Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 12.jūlija sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 12.jūlija sēdes protokols

Ceturtdienā, 27. septembrī, 2018 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 12.jūlija sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

Sēde sasaukta 2018.gada 12.jūlijā pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2018.gada 12.jūlijā pulksten 13.00.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 14 deputāti:
Valērijs AGEŠINS
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Helēna GERILOVIČA
Ģirts KRONBERGS
Linda MATISONE
Ludmila RJAZANOVA
Gints ROČĀNS
Pāvels SEREDA
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Māris VERPAKOVSKIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
 
Klātesošie:
Ainārs BUNKA, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Sociālo projektu  daļas vadītājs
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Linda KRASOVSKA, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta vadītāja
Dace LIEPNIECE-LIEPIŅA, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un  sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja
Kristīne LUKOŠJUS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadošā projektu vadītāja
Evija MŪRNIECE, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāja  vietniece
Elans ZĪVERTS, Liepājas Tenisa sporta skolas direktora pienākumu izpildītāja  amata pretendents
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma  Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu.
2. Par aktivitāšu deleģēšanu ESF līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā.
3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.237 "Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta"".
4. Par SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai.
5. Par Liepājas Tenisa sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju.
6. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā.
7. Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā.
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.371 "Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības  komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem".
9. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Laivinieku ielā 7/13–30, Liepājā.
10. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu  dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 52–33, Liepājā.
11. Par dzīvojamo māju Dzintaru ielā 26.
12. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20–12 atsavināšanu.
13. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 atsavināšanu.
14. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 izsoli.
15. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 izsoli.
16. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 izsoli.
17. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A izsoli.
18. Par nekustamā īpašuma Mālu ielā 3–7 izsoli.
19. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 izsoli.
20. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 izsoli.
21. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 izsoli.
22. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18 izsoli.
23. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 izsoli.
24. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 izsoli.
25. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 izsoli.
26. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 izsoli.
27. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
28. Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
29. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44A, daļas, iznomāšanu.

1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu", kurā paredzēts apstiprināt aktualizēto Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumu Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, L. MATISONE, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.299 "Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu".

2. Par aktivitāšu deleģēšanu ESF līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Labklājības ministrija ir uzaicinājusi Liepājas pilsētas pašvaldību (turpmāk arī – pašvaldība) slēgt līgumu par sadarbību projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā par individuālā budžeta modeļa aprobāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai (turpmāk – Izmēģinājumprojekts). Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) pieteicās dalībai projektā, jo Sociālajam dienestam ir liela pieredze sociālo pakalpojumu sniegšanā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, un 2018.gada 17.aprīlī tika saņemts apstiprinājums par pašvaldības dalību Izmēģinājumprojektā.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par aktivitāšu deleģēšanu ESF līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" Izmēģinājumprojektā, deleģēt Sociālo dienestu slēgt sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par Izmēģinājumprojekta īstenošanu, kā arī nodrošināt Izmēģinājumprojektam nepieciešamo pašvaldības priekšfinansējumu 2 500 eiro apmērā 2018.gadā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par bērnu, kuriem nepieciešams minētais atbalsts, skaitu Liepājā apspriešanā piedalās Ludmila RJAZANOVA un Linda KRASOVSKA.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, P. SEREDA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.300 "Par aktivitāšu deleģēšanu ESF līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā".

3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.237 "Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta""

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai palielinātu projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta" (Pr_235.1) attiecināmās izmaksas un tā ietvaros īstenotu būvprojekta "Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, Liepājā" 2.kārtu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.237 "Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta"", kurā paredzēts precizēt projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta" (turpmāk – projekts) kopējās izmaksas, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, valsts budžeta dotāciju un pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī precizēt projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta attiecināmo izmaksu segšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.301 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.237 "Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta"".

4. Par SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto lemtu par pašvaldības kapitālsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" (turpmāk – SIA "Liepājas reģionālā slimnīca") peļņas, tostarp, dividendēs izmaksājamās pelņas daļas novirzīšanu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai", kurā paredzēts novirzīt pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" 2017.gada peļņas daļu 58 730,60 eiro (10% no kapitālsabiedrības tīrās peļņas) apmērā SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurences saglabāšanai, t.i., kapitālieguldījumu finansēšanai, ievērojot SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, V. AGEŠINS, P. SEREDA, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, U. SESKS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, 1 nebalso – E. STRIKS,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.302 "Par SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai".

5. Par Liepājas Tenisa sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Dome izsludināja atklātu konkursu uz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktora amatu (turpmāk – Konkurss). Konkursa komisija veica pretendentu atlasi saskaņā ar Domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.7 "Liepājas pilsētas pašvaldības sporta skolu direktoru amata pretendentu atlases konkursa nolikums" noteiktajiem vērtēšanas nosacījumiem un kritērijiem, un par piemērotāko pretendentu minētajam amatam atzina Elanu Zīvertu.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas Tenisa sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju", kurā paredzēts iecelt ar 2018.gada 1.augustu par pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktora pienākumu izpildītāju Elanu Zīvertu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par lēmuma projektam pievienoto pretendenta iesniegumu apspriešanā piedalās Ludmila RJAZANOVA un Atis DEKSNIS.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, U. SESKS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.303 "Par Liepājas Tenisa sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju".

6. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un noteikumu projekts "Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Liepājas pilsētas pašvaldībā".
 Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu likumīgu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti, kā arī, lai novērstu dāvinājuma (ziedojuma) izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu. Noteikumus piemēros darījumos, kuros bez atlīdzības pašvaldības īpašumā tiks nodoti finanšu līdzekļi, manta vai pakalpojumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai – administratīvo resursu, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, uzlabošanai, infrastruktūras sakārtošanai, kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālās palīdzības un citu mērķu atbalstam – katrā konkrētā gadījumā, nosakot to izmantošanas mērķi. Noteikumi būs saistoši visām Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm un aģentūrām, ja tās saņem dāvinājumus (ziedojumus), un par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu un izlietošanu būs atbildīgs konkrētās pašvaldības institūcijas vadītājs.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, A. DEKSNIS, U. SESKS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.304 "Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā".

 2. Apstiprināt noteikumus Nr.2 "Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Liepājas pilsētas pašvaldībā".

7. Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā", kas ietver visus ar pašvaldības kompetenci saistītos jautājumus par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu.
 Saistošajos noteikumos noteikta mājas dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – turēšanas kārtība, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtība, mājas dzīvnieku īpašnieka tiesības un pienākumi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī noteikta pašvaldības institūcija, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieka reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

 Jautājumu par saistošo noteikumu projekta 9.punkta nosacījumiem, par šo nosacījumu kontroli apspriešanā piedalās: Valērijs AGEŠINS, Gunārs ANSIŅŠ, Dace LIEPNIECE-LIEPIŅA, Uldis SESKS un Ludmila RJAZANOVA.

Valērijs AGEŠINS: – Ierosina atlikt lēmuma projekta un saistošo noteikumu projekta izskatīšanu, jo uzskata, ka saistošo noteikumu projekts nav līdz galam sagatavots un izstrādāts.

Gunārs ANSIŅŠ: – Informē, ka saistošo noteikumu redakcija ir rūpīgi izvērtēta, ka līdzvērtīgi saistošie noteikumi ir pieņemti gan Jelgavas pilsētā, gan Jēkabpils pilsētā, kā arī, ka, izstrādājot šos saistošos noteikumus, ir notikušas konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem.
 Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto saistošo noteikumu redakciju.

Uldis SESKS: – Aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, 1 pret – V. AGEŠINS, 1 atturas – P. SEREDA, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.305 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā".

8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.371 "Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.371 "Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"", kurā paredzēts izslēgt no Domes Reliģisko lietu komisijas (turpmāk – Komisija) sastāva Liepājas Vasarsvētku draudzes "Golgāta" mācītāju un viņa vietā Komisijas sastāvā iekļaut Liepājas Kristīgā Centra "Emmanuēls" draudzes mācītāja palīgu, kurš Komisijā pārstāvēs Vasarsvētku draudžu viedokli.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.306 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.371 "Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"".

9. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Laivinieku ielā 7/13–30, Liepājā

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Laivinieku ielā 7/13–30, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Laivinieku ielā 7/13–30, kas ir labiekārtots divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 41,6 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma, kādu nozaru speciālistiem tiks piedāvāti šajā un nākamajā lēmuma projektā minētie dzīvokļi, apspriešanā piedalās: Valērijs AGEŠINS, Helvijs VALCIS un Ludmila RJAZANOVA.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, E. STRIKS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.307 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Laivinieku ielā 7/13–30, Liepājā".

10. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 52–33, Liepājā

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 52–33, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 52–33, kas ir labiekārtots vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 36,6 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, L. MATISONE, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.308 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 52–33, Liepājā".

11. Par dzīvojamo māju Dzintaru ielā 26

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, pašvaldība sasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un dzīvokļu īpašnieku pienākums ir sešu mēnešu laikā no kopsapulces sasaukšanas dienas pārņemt dzīvojamo māju īpašnieku pārvaldīšanā un parakstīt dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesību nodošanas un pieņemšanas akts tika parakstīts 2018.gada 31.maijā.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamo māju Dzintaru ielā 26", kurā paredzēts nodot dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 26 pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem un svītrot no pašvaldības pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju saraksta ierakstu "DZINTARU iela 26".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par lēmuma projektam pievienoto sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vēstuli pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" apspriešanā piedalās Ludmila RJAZANOVA un Māris EGMANIS.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.309 "Par dzīvojamo māju Dzintaru ielā 26".

12. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20–12 atsavināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20–12 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20–12 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, U. SESKS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.310 "Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20–12 atsavināšanu".

13. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 atsavināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, U. SESKS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.311 "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8–24 atsavināšanu".

14. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 izsoli

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 nosacīto cenu 1900 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.312 "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 izsoli".

15. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 izsoli

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 nosacīto cenu 800 eiro un minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.313 "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 izsoli".

16. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 izsoli

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 nosacīto cenu 1000 eiro un minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.314 "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 izsoli".

17. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A izsoli

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A nosacīto cenu 1500 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.315 "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A izsoli".

18. Par nekustamā īpašuma Mālu ielā 3–7 izsoli

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma Mālu ielā 3–7 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–7 nosacīto cenu 1100 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, H. VALCIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.316 "Par nekustamā īpašuma Mālu ielā 3–7 izsoli".

19. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 izsoli

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 nosacīto cenu 900 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, L. MATISONE, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.317 "Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 izsoli".

20. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 izsoli

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 nosacīto cenu 1500 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.318 "Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 izsoli".

21. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 izsoli

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 nosacīto cenu 900 eiro un minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, P. SEREDA, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.319 "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 izsoli".

22. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18 izsoli

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18 nosacīto cenu 800 eiro un minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.320 "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–18 izsoli".

23. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 izsoli

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 nosacīto cenu 1900 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, P. SEREDA, U. SESKS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.321 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 izsoli".

24 Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 izsoli

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 nosacīto cenu 2200 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.322 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 izsoli".

25. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 izsoli

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 nosacīto cenu 2000 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, E. STRIKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.323 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 izsoli".

26. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 izsoli

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 nosacīto cenu 1700 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, H. VALCIS, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.324 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 izsoli".

27. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–3, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 930 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.325 "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

28. Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "SAIME I" iznomātā zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas 400 kv.m platībā nomas līguma termiņu uz 5 gadiem veikala apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.326 "Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

29. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44A, daļas, iznomāšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44A, daļas, iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt namīpašuma Mežu ielā 44A īpašniekam uz 5 gadiem Mežu ielas daļu 158 kv.m platībā viņa īpašumā esošo ēku (būvju) apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, L. MATISONE, P. SEREDA, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.327 "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44A, daļas, iznomāšanu".

Sēde slēgta 2018.gada 12.jūlijā pulksten 13.42.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS (13.07.2018)

Protokolēja Egita LUKJANOVA (13.07.2018.)


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki