Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 14.jūnija sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 14.jūnija sēdes protokols (1)

Trešdienā, 26. septembrī, 2018 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 14.jūnija sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2018.gada 14.jūnijā Nr. 8

Sēde sasaukta 2018.gada 14.jūnijā pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2018.gada 14.jūnijā pulksten 12.59.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 13 deputāti:
Valērijs AGEŠINS
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Helēna GERILOVIČA
Ģirts KRONBERGS
Linda MATISONE
Ludmila RJAZANOVA
Gints ROČĀNS
Pāvels SEREDA
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS

Sēdē nepiedalās deputāts
Māris VERPAKOVSKIS, darba pienākumu dēļ
 
Uzaicinātas personas:
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Linda KRASOVSKA, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore
Anita KUNCĪTE, Liepājas 8.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
Ivo PAVLUŠENKO, Liepājas kapsētu pārvaldes direktors
Vairis ŠALMS, pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktora pienākumu izpildītājs
Uldis ZUPA, pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktors
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.
2. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2017.gada publisko pārskatu.
3. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2017.gada publisko pārskatu.
4. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu.
5. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2018.gadā.
6. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta".
7. Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā".
8. Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā".
9. Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem".
10. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktora pienākumu izpildītāju.
11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta nolikumā Nr.7 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠO VIDUSSKOLU KVALITĀTES BALVĀM".
12. Par saistošo noteikumu "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam"  apstiprināšanu.
13. Par Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu.
14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.64 "Par energoefektivitātes pasākumu pieteikumu vērtēšanas komisiju".
15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju".
16. Par amatu savienošanu.
17. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija".
18. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs".
19. Par zemesgabalu maiņu.
20. Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā.
21. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu.
22. Par telpu Labraga ielā 11 nodošanu lietošanā.
23. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Dorupes ielā 34–60, Liepājā.
24. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 44–19, Liepājā.
25. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 50–30, Liepājā.
26. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 61–64, Liepājā.
27. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21–8 atsavināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46–2 atsavināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 atsavināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 atsavināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 atsavināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–9 atsavināšanu.
33. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–11 atsavināšanu.
34. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–6 atsavināšanu.
35. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–13 atsavināšanu.
36. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–4 atsavināšanu.
37. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 atsavināšanu.
38. Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47–7 atsavināšanu.
39. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11–10 nosacīto cenu.
40. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–34 nosacīto cenu.
41. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59–8A izsoli.
42. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 1–10 izsoli.
43. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
44. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65–2 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
45. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–10 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
46. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–11A izsoles rezultātu apstiprināšanu.
47. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
48. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–14 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
49. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
50. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
51. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoli.
52. Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmuma Nr.566 "Par zemesgabala Strautu ielā 38, Liepājā, 2/9 domājamo daļu iznomāšanu" atcelšanu.
53. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, daļā.
54. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.19 "Par zemesgabala Skuju ielā 5/7 nomas līguma termiņa pagarināšanu un platības samazināšanu".
55. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļu.
56. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 1/3
 domājamās daļas iznomāšanu.
57. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 2/3 domājamās daļas iznomāšanu.
58. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu.
59. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu.
60. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 52, daļas iznomāšanu.
61. Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 iznomāšanu.
62. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.308 "Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu".
63. Par zemesgabala, Palmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 5, daļas nomas līguma izbeigšanu.
64. Par zemesgabala Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
65. Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
66. Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
67. Par zemesgabala Skuju ielā 5/7, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.

1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu", kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, L. MATISONE, P. SEREDA, U. SESKS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.232 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu".

2. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2017.gada publisko pārskatu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2017.gada publisko pārskatu".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par sabiedriskā transporta, konkrētāk – autobusu maršruta uz Šķēdi, pakalpojumiem piedalās Ludmila RJAZANOVA un Gunārs ANSIŅŠ.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, E. STRIKS, L. MATISONE, H. VALCIS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.233 "Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2017.gada publisko pārskatu".

3. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2017.gada publisko pārskatu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2017.gada publisko pārskatu".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, U. SESKS, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.234 "Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2017.gada publisko pārskatu".

4. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu", kurā paredzēts apstiprināt aktualizēto Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumu Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 10 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, 3 pret – V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, 1 atturas – H. GERILOVIČA, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.235 "Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu".

5. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2018.gadā

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2018.gadā". Pamatojoties uz Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2018.gadam (turpmāk – Nolikums), Ekspertu komisija ir izskatījusi visus iesniegtos projektus un rekomendē atbalstīt tos projektus, kas atbilst nolikumā minētajam prasībām un kritērijiem.
 Informē, ka līdzfinansējums Mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem tiks piešķirts no Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) 2018.gada budžeta līdzekļiem. Līdzfinansējums veicinās komercsabiedrībām realizēt savus projektus, ar kuriem ir plānots radīt 29 jaunas pastāvīgas darba vietas un 32 sezonālas darba vietas.
 Ņemot vērā, ka pēc Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdes tika precizēta viena projekta atbilstība Nolikuma prasībām un konstatēts, ka komersantam uz 2018.gada 1.jūniju nav nodokļu parādu, aicina papildināt lēmuma projekta pielikumu ar 18.ierakstu, kurā noteikts piešķirt komersantam līdzfinansējumu 10 000 eiro apmērā moduļu tipa kafejnīcas izveidei Liepājas pludmalē.

Uldis SESKS:
 – Aicina balsot par lēmuma projektu, kura pielikums papildināts, ņemot vērā Ģirta Kronberga priekšlikumu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. MATISONE, G. ROČĀNS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.236 "Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2018.gadā".

6. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai atbalstītu projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta" (turpmāk – Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta ietvaros, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta"", kurā paredzēts apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 955 073,00 eiro, kā arī nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu Projekta attiecināmo izmaksu segšanai.
 Informē, ka Projekta ietvaros tiek plānota Peldu ielas, posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, izbūve, paredzot ielu un apgaismojuma tīkla pārcelšanu, lietus ūdens kanalizācijas pārbūvi, sadzīves kanalizācijas izbūvi, ūdensvada izbūvi un alejas pārbūvi uz Gulbju dīķi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.237 "Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta"".

7. Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"", kurā paredzēts atbalstīt projekta "Dabas mājas izveide Zirgu salā" (turpmāk – Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros un plānot Projekta kopējās izmaksas 340 847,45 eiro apmērā.
 Informē, ka Projekta mērķis ir uzbūvēt un izveidot vides izglītības centru – Dabas māju, kurā sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolēni un citi interesenti, atbilstoši savai vecuma grupai, varēs gūt informāciju un praktisku apmācību vides izglītībā, izmantojot dabas mājas papildinošo vērtību – Liepājas ezeru un kanālu, kas to savieno ar jūru – praktisku nodarbību veikšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.238 "Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"".

8. Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā"", kurā paredzēts atbalstīt projekta "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā" (turpmāk – Projekts) iesniegšanu Satiksmes ministrijā, apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 2 622 454,37 eiro, kā arī nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 786 736,31 eiro apmērā.
 Informē, ka Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Ganību ielu posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, jo tranzīta ielā šis ir vienīgais vēl nepārbūvētais ceļa posms, un ka Projekta realizācija nodrošinās pilsētas galvenās maģistrālās ielas pabeigtību pilnā apmērā, kā rezultātā tiks nodrošināta optimāla kravas un auto transporta sistēmas funkcionēšana starp divām Baltijas jūras austrumu krasta TEN–T ostām – Liepāju un Klaipēdu (Lietuva), kvalitatīva un droša dzīves vide cilvēkiem un sabiedrībai kopumā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.239 "Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā"".

9. Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem"", kurā paredzēts piešķirt projektam "Pozitīvo sajūtu telpa mazajiem liepājniekiem" (turpmāk – Projekts) no pašvaldības budžeta līdzekļiem līdzfinansējumu 7 000 eiro apmērā un priekšfinansējumu 10 000 eiro apmērā.
 Informē, ka Projektā paredzēts Liepājas 8.vidusskolas dienesta viesnīcas telpās izveidot ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu – sensoro telpu, kurā tiks izvietots inventārs un dažādas iekārtas, kas sekmēs bērna pašorganizāciju un mentālās uztveres pozitīvas pārmaiņas, un ka Projekta īstenošanas termiņš ir no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 1.novembrim.
 Lūdz precizēt lēmuma projektam pievienoto anotāciju, norādot, ka Projekts tiks realizēts Liepājas 8. vidusskolas dienesta viesnīcas telpās ēkā Dunikas ielā 9/11.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par telpas noslogojumu, par nometņu organizēšanu un bērnu skaitu, kuri tajās piedalās, un par nepieciešamo finansējumu apspriešanā piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Atis DEKSNIS, Kristīne NIEDRE-LATHERE, Valērijs AGEŠINS.

DOME, balsojot ar 10 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, 1 pret – L. RJAZANOVA, 3 atturas – V. AGEŠINS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.240 "Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem"".

10. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktora pienākumu izpildītāju

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka pašvaldībā ir saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" (turpmāk – Liepājas 8.vidusskola) direktores Jevgēnijas Mickēvičas iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no amata.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktora pienākumu izpildītāju", kurā paredzēts atbrīvot no amata ar 2018.gada 30.jūniju Liepājas 8.vidusskolas direktori Jevgēniju Mickēviču un ar 2018.gada 2.jūliju par Liepājas 8.vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju līdz jauna direktora apstiprināšanai amatā iecelt Liepājas 8.vidusskolas direktores vietnieci izglītības jomā Anitu Kuncīti.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.241 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktora pienākumu izpildītāju".

11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta nolikumā Nr.7 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠO VIDUSSKOLU KVALITĀTES BALVĀM"

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un nolikuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta nolikumā Nr.7 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠO VIDUSSKOLU KVALITĀTES BALVĀM"".
 Informē, ka šobrīd spēkā esošā nolikuma redakcija nosaka, ka piešķirot kvalitātes balvu, vērā tiek ņemti centralizēto eksāmenu kopvērtējuma rezultāti. 2016./2017.mācību gadā centralizēto eksāmenu kopvērtējumu rezultāti izglītības iestādei bija pretrunā ar pilsētas Kvalitātes balvas nolikumu. Izglītības iestāde, kurai 12.klašu centralizēto eksāmenu vidējais kopvērtējums bija augstāks, balvu nesaņēma, jo vairāki 12.klašu izglītojamie bija atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem un punktus savai izglītības iestādei neiedeva.
 Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izdarīt grozījumu nolikuma 5.1.punktā un noteikt, ka iegūto punktu summa, kuru iegūst par katru izglītojamo, kurš centralizētajā eksāmenā ir saņēmis vērtējumu, tiek dalīta ar centralizētā eksāmena kārtotāju skaitu, nevis kopējo 12.klašu absolventu skaitu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, U. SESKS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.242 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta nolikumā Nr.7 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠO VIDUSSKOLU KVALITĀTES BALVĀM"".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.34 "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta nolikumā Nr.7 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠO VIDUSSKOLU KVALITĀTES BALVĀM"".

12. Par saistošo noteikumu "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" apstiprināšanu

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 34.panta otrajai daļai, pašvaldībai ir tiesības saistošajos noteikumos noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu un ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" apstiprināšanu" un sasitošo noteikumu projekts "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam".
 Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par ienākumiem, papildus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 14.punktā minētajiem, neuzskata saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem personai izmaksāto materiālo palīdzību (pabalstus).
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, U. SESKS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.243 "Par saistošo noteikumu "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" apstiprināšanu".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam".

13. Par Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu" un saistošo noteikumu projekts "Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk – saistošie noteikumi).
 Saistošie noteikumi noteiks Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietas piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekotāja, pārziņa un kapavietu uzturētāju tiesības un pienākumus.
 Saistošie noteikumi ir veidoti ciešā sasaistē ar 2018.gada 19.aprīlī apstiprināto Liepājas kapsētu pārvaldes pakalpojumu maksu, kurā ir virkne pakalpojumu, t.sk. kapa rakšana, kuru realizē Liepājas kapsētu pārvaldes darbinieki – 5 kaprači. Sniedzot šos maksas pakalpojumus, iestāde gūst pašvaldībai nozīmīgus finanšu līdzekļus, kurus var ieguldīt kapsētu apsaimniekošanā, labiekārtošanā, ēku un būvju remontā, apbedījumu uzskaites nodrošināšanā.
 Ņemot vērā minēto, lēmuma projektā noteikts, ka Liepājas kapsētu pārvalde turpinās sniegt pakalpojumus – kapa rakšana un urnas bedres rakšana.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, V. AGEŠINS, L. MATISONE, U. SESKS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.244 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi".

14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.64 "Par energoefektivitātes pasākumu pieteikumu vērtēšanas komisiju"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka Domē ir saņemts Energoefektivitātes pasākumu pieteikumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) locekļa Edgara Āboliņa iesniegums, kurā sakarā ar amata maiņu pašvaldības administrācijā lūgs atbrīvot viņu no Komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, lai izvairītos no iespējamām interešu konflikta situācijām saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 39.panta pienākuma izpildi, un saņemts pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juristes Kristīnas Balodes iesniegums, kurā izteikta piekrišana darboties Komisijas sastāvā.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.64 "Par energoefektivitātes pasākumu pieteikumu vērtēšanas komisiju"", kurā paredzēts izslēgt no Komisijas sastāva Edgaru Āboliņu un iekļaut Komisijas sastāvā Kristīnu Balodi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.245 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.64 "Par energoefektivitātes pasākumu pieteikumu vērtēšanas komisiju"".

15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka ir saņemta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstule, kurā lūgts veikt izmaiņas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvā.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"", kurā paredzēts izslēgt no Komisijas sastāva Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecāko eksperti Agnesi Rūsiņu un iekļaut Komisijas sastāvā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecāko ekspertu Miku Spalviņu, kā arī nomainīt Komisijas locekļa aizvietotāju.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, V. AGEŠINS, L. MATISONE, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.246 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"".

16. Par amatu savienošanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, pamatojoties uz likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto un izvērtējot Domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos amata pienākumus kopsakarā ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa pienākumiem un VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) Baltijas jūras reģiona Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas priekšsēdētāja amata funkcijām, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par amatu savienošanu", kurā paredzēts atļaut Gunāram Ansiņam savienot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa un VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) Baltijas jūras reģiona Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas priekšsēdētāja amatus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Savu viedokli par konkrēto jautājumu izsaka Valērijs AGEŠINS un Ludmila RJAZANOVA. Gunārs ANSIŅŠ informē par saviem pienākumiem, vadot VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) Baltijas jūras reģiona Telpiskās plānošanas un attīstības komiteju.

DOME, balsojot ar 11 balsīm par – V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, E. STRIKS, U. SESKS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, 1 pret – L. RJAZANOVA, 2 atturas – V. AGEŠINS, P. SEREDA, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.247 "Par amatu savienošanu".

17. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"", kurā paredzēts pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru slēgt sadarbības līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par piekļuvi CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram, kas ļaus pašvaldības aģentūrai "Liepājas sabiedriskais transports" un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai nodrošināt normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru licencēšanas jomā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Uldis SESKS: – Jautā, vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu?

Gunārs ANSIŅŠ: – Informē, ka ir kļūdījies balsojumā par iepriekšējo jautājumu "Par amatu savienošanu" – nav vēlējies piedalīties balsojumā, bet nobalsojis "par".

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, E. STRIKS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.248 "Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"".

18. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" (turpmāk – SIA "Liepājas Olimpiskais centrs") ir kapitālsabiedrība, kurā 72,35% kapitāldaļu pieder Liepājas pilsētas pašvaldībai. Dome 2017.gada 18.maijā ar lēmumu Nr.188 "Par vieglatlētikas manēžu" konceptuāli piekrita pēc vieglatlētikas manēžas nodošanas ekspluatācijā ieguldīt to SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu. Vieglatlētikas manēža 2018.gada 24.janvārī pieņemta ekspluatācijā.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"", kurā paredzēts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības ielā 55, kas sastāv no zemes vienības 8872 kv.m platībā un būves, ieguldot to SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu, par kopējo summu 5 723 000 eiro saskaņā ar Uzņēmuma reģistra atzīta mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperta sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Arvīda Badūna novērtējumu un atsavināt pašvaldībai piederošo kustamo mantu, ieguldot to SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu, par kopējo summu 847 442 eiro saskaņā ar Uzņēmuma reģistra atzīta mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperta Jāņa Rīdūža atzinumu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, U. SESKS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.249 "Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"".

19. Par zemesgabalu maiņu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka pašvaldībā ir saņemts zemesgabala Celmu ielā 9 īpašnieka (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums, kurā izteikta vēlme mainīt viņam piederošo zemesgabalu pret citu pašvaldībai piederošu zemesgabalu pilsētā. Maiņas gadījumā pašvaldība iegūtu īpašumu, kurā iespējams izbūvēt autostāvvietas, bērnu rotaļu laukumu vai atpūtas zonu. Zemesgabals Durbes ielā 6, Liepājā, 1590 kv.m platībā netiek izmantots pašvaldības funkciju veikšanai, tā izmantošanas veids ir dabas pamatne – jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabalu maiņu", kurā paredzēts atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, zemesgabalu Durbes ielā 6, 1590 kv.m platībā, apmainot pret Iesniedzējam piederošu nekustamo īpašumu, zemesgabalu Celmu ielā 9, 1022 kv.m platībā, kas nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību [..] – īstenošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.250 "Par zemesgabalu maiņu".

20. Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 6.pantu pašvaldībām jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par zemes reformas pabeigšanu un jālūdz Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgajā pašvaldībā. Lai izpildītu šo nosacījumu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā", kurā paredzēts apliecināt, ka Liepājas pilsētas teritorijā ir pabeigts zemes reformas process, apstiprināt Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi un lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot un Tieslietu ministrijai iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, E. STRIKS, G. ROČĀNS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.251 "Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā".

21. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka pašvaldībā ir saņemts iesniegums par zemes vienības Ezerlīču ielā 4 funkcionālā zonējuma maiņu, lai varētu īstenot ieceri attīstīt savrupmāju būvniecību.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu", kurā paredzēts uzsākt lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, izstrādi zemesgabalam Ezerlīču ielā 4 un apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.252 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu".

22. Par telpu Labraga ielā 11 nodošanu lietošanā

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par telpu Labraga ielā 11 nodošanu lietošanā", kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai, nodibinājumam "Labdarības Fonds Labāka Dzīve" lietošanā uz 3 gadiem telpas 320,3 kv.m platībā pašvaldības nekustamajā īpašumā Labraga ielā 11 labdarības darbību veikšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, U. SESKS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.253 "Par telpu Labraga ielā 11 nodošanu lietošanā".

23. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Dorupes ielā 34–60, Liepājā.

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Dorupes elā 34–60, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Dorupes ielā 34–60, kas ir labiekārtots divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47,3 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma, kādu nozaru speciālistiem tiks piedāvāti šajā un nākamajos trīs lēmuma projektos minētie dzīvokļi, apspriešanā piedalās Valērijs AGEŠINS un Helvijs VALCIS.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.254 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Dorupes ielā 34–60, Liepājā".

24. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 44–19, Liepājā

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 44–19, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 44–19, kas ir labiekārtots divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 50,2 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, P. SEREDA, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.255 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 44–19, Liepājā".

25. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 50–30, Liepājā

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 50–30, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 50–30, kas ir labiekārtots četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 83,8 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, H. VALCIS, U. SESKS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.256 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 50–30, Liepājā".

26. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 61–64, Liepājā

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 61–64, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamajai telpai Eduarda Tisē ielā 61–64, kas ir labiekārtots vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 42,3 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, E. STRIKS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, L. MATISONE, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.257 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 61–64, Liepājā".

27. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21–8 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka, lai atsavinātu dzīvošanai nederīgu dzīvokli, kura atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem nav lietderīga, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21–8 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 1905.gada ielā 21–8 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.258 "Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21–8 atsavināšanu".

28. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46–2 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46–2 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 1905.gada ielā 46–2 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, U. SESKS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.259 "Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46–2 atsavināšanu".

29. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, U. SESKS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.260 "Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 atsavināšanu".

30. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, E. STRIKS, U. SESKS, V. AGEŠINS, Ģ. KRONBERGS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.261 "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 atsavināšanu".

31. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, U. SESKS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.262 "Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 atsavināšanu".

32. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–9 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–9 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērauda ielā 1–9 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, U. SESKS, V. AGEŠINS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.263 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–9 atsavināšanu".

33. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–11 atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–11 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērauda ielā 1–11 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, U. SESKS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.264 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–11 atsavināšanu".

34. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–6 atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–6 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērauda ielā 13–6 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. MATISONE, U. SESKS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.265 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–6 atsavināšanu".

35. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–13 atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–13 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērauda ielā 13–13 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, U. SESKS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.266 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–13 atsavināšanu".

36. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–4 atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–4 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgus ielā 59–4 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.267 "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–4 atsavināšanu".

37. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.268 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 atsavināšanu".

38. Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47–7 atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47–7 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47–7 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam, un apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu 6100 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. AGEŠINS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.269 "Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47–7 atsavināšanu".

39. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11–10 nosacīto cenu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11–10 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11–10 nosacīto cenu 4400 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, U. SESKS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, V. AGEŠINS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.270 "Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11–10 nosacīto cenu".

40. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–34 nosacīto cenu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–34 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–34 nosacīto cenu 7100 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, E. STRIKS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.271 "Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–34 nosacīto cenu".

41. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59–8A izsoli

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59–8A izsoli", kurā paredzēts atzīt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59–8A, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoli par nenotikušu un apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma trešās izsoles sākumcenu 200 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.272 "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59–8A izsoli".

42. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 1–10 izsoli

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 1–10 izsoli", kurā paredzēts atzīt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 1–10, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoli par nenotikušu un apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma trešās izsoles sākumcenu 400 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. MATISONE, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, U. SESKS, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.273 "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 1–10 izsoli".

43. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–9, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 2060 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.274 "Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

44. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65–2 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65–2 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65–2, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1410 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.275 "Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65–2 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

45. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–10 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–10 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–10, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1240 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.276 "Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–10 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

46. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–11A izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–11A izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–11A, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 930 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, L. MATISONE, E. STRIKS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.277 "Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–11A izsoles rezultātu apstiprināšanu".

47. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–13, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 990 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.278 "Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

48. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–14 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–14 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–14, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1010 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
 
DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.279 "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–14 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

49. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37–13, Liepājā, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1110 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, P. SEREDA, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.280 "Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

50. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–9, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 450 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ROČĀNS, U. SESKS, P. SEREDA, E. STRIKS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.281 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

51.
Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoli

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoli", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala Jūrmalas parks 7, 722 kv.m platībā – apbūves tiesības izsoles noteikumus un uzdot Nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvajai komisijai organizēt minētā zemesgabala apbūves tiesības izsoli.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, H. VALCIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.282 "Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoli".

52. Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmuma Nr.566 "Par zemesgabala Strautu ielā 38, Liepājā, 2/9 domājamo daļu iznomāšanu" atcelšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmuma Nr.566 "Par zemesgabala Strautu ielā 38, Liepājā, 2/9 domājamo daļu iznomāšanu" atcelšanu", kurā saskaņā ar Liepājas pilsētas Zemes komisijas vēstuli paredzēts atcelt Domes 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.566 "Par zemesgabala Strautu ielā 38, Liepājā, 2/9 domājamo daļu iznomāšanu".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. AGEŠINS, L. MATISONE, P. SEREDA, U. SESKS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.283 "Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmuma Nr.566 "Par zemesgabala Strautu ielā 38, Liepājā, 2/9 domājamo daļu iznomāšanu" atcelšanu".

53. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, daļā

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, daļā", kurā paredzēts piekrist, ka tiek noteikts lietošanas tiesību aprobežojums pašvaldības nekustamajam īpašumam – zemesgabala Klāva Ukstiņa ielā 17/23 daļai aptuveni 1049 kv.m platībā – SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" jaunas siltumtrases trasējuma izbūvei, ekspluatācijai, rekonstrukcijai un attīstībai, kā arī aizsargjoslas maiņai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.284 "Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, daļā".

54. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.19 "Par zemesgabala Skuju ielā 5/7 nomas līguma termiņa pagarināšanu un platības samazināšanu"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.19 "Par zemesgabala Skuju ielā 5/7 nomas līguma termiņa pagarināšanu un platības samazināšanu"", kurā paredzēts samazināt iznomātā zemesgabala Skuju ielā 5/7 daļas platību no 1830 kv.m uz 977 kv.m, jo daļa zemnieku saimniecību ir nodibinājušas jaunu biedrību un darbojas atsevišķi, kā rezultātā lielāka iznomātās teritorijas daļa netiek pilnībā izmantota paredzētajam mērķim.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. MATISONE, U. SESKS, H. VALCIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.285 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.19 "Par zemesgabala Skuju ielā 5/7 nomas līguma termiņa pagarināšanu un platības samazināšanu"".

55. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, lai pilsētā dažādotu izklaides iespējas un atbalstītu uzņēmējdarbību, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļu", kurā paredzēts nodot apakšnomā SIA "HouseBoat" uz 7 gadiem zemes vienības "Liepājas ezers" daļu 75 kv.m platībā peldbūves izvietošanai, lai ierīkotu ar pakalpojumu sniegšanu saistītus objektus, kā arī noteikt, ka lēmums stājas spēkā pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas piekrišanas saņemšanas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Jānis VILNĪTIS: – Aicina papildināt apakšnomas līgumu ar nosacījumu, ka nomnieks uzņemas atbildību par pasažieru, kurus pārvadās, drošību.

 Jautājuma par drošības uz ūdens nodrošināšanu un kontroli apspriešanā piedalās Gunārs ANSIŅŠ un Uldis SESKS.

Uldis SESKS:
 – Jautā, vai deputātiem ir vēl kādi priekšlikumi vai papildinājumi?
 Ja tādu nav, aicina balsot par lēmuma projektu un uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" iekļaut apakšnomas līgumā Jāņa Vilnīša priekšlikumu par pasažieru drošības nodrošināšanu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, E. STRIKS, U. SESKS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.286 "Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļu".

56. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 1/3 domājamās daļas iznomāšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 1/3 domājamās daļas iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt lēmuma projektā minētajai personai uz 5 gadiem Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 1/3 domājamo daļu no 234 kv.m kopplatības, kas atbilst 78 kv.m, namīpašuma Mežu ielā 48 apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.287 "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 1/3 domājamās daļas iznomāšanu".

57. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 2/3 domājamās daļas iznomāšanu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 2/3 domājamās daļas iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt lēmuma projektā minētajai personai uz 5 gadiem Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 2/3 domājamās daļas no 234 kv.m kopplatības, kas atbilst 156 kv.m, namīpašuma Mežu ielā 48 apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, U. SESKS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.288 "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 2/3 domājamās daļas iznomāšanu".

58. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt lēmuma projektā minētajai personai uz 5 gadiem Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamo daļu no 135 kv.m kopplatības, kas atbilst 67,50 kv.m, namīpašuma Mežu ielā 50 apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.289 "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu".

59. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt lēmuma projektā minētajai personai uz 5 gadiem Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamo daļu no 135 kv.m kopplatības, kas atbilst 67,50 kv.m, namīpašuma Mežu ielā 50 apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, U. SESKS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, H. VALCIS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.290 "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu".

60. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 52, daļas iznomāšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 52, daļas iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt lēmuma projektā minētajai personai uz 5 gadiem Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 52, daļu 155 kv.m platībā namīpašuma Mežu ielā 52 apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, U. SESKS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.291 "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 52, daļas iznomāšanu".

61. Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 iznomāšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt mazdārziņu biedrībai "Asais dadzis" uz 5 gadiem zemesgabalu Grīzupes ielā 74, Liepājā, 146674 kv.m platībā dārzkopības biedrības darbībai un mazdārziņu ierīkošanai un apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, H. VALCIS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.292 "Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 iznomāšanu".

62. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.308 "Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu"

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka pašvaldībā ir saņemts biedrības "TOSMARE 29" iesniegums, kurā lūgts palielināt iznomāto zemesgabala platību un vienlaikus pagarināt iznomātā zemesgabala Latgales ielā 4 daļas nomas līguma termiņu.
 Ņemot vērā, ka līdzšinējas saistības ar pašvaldību ir izpildītas un minētais zemesgabals pašreiz nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.308 "Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu"", kurā paredzēts pagarināt biedrībai "TOSMARE 29" iznomātā zemesgabala nomas līguma termiņu uz laiku līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 16.jūnijam, kā arī palielināt iznomātā zemesgabala Latgales ielā 4 daļas platību no "33514 kv.m" uz "42057 kv.m".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. MATISONE, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, U. SESKS, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.293 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.308 "Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu"".

63. Par zemesgabala, Palmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 5, daļas nomas līguma izbeigšanu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Palmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 5, daļas nomas līguma izbeigšanu", kurā paredzēts izbeigt, pusēm vienojoties, zemes nomas līgumu par Palmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 5, daļas nomu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, V. AGEŠINS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, L. MATISONE, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.294 "Par zemesgabala, Palmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 5, daļas nomas līguma izbeigšanu".

64. Par zemesgabala Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt namīpašuma Caunu ielā 38A īpašniekam iznomātā zemesgabala Dorupes ielā 51 daļas 301 kv.m platībā nomas līguma termiņu uz laiku līdz īpašnieka maiņai, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 9.jūlijam, viņa īpašumā esošo ēku apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, U. SESKS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.295 "Par zemesgabala Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

65. Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt lēmuma projektā minētajai personai iznomātā zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas 256 kv.m platībā nomas līguma termiņu uz 5 gadiem namīpašuma Sabiles ielā 7 uzturēšanai un apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, G. ROČĀNS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.296 "Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

66. Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt lēmuma projektā minētajai personai iznomātā zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas 256 kv.m platībā nomas līguma termiņu uz 5 gadiem namīpašuma Sabiles ielā 7 uzturēšanai un apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, E. STRIKS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.297 "Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

67. Par zemesgabala Skuju ielā 5/7, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA: – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Skuju ielā 5/7, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt īpašnieku biedrībai "STARS 41" zemes nomas līguma par zemesgabala Skuju ielā 5/7 daļas 1698 kv.m platībā iznomāšanu autostāvvietām mājas Mežu ielā 41 iedzīvotājiem termiņu līdz 2023.gada 22.maijam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, U. SESKS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.298 "Par zemesgabala Skuju ielā 5/7, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

Sēde slēgta 2018.gada 14.jūnijā pulksten 14.12.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS (19.06.2018.)

Protokolēja: Egita LUKJANOVA (19.06.2018.)


Sludinājums

Alex
10:57 | 26/09/18
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Ļoti ''svaiga'' ziņa.

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki