Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 11.oktobra sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 11.oktobra sēdes protokols

Piektdienā, 22. februārī, 2019 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 11.oktobra sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2018.gada 11.oktobrī Nr. 12

Sēde sasaukta 2018.gada 11.oktobrī pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2018.gada 11.oktobrī pulksten 12.58.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 14 deputāti:
Valērijs AGEŠINS
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Helēna GERILOVIČA
Ģirts KRONBERGS no Liepājas pārstāvniecības Rīgā
Linda MATISONE
Ludmila RJAZANOVA
Gints ROČĀNS
Pāvels SEREDA
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Māris VERPAKOVSKIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
 
Uzaicinātās personas:
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Evija MŪRNIECE, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāja vietniece
Kristīne NIEDRE–LATHERE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste
Gunta TREIDE, SIA "Lielais Dzintars" Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Iveta TUMAŠČIKA, SIA "Lielais Dzintars" juriste
Uldis ZUPA, pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktors
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai".
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM".
3. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu maksu.
4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā.
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu".
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu".
7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.249 "Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"".
8. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles atbrīvošanu.
9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 16.jūlija lēmumā Nr.180 "Par līguma noslēgšanu".
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.545 "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem".
11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.305 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem".
12. Par pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības darbiniekiem.
13. Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.
14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM".
15. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Reiņu meža ielā 4–53, Liepājā.
16. Par pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A nodošanu atsavināšanai.
17. Par apbūvēta zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu pārdošanas cenas apstiprināšanu.
18. Par apbūvēta zemesgabala Vidusceļa ielā 32 ¼ domājamo daļu pārdošanas cenas apstiprināšanu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20. Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 nosacīto cenu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 nosacīto cenu.
22. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 nosacīto cenu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 atsavināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 29–27 atsavināšanu.
25. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli.
26. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Skuju ielā 14A, daļas, iznomāšanu.
27. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 42, daļas, iznomāšanu.
28. Par zemesgabala Kviešu ielā 17E nomas līguma termiņa pagarināšanu.
29. Par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
30. Par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
31. Par zemesgabala Jāņa Asara ielā 19B, Liepājā, 5/6 domājamo daļu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
32. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 4/16 domājamo daļu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
33. Par zemesgabala Kviešu ielā 46 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
34. Par zemesgabala Ploču ielā 16A nomas līguma termiņa pagarināšanu.
35. Par zemesgabala Baterijas ielā 19 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
36. Par zemesgabala Projektētā ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
37. Par nekustamo īpašumu Dūņu ielā 4 un Dūņu ielā 4A, Liepājā, apvienošanu.

Par informācijas sniegšanu un papildjautājumiem

Uldis SESKS: – Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdi un informē, ka ir saņemts Domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos Ģirta Kronberga 2018.gada 17.septembra iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos amata.
 Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 66.pantu priekšsēdētāja vietnieks pēc rakstveida iesnieguma iesniegšanas domē savus pienākumus pilda līdz nākamajai domes sēdei neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētāja vietnieks. Līdz ar to Ģirts Kronbergs kā Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos ir beidzis pildīt pienākumus, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 66.pantu un par spēku zaudējušu uzskatāms arī lēmums, ar kuru Ģirts Kronbergs tika ievēlēts par Domes priekšsēdētāja vietnieku tūrisma un investīciju jautājumos.
 Dod vārdu Gunāram Ansiņam.

Gunārs ANSIŅŠ: – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti divi papildjautājumi "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"" un "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"", kuri visiem deputātiem tika izsūtīti uz e–pastu.
 Lūdz iekļaut minētos jautājumus Domes sēdes darba kārtībā.

Valērijs AGEŠINS: – Izsaka savu viedokli par trešā vicemēra nepieciešamību Liepājas pilsētas domē.

Uldis SESKS: – Paskaidro, ka jautājums nevar tikt izskatīts šajā Domes sēdē, jo nav sagatavots attiecīgs lēmuma projekts.

Ludmila RJAZANOVA: – Atbalsta Valērija Agešina viedokli un ierosina sagatavot izskatīšanai Domes sēdē jautājumu par trešā vicemēra amata atcelšanu.

Uldis SESKS: – Jautā, vai deputātiem ir viedokļi vai komentāri par papildjautājumiem?
 Aicina balsot par papildjautājumu "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"" un "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"" iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Iekļaut Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtībā šādus jautājumus:
– "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"";
– "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"".

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai"", kurā paredzēts palielināt aizņēmuma summu Valsts kasē projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai.
 Iepriekš tika nokārtots aizņēmums par piecu skolu būvdarbiem, šobrīd ir veikts iepirkums un uzsākti darbi Liepājas Raiņa 6.vidusskolas stadionā, kā arī noslēdzies iepirkums par mēbeļu iegādi. Daļa no informācijas un komunikācijas tehnoloģijām tiks iegādātas no EIS (elektronisko iepirkumu sistēmas). Bez tam būvdarbu gaitā ir konstatēti papildus nepieciešamie darbi. Projekta kopējās plānotās izmaksas 6929342,42 eiro, Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) budžeta līdzfinansējums plānots 527478,74 eiro apmērā (2018. un 2019.gadā), nepieciešams aizņēmums 6401863,68 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par iespējamo finanšu līdzekļu atkārtotu palielināšanos Projekta īstenošanas laikā apspriešanā piedalās Valērijs AGEŠINS un Atis DEKSNIS.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, L. MATISONE, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.428 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai"".

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM"". Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka:
– turpmāk, lai aukle varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, tā vērsīsies Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde), kas savukārt izskatīs dokumentus un pieņems lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī pašvaldības vārdā slēgs līgumus, kā arī varēs pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma izmaksu pārtraukšanu konkrētos gadījumos;
– tiek noteikta bērnu kategorija, kam jānodrošina aukles pakalpojums līdz obligātās izglītības uzsākšanai, ja arī bērns ieguvis vietu kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm. Šādu iespēju paredzēs psihologa, ģimenes ārsta, pediatra atzinums par bērna veselības vai psiholoģisko stāvokli, kas liedz tam apmeklēt pirmsskolu, bet bērna sekmīgai attīstībai jānodrošina privātais uzraudzības pakalpojuma sniedzējs.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.429 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM"".

3. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu maksu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu maksu", kurā paredzēts apstiprināt jaunu Izglītības pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, jo ir paplašinājies sniedzamo pakalpojumu loks – Izglītības pārvalde, īstenojot nolikumā noteiktās funkcijas, organizē izglītojošus pasākumus un nodarbības bērniem un jauniešiem.
 Jaunajā maksas pakalpojumu cenrādī paredzēts aktualizēt maksas pakalpojumu tarifus atbilstoši faktiskajai situācijai un saskaņā ar Liepājas pašvaldības administrācijas 2017.gada 22.septembrī apstiprināto instrukciju "Par maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanu un apstiprināšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā". Paskaidro, ka, pamatojoties uz to, ka 2018.gada 12.augustā tika izbeigts deleģējuma līgums ar biedrību "Latvijas Zinātnes centru apvienība" un zinātkāres centra "ZINOO" darbību pārņēma Izglītības pārvalde, jaunajā maksas pakalpojumu cenrādī tiek noteikti arī maksas pakalpojumi ZINOO centrā.
 Īstenojot projektu Nr.2./GIMEN/18/036 "Pozitīvo sajūtu telpa mazajiem liepājniekiem", tika izveidota sensorā istaba Dunikas ielā 9/11, dienesta viesnīcas telpās. Projekta laikā tika apmācīti speciālisti darbam ar bērniem sensorajā istabā. Projekta ietvaros, līdz šā gada 31.oktobrim nodarbības pie speciālistiem sensorajā istabā tiek nodrošinātas par projekta līdzekļiem, taču ar šā gada 1.novembri ir nepieciešams apstiprināt maksas ieņēmumu cenrādi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.430 "Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu maksu".

4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā", kas paredz apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas mēnesī no 2018.gada 1.septembra vispārējās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
 Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, ieņēmumi tiks novirzīti izglītības nozares papildus finansēšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, E. STRIKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.431 "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā".

5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti grozījumi lēmuma projektā "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu"", kas paredz apstiprināt jaunus Liepājas Tenisa sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumus, kas ir aprēķināti atbilstoši pašvaldības administrācijas 2017.gada 22.septembra instrukcijai "Par maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas un apstiprināšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. MATISONE, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.432 "ar grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu"".

6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti grozījumi Domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu", kas sagatavoti, lai:
– pilnveidotu un sekmētu vienu no projekta "Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai" mērķiem – Deju studijas "Civita Nova" izveidi (sarīkojuma deju, arī ratiņdeju mēģinājumi, u.tml.);
– uzlabotu pašvaldības kultūras un izglītības pakalpojumu pieejamību;
– izpildītu 2015.gada 1.oktobrī starp Liepājas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" (turpmāk – SIA "Lielais Dzintars") noslēgtā pilnvarojuma līguma 1.2.2.punktu (īpašuma telpu iznomāšana īstermiņa nomniekiem);
– nodrošinātu SIA "Lielais Dzintars" rīcības plāna 2018.–2020. gadam 2.2. uzdevuma (2.Ēkas telpu iznomāšana īstermiņa nomniekiem kultūras un korporatīvo pasākumu organizēšanai) izpildi;
– nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi telpu nomas piedāvājumā;
– precizētu 2017.gada 14.septembrī pieņemtā lēmuma 2.pielikumu un izslēgtu no tā nosacījumu par deju grīdas nomas maksu, jo deju grīda ir SIA "Lielais Dzintars" īpašums un Domei nav jānosaka tās nomas maksa.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, L. MATISONE, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.433 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu"".

7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.249 "Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs""

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām zemesgrāmatā nostiprinātu LOC Manēžas īpašumtiesības, kā arī, lai nodrošinātu efektīvu, optimālu un saimniecisku Liepājas pilsētas pašvaldības sporta būvju apsaimniekošanu, izskatīšanai Domes sēdē ir sagatavoti grozījumi Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.249 "Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"". Grozījumi lēmumā nepieciešami, jo nekustamā īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā procesa laikā, konsultējoties ar zemesgrāmatas notāriem, konstatētas juridiskas nianses, kuras ir svarīgi iekļaut lēmuma pamatojuma daļā un 1.punktā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, P. SEREDA, E. STRIKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.434 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.249 "Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"".

8. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles atbrīvošanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Domē ir saņemts Bāriņtiesas locekles Inetas Jaunskalžes iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no Bāriņtiesas locekļa amata ar šā gada 12.oktobri, un ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles atbrīvošanu", kurā paredzēts atbrīvot ar 2018.gada 12.oktobri Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekli Inetu Jaunskalži no amata.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, V. AGEŠINS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.435 "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles atbrīvošanu".

9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 16.jūlija lēmumā Nr.180 "Par līguma noslēgšanu"

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu projektu "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" un "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanu, un, ņemot vērā, ka Domē ir saņemts Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos Ģirta Kronberga iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos amata, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 16.jūlija lēmumā Nr.180 "Par līguma noslēgšanu"", kurā paredzēts abu minēto projektu uzraudzības tiesības nodot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta jautājumos.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, P. SEREDA, U. SESKS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, 1 atturas – A. DEKSNIS, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.436 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 16.jūlija lēmumā Nr.180 "Par līguma noslēgšanu"".

10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.545 "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem"

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļa nosaka, ka pašvaldības dome var nodot kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram vai tās pilsētas pašvaldības struktūrvienības vadītājam, kurai uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšana.
 Ņemot vērā, ka Domē ir saņemts Domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos Ģirta Kronberga iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos amata, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.545 "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem"", kurā paredzēts Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" pārvaldīšanu un minētās kapitālsabiedrības pašvaldības kapitālu daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības nodot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta jautājumos.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.437 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.545 "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem"".

11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.305 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka atbilstoši likuma "Par zemes komisijām" nosacījumiem pilsētas zemes komisijas sastāvā ietilpst pilsētas domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Domē ir saņemts Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos Ģirta Kronberga iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no minētā amata pienākumu pildīšanas.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.305 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"", kurā paredzēts izslēgt no Liepājas pilsētas Zemes komisijas sastāva Ģirtu Kronbergu un viņa vietā Liepājas pilsētas Zemes komisijas sastāvā iekļaut Ati Deksni.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.438 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.305 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"".

12. Par pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības darbiniekiem

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības darbiniekiem", kurā paredzēts pilnvarot pašvaldības vārdā ierosināt būvniecību un veikt visas ar to saistītās darbības:
– pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde" par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem komunālajiem objektiem (parkiem, laukumiem, skvēriem, pludmali), kā arī ielām un to infrastruktūru (ielu apgaismojums, lietus ūdens kanalizācija, luksoforu objekti un lietus ūdens novadīšanas atklātās sistēmas) un tamlīdzīgiem objektiem;
– pašvaldības iestādes un aģentūras, kuru bilancē ir attiecīgais nekustamais īpašums (apstiprinājumu pievienojot būvniecības dokumentācijai), kā arī pilnvarot pašvaldības izpilddirektora vietnieku (būvniecības jautājumos) deleģēt pašvaldības iestāžu un aģentūru darbiniekus veikt darbības Būvniecības informācijas sistēmā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.439 "Par pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības darbiniekiem".

13. Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir sagatavots lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (turpmāk – saistošie noteikumi). Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ" ir apstiprināti 2015.gadā un tajos izdarīti vairāki grozījumi.
 Ņemot vērā minēto, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kurus apstiprinot:
 – tiks saglabātas šobrīd spēkā esošajos saistošajos noteikumos noteiktās braukšanas maksas atvieglojuma grupas un atvieglojumu apmēri un, atbilstoši pensiju indeksācijai, tiks palielināta robežvērtība nestrādājušajiem pensionāriem 50% braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai no 300 eiro līdz 318,00 eiro (izmaksājamais pensijas apmērs un piemaksas par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensiju kopumā);
– tiks precizētas sabiedriskā transporta abonementa biļešu ar piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem izsniegšanas vietas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, H. VALCIS, P. SEREDA, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, U. SESKS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.440 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā".

14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"" un saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"", kas ir izskatīti un izvērtēti gan Domes Budžeta komisijā, gan Domes pastāvīgajā Finanšu komitejā.
 Informē par sagatavotajiem grozījumiem pašvaldības budžetā 2018.gadam.

 Jautājumu par to, vai pašvaldības budžetā tiek plānots finansējums, lai samazinātu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, finansējums 2.mūzikas skolai Imantas ielā 8 un finansējums hokeja attīstībai U–7 grupā apspriešanā piedalās: Valērijs AGEŠINS, Atis DEKSNIS un Vilnis VITKOVSKIS.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.441 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"".
 
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"".

15. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Reiņu meža ielā 4–53, Liepājā

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Reiņu meža ielā 4–53, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Reiņu meža ielā 4–53, kas ir labiekārtots vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 41,9 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.442 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Reiņu meža ielā 4–53, Liepājā".

16. Par pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A nodošanu atsavināšanai

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A nodošanu atsavināšanai", kurā paredzēts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, apbūvētu zemesgabalu Stārķu ielā 26A ar kopējo platību 668 kv.m, pārdodot par brīvu cenu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, L. MATISONE, P. SEREDA, V. AGEŠINS, U. SESKS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.443 "Par pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A nodošanu atsavināšanai".

17. Par apbūvēta zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu pārdošanas cenas apstiprināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par apbūvēta zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu pārdošanas cenas apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Dārtas ielā 27, Liepājā, 40/144 domājamo daļu pārdošanas cenu 4833 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, U. SESKS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.444 "Par apbūvēta zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu pārdošanas cenas apstiprināšanu".

18. Par apbūvēta zemesgabala Vidusceļa ielā 32 ¼ domājamo daļu pārdošanas cenas apstiprināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par apbūvēta zemesgabala Vidusceļa ielā 32 ¼ domājamo daļu pārdošanas cenas apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Vidusceļa ielā 32, Liepājā, 1/4 domājamo daļu pārdošanas cenu 3850 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.445 "Par apbūvēta zemesgabala Vidusceļa ielā 32 ¼ domājamo daļu pārdošanas cenas apstiprināšanu".

19. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18, Liepājā, 2018.gada 26.septembra izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1450 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, P. SEREDA, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.446 "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

20. Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 nosacīto cenu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 nosacīto cenu 23 500 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, L. MATISONE, U. SESKS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.447 "Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 nosacīto cenu".

21. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 nosacīto cenu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 nosacīto cenu 18 600 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.448 "Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 nosacīto cenu".

22. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 nosacīto cenu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 nosacīto cenu 5 400 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, P. SEREDA, U. SESKS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.449 "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 nosacīto cenu".

23. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, U. SESKS, V. AGEŠINS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.450 "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 atsavināšanu".

24. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 29–27 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 29–27 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 29–27 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam, un apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu 6 200 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.451 "Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 29–27 atsavināšanu".

25. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas 360 kv.m platībā – nomas tiesības izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, U. SESKS, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.452 "Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli".

26. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Skuju ielā 14A, daļas, iznomāšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Skuju ielā 14A, daļas, iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt namīpašuma Skuju iela 14A īpašniecei uz 5 gadiem Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Skuju ielā 14A, daļu 173 kv.m platībā viņas īpašumā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, L. MATISONE, U. SESKS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.453 "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Skuju ielā 14A, daļas, iznomāšanu".

27. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 42, daļas, iznomāšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 42, daļas, iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt nekustamā īpašuma Mežu ielā 42 īpašniecei uz 5 gadiem Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 42, daļu 178 kv.m platībā namīpašuma Mežu ielā 42 apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.454 "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 42, daļas, iznomāšanu".

28. Par zemesgabala Kviešu ielā 17E nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Kviešu ielā 17E nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt Pilsētu zemes nomas līguma par zemesgabala Kviešu ielā 17E iznomāšanu nomniekam piederošo ēku (būvju) apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2028.gada 31.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, U. SESKS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.455 "Par zemesgabala Kviešu ielā 17E nomas līguma termiņa pagarināšanu".

29. Par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt nekustamā īpašuma Augustes ielā 14 kopīpašniecei Pilsētu zemes nomas līguma par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu nomniekam piederošo ēku (būvju) apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2028.gada 31.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.456 "Par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

30. Par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt nekustamā īpašuma Augustes ielā 14 kopīpašniecei Pilsētu zemes nomas līguma par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu nomniekam piederošo ēku (būvju) apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2028.gada 31.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, H. VALCIS, P. SEREDA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.457 "Par zemesgabala Augustes ielā 14, Liepājā, 1/2 domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

31. Par zemesgabala Jāņa Asara ielā 19B, Liepājā, 5/6 domājamo daļu nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Jāņa Asara ielā 19B, Liepājā, 5/6 domājamo daļu nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt Pilsētu zemes nomas līguma par zemesgabala Jāņa Asara ielā 19B, Liepājā, 5/6 domājamo daļu iznomāšanu nomniekam piederošo ēku (būvju) apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2028.gada 31.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.458 "Par zemesgabala Jāņa Asara ielā 19B, Liepājā, 5/6 domājamo daļu nomas līguma termiņa pagarināšanu".

32. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 4/16 domājamo daļu nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 4/16 domājamo daļu nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt Pilsētu zemes nomas līguma par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 4/16 domājamo daļu iznomāšanu nomniekam piederošo ēku (būvju) apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2028.gada 31.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, L. MATISONE, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.459 "Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 4/16 domājamo daļu nomas līguma termiņa pagarināšanu".

33. Par zemesgabala Kviešu ielā 46 nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Kviešu ielā 46 nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt Pilsētu zemes nomas līguma par zemesgabala Kviešu ielā 46 iznomāšanu nomniekam piederošo ēku (būvju) apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2028.gada 31.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, E. STRIKS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.460 "Par zemesgabala Kviešu ielā 46 nomas līguma termiņa pagarināšanu".

34. Par zemesgabala Ploču ielā 16A nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Ploču ielā 16A nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt Pilsētu zemes nomas pārjaunojuma līguma par zemesgabala Ploču ielā 16A iznomāšanu nomniekam piederošo ēku (būvju) nekustamā īpašuma Ploču ielā 16A apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2028.gada 31.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.461 "Par zemesgabala Ploču ielā 16A nomas līguma termiņa pagarināšanu".

35. Par zemesgabala Baterijas ielā 19 nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Baterijas ielā 19 nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt Pilsētu zemes nomas līguma par zemesgabala Baterijas ielā 19 iznomāšanu nomniekam piederošo ēku (būvju) apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2028.gada 31.augustam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, H. VALCIS, V. AGEŠINS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.462 "Par zemesgabala Baterijas ielā 19 nomas līguma termiņa pagarināšanu".

36. Par zemesgabala Projektētā ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Projektētā ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt dzīvokļu īpašnieku biedrībai "DZINTARS 68", kā dzīvojamo māju Klaipēdas ielā 112 un 114 apsaimniekotājam, zemes nomas līguma par zemesgabala Projektētā ielā 14 daļas 4,5 kv.m platībā iznomāšanu termiņu līdz 2023.gada 14.oktobrim dzīvojamo māju Klaipēdas ielā 112 un 114 atkritumu novietnes uzturēšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, E. STRIKS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, Ģ. KRONBERGS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.463 "Par zemesgabala Projektētā ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

37. Par nekustamo īpašumu Dūņu ielā 4 un Dūņu ielā 4A, Liepājā, apvienošanu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka, lai ierakstītu zemesgrāmatā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dūņu ielā 4 un Dūņu ielā 4A apvienošanu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamo īpašumu Dūņu ielā 4 un Dūņu ielā 4A, Liepājā, apvienošanu", kurā paredzēts apstiprināt zemesgabala Dūņu ielā 4 jaunās robežas 36 828 kv.m platībā.
 Minēto īpašumu apvienošanu ierosinājusi Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, pamatojoties uz Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumu "Par zemes nomas un apbūves tiesību rezervēšanas līguma slēgšanu (Dūņu ielā 4A, Liepājā, LSEZ SIA Lesjofors Springs LV)", ar kuru LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" rezervēts nekustamais īpašums Dūņu ielā 4A, metāla izstrādājumu ražošanas ēku būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei un zemesgabala apvienošanai ar zemesgabalu Dūņu ielā 4.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, U. SESKS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.464 "Par nekustamo īpašumu Dūņu ielā 4 un Dūņu ielā 4A, Liepājā, apvienošanu".

38. Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"", kurā paredzēts atbalstīt projekta "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta" (turpmāk – Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējuma piesaistei un apstiprināt Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 65 000 eiro apmērā.
 Informē, ka lēmums nepieciešams, lai līdz šā gada 17.oktobrim iesniegtu Projekta pieteikumu un turpinātu piesaistīt Eiropas Sociālā fonda finansējumu 2015.gada 16.novembrī noslēgtā Deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildei.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, L. MATISONE, P. SEREDA, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, U. SESKS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.465 "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"".

39. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"", kurā paredzēts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas ekspertes struktūrfondu jautājumos Aijas Zariņas, kura pārtraukusi darba attiecības ar pašvaldības administrāciju, vietā Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut jauno Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas ekspertu (ES fondu jautājumos) Akselu Rupertu, kā arī precizēt minētās komisijas sastāvā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi un tā aizvietotāju, izvērtējot SAM 4.2.2. projektu iesniegumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, P. SEREDA, U. SESKS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.466 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"".

Sēde slēgta 2018.gada 11.oktobrī pulksten 13.51.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS (12.10.2018.)

Protokolēja Egita LUKJANOVA (12.10.2018.)


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki