajiem aktiem un 2017.gada budžetam un ir nepieciešams aktualizēt Liepājas pilsētas pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā", kurā paredzēts apstiprināt LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGU 2017.GADAM.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS, U. SESKS, H. VALCIS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, R. MILOSLAVSKIS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.423 "Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā".

18.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"" un saistošo noteikumu projekts "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA 10.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"".
 Aicina Ronaldu Fricbergu iepazīstināt deputātus ar saistošo noteikumu projektu par grozījumiem budžetā 2016.gadam.

Ronalds FRICBERGS:
 – Informē deputātus par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2016.gadam.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, R. MILOSLAVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.424 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA 10.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM"".

19.
Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem", likumu "Par budžetu un finanšu vadību", Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam" un saistošo noteikumu projekts "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM".
 Aicina Ronaldu Fricbergu iepazīstināt deputātus ar saistošo noteikumu projektu "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM".

Ronalds FRICBERGS:
 – Informē deputātus par izstrādāto Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam.

 Jautājuma par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam apspriešanā piedalās Vilnis VITKOVSKIS, Gunārs ANSIŅŠ, Jānis VILNĪTIS, Ronalds FRICBERGS, Uldis SESKS, Ģirts KRONBERGS, Māris CEIRULIS, Jurijs HADAROVIČS, Linda MATISONE.

DOME, balsojot ar 10 balsīm par – V. VITKOVSKIS, U. SESKS, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, U. HMIEĻEVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS, 4 pret – J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, Ģ. KRONBERGS, 1 atturas – L. MATISONE, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.425 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.32 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM".

20.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.51 "Par neapdzīvojamo telpu ēkā Stendera ielā 5 nodošanu lietošanā"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Liepājas pilsētas dome 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu, ar kuru sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai "Liepājas vācu biedrību asociācija "Vācu nams Liepāja"" (turpmāk – biedrība) līdz 2016.gada 31.decembrim bezatlīdzības lietošanā nodeva pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas ar platību 153,6 kv.m ēkā Stendera ielā 5, ka laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas biedrība tās jaunās valdes vadībā ir aktivizējusi savu darbību gan organizējot pasākumus tai lietošanā nodotajās telpās, gan ņemot dalību pilsētas pasākumos, kā arī Stendera ielā 5 notiek vācu valodas kursi.
 Informē, ka biedrība ir veikusi visus tai uzliktos nodokļu un ar telpu lietošanu saistītos maksājumus. Informē, ka pašvaldībā ir saņemta Latvijas Vācu savienības vēstule ar pozitīvu atsauksmi par biedrības darbību un lūgumu pašvaldībai turpināt sadarbību.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.51 "Par neapdzīvojamo telpu ēkā Stendera ielā 5 nodošanu lietošanā"", kurā paredzēts pagarināt biedrībai lietošanā nodoto telpu nomas līguma termiņu uz 3 gadiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, L. MATISONE, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, R. MILOSLAVSKIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.426 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.51 "Par neapdzīvojamo telpu ēkā Stendera ielā 5 nodošanu lietošanā"".

21.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.384 "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.384 "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā", kurā paredzēts pagarināt termiņu, uz kuru pašvaldības īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, no 5 uz 10 gadiem biedrībai "Latvijas Poļu Savienība".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. MATISONE, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.427 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.384 "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā"".
22.
Par īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 4 nodošanu lietošanā

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 4 nodošanu lietošanā", kurā paredzēts nodot Liepājas pašvaldības aģentūrai "Nodarbinātības projekti" lietošanā traktortehnikas, autotransporta, inventāra un kurināmā novietnes vajadzībām pašvaldības nekustamo īpašumu Ģenerāļa Dankera ielā 4, kas sastāv no zemesgabala 5018 kv.m platībā un uz tā esošām 6 būvēm.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, U. HMIEĻEVSKIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. ATIĶE, H. VALCIS, R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.428 "Par īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 4 nodošanu lietošanā".

23.
Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–35 atsavināšanu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–35 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–35 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–35 nosacīto cenu 6200,00 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, H. VALCIS, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.429 "Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–35 atsavināšanu".

24.
Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Tisē ielā 75–73 nosacīto cenu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Tisē ielā 75–73 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.73 Eduarda Tisē ielā 75 nosacīto cenu 12 000,00 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. ATIĶE, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.430 "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Tisē ielā 75–73 nosacīto cenu".

25.
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 9–34 nosacīto cenu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 9–34 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.34 Ģenerāļa Baloža ielā 9 nosacīto cenu 5200,00 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, H. VALCIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.431 "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 9–34 nosacīto cenu".

26.
Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 nosacīto cenu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 Spīdolas ielā 43 nosacīto cenu 4100,00 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, M. CEIRULIS, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, Ģ. KRONBERGS, N. VOROBEIČIKS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, E. STRIKS, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, L. ATIĶE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.432 "Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 nosacīto cenu".

27.
Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 4B–59 nosacīto cenu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 4B–59 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.59 Strazdu ielā 4B nosacīto cenu 7300,00 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, E. STRIKS, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, Ģ. KRONBERGS, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, R. MILOSLAVSKIS, V. VITKOVSKIS, M. CEIRULIS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.433 "Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 4B–59 nosacīto cenu".

28.
Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–1 nosacīto cenu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–1 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 Tirgus ielā 26 nosacīto cenu 2900,00 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, N. VOROBEIČIKS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.434 "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–1 nosacīto cenu".

29.
Par kopīpašuma domājamo daļu izsoli 1905.gada ielā 24

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kopīpašuma domājamo daļu izsoli 1905.gada ielā 24", kurā paredzēts atzīt nekustamā īpašuma – pašvaldībai piederošo 8/96 kopīpašuma domājamo daļu 1905.gada ielā 24, Liepājā – 2016.gada 9.novembra izsoli par nenotikušu, apstiprināt minētā nekustamā īpašuma 8/96 kopīpašuma domājamo daļu trešās izsoles sākumcenu 960,00 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, R. MILOSLAVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. ATIĶE, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.435 "Par kopīpašuma domājamo daļu izsoli 1905.gada ielā 24".

30.
Par dzīvokļa īpašuma Cenkones ielā 10A–7 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Cenkones ielā 10A–7 izsoli", kurā paredzēts atzīt nekustamā īpašuma Cenkones ielā 10A–7, Liepājā, 2016.gada 9.novembra izsoli par nenotikušu, apstiprināt minētā nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcenu 320,00 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, R. MILOSLAVSKIS, J. HADAROVIČS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.436 "Par dzīvokļa īpašuma Cenkones ielā 10A–7 izsoli".

31.
Par dzīvokļa īpašuma Jaunā ielā 11–1 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Jaunā ielā 11–1 izsoli", kurā paredzēts atzīt nekustamā īpašuma Jaunā ielā 11–1, Liepājā, 2016.gada 9.novembra izsoli par nenotikušu, apstiprināt minētā nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcenu 2320,00 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, M. CEIRULIS, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.437 "Par dzīvokļa īpašuma Jaunā ielā 11–1 izsoli".

32.
Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–13 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–13 izsoli", kurā paredzēts atzīt nekustamā īpašuma Ķēžu ielā 6–13, Liepājā, 2016.gada 9.novembra izsoli par nenotikušu, apstiprināt minētā nekustamā īpašuma ceturtās izsoles sākumcenu 120,00 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, R. MILOSLAVSKIS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.438 "Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–13 izsoli".

33.
Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–15 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–15 izsoli", kurā paredzēts atzīt nekustamā īpašuma Ķēžu ielā 6–15, Liepājā, 2016.gada 9.novembra izsoli par nenotikušu, apstiprināt minētā nekustamā īpašuma ceturtās izsoles sākumcenu 80,00 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, U. HMIEĻEVSKIS, L. ATIĶE, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, H. VALCIS, M. CEIRULIS, R. MILOSLAVSKIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.439 "Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–15 izsoli".

34.
Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 7–6 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 7–6 izsoli", kurā paredzēts atzīt nekustamā īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 7–6, Liepājā, 2016.gada 9.novembra izsoli par nenotikušu, apstiprināt minētā nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcenu 720,00 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, E. STRIKS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.440 "Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 7–6 izsoli".

35.
Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–3 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–3 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–3 nosacīto cenu 900 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, M. CEIRULIS, H. VALCIS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, R. MILOSLAVSKIS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.441 "Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–3 izsoli".

36.
Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–5 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–5 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–5 nosacīto cenu 600 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, V. VITKOVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.442 "Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–5 izsoli".

37.
Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–3 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–3 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–3 nosacīto cenu 1500 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, N. VOROBEIČIKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.443 "Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–3 izsoli".

38.
Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–18 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–18 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–18 nosacīto cenu 600 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, M. CEIRULIS, R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, E. STRIKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.444 "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–18 izsoli".

39.
Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–10 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–10 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–10 nosacīto cenu 800 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. MATISONE, J. HADAROVIČS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, R. MILOSLAVSKIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.445 "Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–10 izsoli".


40.
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73–8 izsoli

ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73–8 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73–8 nosacīto cenu 1000 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.446 "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73–8 izsoli".

41.
Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 20–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 20–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 20–11, Liepājā, 2016.gada 9.novembra izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 2380,00 eiro un uzdot NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDEI sagatavot minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, E. STRIKS, L. MATISONE, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, V. VITKOVSKIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.447 "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 20–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

42.
Par zemesgabala, Vidusceļa ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bernātu ielā 21, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Vidusceļa ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bernātu ielā 21, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt zemes nomas līguma par zemesgabala – Vidusceļa ielas daļas 25 kv.m platībā – iznomāšanu namīpašuma Bernātu ielā 21 apsaimniekošanai un uzturēšanai termiņu līdz 2021.gada 28.oktobrim.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, M. CEIRULIS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, L. MATISONE, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.448 "Par zemesgabala, Vidusceļa ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bernātu ielā 21, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

43.
Par zemesgabala Brīvības ielā 180 iznomāšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura šobrīd pašvaldības funkciju izpildei netiek izmantota, un saskaņā ar nomnieka plāniem attīstīt uzņēmējdarbību, paplašinot esošo pakalpojumu klāstu un piedāvājot jaunus pakalpojumus Liepājas pilsētā, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Brīvības ielā 180 iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "E–Team" atpūtas kompleksa izveidei uz 5 gadiem zemesgabalu Brīvības ielā 180 aptuveni 32797 kv.m platībā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, E. STRIKS, U. SESKS, M. CEIRULIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.449 "Par zemesgabala Brīvības ielā 180 iznomāšanu".

44.
Par zemesgabalu Lībiešu ielā 2/6 un Laboratorijas ielā 13 daļu iznomāšanu

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura šobrīd pašvaldības funkciju izpildei netiek izmantota, saskaņā ar "Beberliņi" teritorijas ilgtspējīgas attīstības koncepciju Lībiešu ielā 2/6, 8, 12, Liepājā, un nomnieka plāniem attīstīt uzņēmējdarbību, paplašinot esošo pakalpojumu klāstu un piedāvājot jaunus pakalpojumus "Beberliņos", izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabalu Lībiešu ielā 2/6 un Laboratorijas ielā 13 daļu iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BB Taka" uz 10 gadiem zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļu 40485 kv.m platībā un zemesgabala Laboratorijas ielā 13 daļu 14008 kv.m platībā baskāju takas izveidošanai, īslaicīgās lietošanas būves novietošanai un teritorijas labiekārtošanai, atbilstoši "Beberliņi" teritorijas ilgtspējīgas attīstības koncepcijai Lībiešu ielā 2/6, 8, 12, Liepājā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, J. HADAROVIČS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, E. STRIKS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.450 "Par zemesgabalu Lībiešu ielā 2/6 un Laboratorijas ielā 13 daļu iznomāšanu".

45.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.456 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas un "Beberliņi" daļas iznomāšanu"

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.456 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas un "Beberliņi" daļas iznomāšanu"", kurā paredzēts precizēt iznomātā zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 un ūdenstilpnes "Beberliņi" platību saskaņā ar nomnieka plāniem attīstīt uzņēmējdarbību, paplašinot esošo pakalpojumu klāstu un piedāvājot jaunus pakalpojumus, kā arī papildināt noslēgtos līgumus ar papildu nosacījumiem iznomāto vietu izmantošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.451 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.456 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas un "Beberliņi" daļas iznomāšanu"".

46.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu"

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu"", kurā paredzēts atļaut palielināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BB camping" iznomātā zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas, kurā atrodas kempings un telšu vietas, platību no 5000 kv.m uz ~24292 kv.m, kā arī papildināt nomas līgumu ar nosacījumu, ka, veicot kempinga teritorijas paplašināšanu, jāņem vērā, ka, ja kempingā plānots uzņemt vairāk nekā 25 cilvēkus vienlaicīgi, ir nepieciešams veikt sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteikto.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.452 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu"".

47.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.568 "Par zemesgabalu Lībiešu ielā 8 un Lībiešu ielā 2/6 daļu iznomāšanu"

ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.568 "Par zemesgabalu Lībiešu ielā 8 un Lībiešu ielā 2/6 daļu iznomāšanu"", kurā paredzēts precizēt iznomāto zemesgabalu Lībiešu ielā 2/6 un Lībiešu ielā 8 daļu platību saskaņā ar nomnieka plāniem attīstīt uzņēmējdarbību, paplašinot esošo pakalpojumu klāstu un piedāvājot jaunus pakalpojumus, noteikt lietošanas mērķi konkrētajām zemesgabalu daļām un papildu nosacījumus iznomāto zemesgabalu daļu izmantošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, L. ATIĶE, U. SESKS, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.453 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.568 "Par zemesgabalu Lībiešu ielā 8 un Lībiešu ielā 2/6 daļu iznomāšanu"".

48.
Par zemesgabalu Dūņu ielā 5 un Dūņu ielā 9, Liepājā, robežu apstiprināšanu

ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
 – Informē, ka ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" 2016.gada 2.augusta lēmumu tika apstiprināts zemes ierīcības projekts, kas izstrādāts ar mērķi sadalīt zemesgabalu Dūņu ielā 5 un, ka zemes ierīcības projekta izstrādi ierosinājusi Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Zemes ierīcības projekta rezultātā izveidoti divi uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda reģistrējami zemesgabali – zemesgabals 23740 kv.m platībā Dūņu ielā 5 un zemesgabals 13668 kv.m platībā Dūņu ielā 9.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabalu Dūņu ielā 5 un Dūņu ielā 9, Liepājā, robežu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt zemesgabalu Dūņu ielā 5 un Dūņu ielā 9 jaunās robežas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, R. MILOSLAVSKIS, V. VITKOVSKIS, L. ATIĶE, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, U. SESKS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.454 "Par zemesgabalu Dūņu ielā 5 un Dūņu ielā 9, Liepājā, robežu apstiprināšanu".

Sēde slēgta 2016.gada 8.decembrī pulksten 14.59.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS (09.12.2016)

Protokolēja Egita LUKJANOVA (09.12.2016)


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki