Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 15.februāra sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 15.februāra sēdes protokols

Trešdienā, 13. jūnijā, 2018 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar 15.februāra sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2018.gada 15.februārī Nr. 2

Sēde sasaukta 2018.gada 15.februārī pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2018.gada 15.februārī pulksten 13.02.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 12 deputāti:
Valērijs AGEŠINS
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Helēna GERILOVIČA
Ģirts KRONBERGS
Ludmila RJAZANOVA
Gints ROČĀNS
Pāvels SEREDA
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS no Liepājas pārstāvniecības Rīgā
 
Sēdē nepiedalās 2 deputāti:
Linda MATISONE, ģimenes apstākļu dēļ
Māris VERPAKOVSKIS, komandējumā
 
Klātesošie:
Mārtiņš ĀBOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs
Brigita DREIŽE, pašvaldības administrācijas Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas sabiedrības pārvaldes speciāliste
Nora DRIĶE, laikraksta "KURZEMES VĀRDS" korespondente
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Ilga ERBA, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektors
Jurijs HADAROVIČS, partijas "LIEPĀJA KVADRĀTĀ" valdes priekšsēdētājs
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja
Īrisa KĒNIGA, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Izdevumu daļas vadītāja
Linda KRASOVSKA, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta juriste
Zita LAZDĀNE, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
Evija MŪRNIECE, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāja vietniece
Kristīne NIEDRE–LATHERE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
Inita PELNĒNA, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste
Sarmīte PUJĒNA, interneta portāla www.irliepaja.lv korespondente
Andrejs RJABCEVS, Domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos
Vairis ŠALMS, pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktora pienākumu izpildītājs
Mārtiņš TĪDENS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)
Elīna TOLMAČOVA, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja
Arnis VĪTOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs
Taiga ZIEMELE, Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja
Līga ZUNDMANE, biedrības "Liepājnieki" pārstāve
Uldis ZUPA, pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktors
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma Liedaga ielā 5, Liepājā, būvniecību.
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.241 "Par projektu "Bibliotekāro pakalpojumu un informācijas sistēmu modernizācija un attīstība pierobežas reģionā"".
3. Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkā Liepājā" īstenošanai.
4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja".
5. Par pārstāvja deleģēšanu.
6. Par amatu savienošanu.
7. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2017.gadā.
8. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vidēja termiņa darbības  stratēģiju un darba plānu.
9. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu  2018.gadam.
10. Par Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursu  2018.gadam.
11. Par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.
12. Par noteikumu apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai  personai, kura pārvietojas riteņkrēslā" apstiprināšanu.
14. Par grozījumu domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos  Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS  PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS  BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS  IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS".
15. Par "Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību interešu izglītībā" nolikumu.
16. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde"  nolikumu.
17. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra
 saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM".
18. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Mežu ielā 41–72, Liepājā.
19. Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā.
20. Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā.
21. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Tirgus ielā 22 daļā.
22. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Kuršu ielā 12 daļā.
23. Par zemesgabalu Oskara Kalpaka ielā 105A un 105B daļu nomas līgumu  termiņu pagarināšanu.
24. Par zemesgabala Bernātu ielā 42 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
25. Par zemesgabala Ziemeļu ielā 58B nomas līguma termiņa pagarināšanu.
26. Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas, iznomāšanu.
27. Par zemesgabala Dārza ielā 38 zemes nomas līguma pārjaunošanu.

Par papildjautājumu

Uldis SESKS: – Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdi un informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts papildjautājums "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, būvi Liepājā, Brīvības ielā 164".
 Aicina balsot par papildjautājuma "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, būvi Liepājā, Brīvības ielā 164" iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Iekļaut Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtībā jautājumu "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, būvi Liepājā, Brīvības ielā 164".

1. Par Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma Liedaga ielā 5, Liepājā, būvniecību

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, lai apstiprinātu projekta "Slēgtie tenisa korti un teritorijas labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā" (turpmāk – Projekts) būvniecības izmaksas un pieņemtu lēmumu par būvprojekta izstrādi un būvdarbu uzsākšanu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma Liedaga ielā 5, Liepājā, būvniecību", kurā paredzēts apstiprināt Projekta kopējās būvniecības izmaksas 8 116 231,04 eiro, tai skaitā valsts budžeta līdzekļi 4 538 423,34 eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) līdzfinansējums 3 577 807,70 eiro.
 Informē, ka būvdarbi norisināsies četrās kārtās un būvdarbu ietvaros paredzēts:
– 1.kārta – universālais sporta spēļu laukums; ielu vingrošanas rīku laukums; ar sporta laukumu saistītais labiekārtojums,
– 2.kārta – ēkas jaunbūve; autostāvvieta; ar ēku vai autostāvvietu saistītais labiekārtojums un inženierkomunikācijas,
– 3.kārta – tenisa āra laukumi; tenisa iesildīšanās siena un laukums; ar tenisa laukumiem saistītais labiekārtojums un inženierkomunikācijas,
– 4.kārta – pludmales tenisa/volejbola laukumi.
 Lūdz labot lēmuma projekta pamatojuma daļu un svītrot tajā tekstu "Liepājas pilsētas Investīciju plānā 2014.–2020.gadam attīstības virziena "Liepājnieki un viņu labklājība" Rīcībpolitikas 1.1. Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana 2.punkta "Pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu modernizācijas programma (mācību vides pilnveidošana, infrastruktūras uzlabošana)" 2.5.apakšpunktā paredzēta daudzfunkcionāla sporta centra pie Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas izveidošana, nodrošinot vingrošanas sporta veidu, tenisa un futbola attīstību pilsētā".

Uldis SESKS: – Aicina balsot par lēmuma projektu, kura pamatojuma daļā izdarīts A.Dekšņa minētais labojums.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.49 "Par Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma Liedaga ielā 5, Liepājā, būvniecību".

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.241 "Par projektu "Bibliotekāro pakalpojumu un informācijas sistēmu modernizācija un attīstība pierobežas reģionā""

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.241 "Par projektu "Bibliotekāro pakalpojumu un informācijas sistēmu modernizācija un attīstība pierobežas reģionā"", kurā paredzēts precizēt projekta nosaukumu un, pamatojoties uz Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas vēstulēm ar lūgumu piešķirt papildus priekšfinansējumu 19 169,34 eiro apmērā pilnīgai projekta plānoto aktivitāšu īstenošanai, palielinātas projekta "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" kopējās attiecināmās izmaksas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, U. SESKS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.50 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.241 "Par projektu "Bibliotekāro pakalpojumu un informācijas sistēmu modernizācija un attīstība pierobežas reģionā"".

3. Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkā Liepājā" īstenošanai

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkā Liepājā" (turpmāk – Projekts), izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkā Liepājā" īstenošanai", kurā paredzēts ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu līdz 119 708 eiro uz laiku līdz 10 gadiem Projekta īstenošanai par Valsts kases noteikto procentu likmi, aizņēmumu izņemt 2018.gadā un atdošanu plānot no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2021.gadu.
 Informē, ka Projekta ietvaros plānots pārbūvēt stadiona "Daugavas" administrācijas un sportistu ģērbtuvju ēku Jūrmalas parkā 3, Liepājā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
 
DOME, balsojot ar 13 balsīm par – G. ROČĀNS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.51 "Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkā Liepājā" īstenošanai".

4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja"

ZIŅO Pāvels SEREDA:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu sporta infrastruktūrā, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja"", kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA "OC Liepāja" par no pašvaldības autonomās funkcijas – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – izrietošu uzdevumu deleģēšanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, E. STRIKS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.52 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja"".

5. Par pārstāvja deleģēšanu

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldībā ir saņemta Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" vēstule, kurā lūgts deleģēt pašvaldības pārstāvi darbam konventā, kura darbības mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestādes attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām un sadarbību ar reģiona komersantiem mācību prakses un darba vidē balstītu mācību organizēšanai.
 Ņemot vārā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pārstāvja deleģēšanu", kurā paredzēts deleģēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Ati Deksni darbam Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" konventā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

 Jautājuma par lēmuma projektam pievienoto Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" konventa nolikumu apspriešanā piedalās Ludmila RJAZANOVA un Inita PELNĒNA.

DOME, balsojot ar 12 balsīm par – V. VITKOVSKIS, U. SESKS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, P. SEREDA, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, 1 nebalso – A. DEKSNIS,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.53 "Par pārstāvja deleģēšanu".

6. Par amatu savienošanu.

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka, pamatojoties uz likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par amatu savienošanu", kurā paredzēts atļaut Atim Deksnim savienot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatu ar Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" konventa padomnieka amatu un akciju sabiedrības "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" padomes locekļa amatu, kā arī noteikta pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

Valērijs AGEŠINS:
 – Izsaka viedokli par Domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos amata savienošanu ar akciju sabiedrības "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" padomes locekļa amatu.

DOME, balsojot ar 8 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, 4 pret – L. RJAZANOVA, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, atturas – nav, 1 nebalso – A. DEKSNIS,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.54 "Par amatu savienošanu".

7. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2017.gadā

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka, atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajam, bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2017.gadā", kurā paredzēts pieņemt zināšanai Ziņojumu par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2017.gadā un uzdot pašvaldības administrācijas Organizatoriskajai nodaļai nodrošināt minētā Ziņojuma publicēšanu pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, U. SESKS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.55 "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2017.gadā".

8. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vidēja termiņa darbības stratēģiju un darba plānu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vidēja termiņa darbības stratēģiju un darba plānu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" (turpmāk – Aģentūra) vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018.–2020.gadam un darba plānu 2018.gadam.
 Informē, ka Vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2020.gadam izstrādāta ievērojot pašvaldības plānošanas dokumentus, kā arī Aģentūrai deleģētos uzdevumus. Tā izstrādāta uz trīs gadiem atbilstoši Publisku aģentūru likumā noteiktajam. Aģentūras Darba plāns 2018.gadam izstrādāts atbilstoši Vidēja termiņa darba stratēģijai 2018.–2020.gadam un 2018.gadā plānotajam Aģentūras budžetam. Darba plānā norādīti veicamie pasākumi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, E. STRIKS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.56 "Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vidēja termiņa darbības stratēģiju un darba plānu".

9. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2018.gadam

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2018.gadam", kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2018.gadam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – P. SEREDA, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, U. SESKS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.57 "Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2018.gadam".

10. Par Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursu 2018.gadam

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursu 2018.gadam" un nolikuma projekts "Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursa nolikums 2018.gadam".
 Informē, ka veselības veicināšanas projektu (turpmāk – projekti) mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un šā mērķa sasniegšanai pašvaldība līdzfinansē projektus veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši konkursa nolikumam un veselības veicināšanas prioritārajām jomām, kuras katru gadu ar šo nolikumu apstiprina Dome.
 2018.gada prioritārās veselības veicināšanas jomas ir:
– bērnu un pieaugušo traumatisma profilakse;
– infekciju slimību profilakse;
– ilgtermiņa veselības veicināšanas pasākumi ar plašu sabiedrības iesaisti.
 Kopējais pašvaldības finansējums projektiem 2018.gadā ir 7700 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.58 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursu 2018.gadam".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.5 "Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursa nolikums 2018.gadam".

11. Par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu" un attiecīgs nolikuma projekts.
 Jauns nolikuma projekts izstrādāts, lai precizētu nosacījumus, par pretendentu iepriekšējām saistībām pret pašvaldību, startējot konkursā, un projekta vērtēšanas kritērijus, par pretendenta rīcību, ja komisija ir nolēmusi piešķirt mazāku finansējumu, nekā sākotnēji ir prasīts un par projekta gaitas kontroli.
 Kopējais pašvaldības finansējums nevalstisko organizāciju projektiem 2018.gadā ir 30 000 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – U. SESKS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.59 "Par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu".
 
 2. Apstiprināt nolikumu Nr.6 "Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums".

12. Par noteikumu apstiprināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu vienotu kustamās mantas atsavināšanas, pārdodot to par brīvu cenu, kārtību, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par noteikumu apstiprināšanu" un noteikumu projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu" (turpmāk arī – Noteikumi).
 Noteikumi izstrādāti, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas, un tie nosaka kārtību, kādā veicama pašvaldības iestāžu un aģentūru valdījumā esošās pašvaldības kustamās mantas, ja tā nav nepieciešama pašvaldības iestāžu un aģentūru funkciju veikšanai, pārdošana par brīvu cenu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – L. RJAZANOVA, U. SESKS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.60 "Par noteikumu apstiprināšanu".

 2. Apstiprināt noteikumus Nr.1 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu".

13. Par saistošo noteikumu "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā" apstiprināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu ārējās vides pieejamību personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un sniegtu šīm personām pašvaldības materiālu atbalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā" apstiprināšanu" un saistošo noteikumu projekts "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā".
 Saistošajos noteikumos noteikts pabalsta mājokļa ārējās vides pielāgošanai apmērs, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība, kā arī personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu. Pabalsta apmērs ir līdz 10 000 eiro vienai personai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, E. STRIKS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.61 "Par saistošo noteikumu "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā" apstiprināšanu".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā".

14. Par grozījumu domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS"" un saistošo noteikumu projekts.
 Lēmuma projektā paredzēts apstiprināt līgumu, kurš aktualizēts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, lai izslēgtu pretrunas līgumā un saistošajos noteikumos.
 Grozījums saistošajos noteikumos Nr.24 nepieciešams, lai saskaņā ar Domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS BUDŽETU 2018.GADAM" 16.punktā noteikto precizētu iestādi, kura veiks maksājumus attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, H. VALCIS, E. STRIKS, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.62 "Par grozījumu domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS"".

15. Par "Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību interešu izglītībā" nolikumu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par "Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību interešu izglītībā" nolikumu" un nolikuma projekts "Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību interešu izglītībā".
 Nolikuma projektā noteikta kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Liepājas pilsētas interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršanas interešu izglītības programmām mērķis ir Liepājas bērniem un jauniešiem nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, P. SEREDA, E. STRIKS, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.63 "Par "Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību interešu izglītībā" nolikumu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.7 "Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība interešu izglītībā".

16. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" nolikumu

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" nolikumu" un nolikuma projekts "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" nolikums".
 Nolikuma jaunajā redakcijā precizēta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" (turpmāk – Sporta pārvalde) padotība, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, Sporta pārvaldes tiesības (t.sk., paredzot tiesības sniegt maksas pakalpojumus) un pārvaldes vadītāja pilnvaras, iekļautas funkcijas saistībā ar informācijas sistēmu datubāzu uzturēšanu un papildināšanu, kā arī precizēta nolikumā lietotā terminoloģija, saskaņojot to ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, U. SESKS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.64 "Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" nolikumu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.8 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" nolikums".

17. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"" un saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"".
 Aicina pašvaldības administrāciju informēt par nepieciešamajiem grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2018.gadam.

Ronalds FRICBERGS:
 – Ziņo par sagatavotajiem grozījumiem pašvaldības budžetā 2018.gadam.

 Jautājuma par finansējuma iekļaušanu pašvaldības budžetā 2018.gadam konkrētu vietu Liepājā (Pulkveža Brieža iela; Jūrmalas parks no atpūtas centra "Dzintara boulings" uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrības "KURSA" pusi; Rojas iela, posmā no Mirdzas Ķempes ielas līdz Dunikas ielai; Dunikas ielas posms iepretim pirmsskolas izglītības iestādei "Mazulītis") sakārtošanai apspriešanā piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Uldis SESKS, Ronalds FRICBERGS, Pāvels SEREDA, Gunārs ANSIŅŠ, Valērijs AGEŠINS.
 
DOME, balsojot ar 9 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, 4 pret – L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.65 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2017.GADA 14.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"".
18. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Mežu ielā 41–72, Liepājā

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Mežu ielā 41–72, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Mežu ielā 41–72, kas ir labiekārtots 3 istabu dzīvoklis ar kopējo platību 59,8 kv.m.
 Informē, ka izīrējot minēto dzīvokli, tiks slēgts sadarbības līgums ar speciālista darba devēju atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nosacījumiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.66 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Mežu ielā 41–72, Liepājā".

19. Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā esošās ēkas telpu racionālu izmantošanu, atbalstītu veselības veicināšanas un labdarības pasākumus pilsētā, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā", kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai "Veselības veicināšanas biedrība "Ābolīt's"" lietošanā uz 10 gadiem neapdzīvojamās telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā Klaipēdas ielā 96A, Liepājā, 18,0 kv.m platībā labdarības darbības – labdarība un veselības veicināšana – veikšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, U. SESKS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.67 "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā".

20. Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā", kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai "CANIS GROUP LIEPAJA" lietošanā uz 10 gadiem neapdzīvojamās telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā Klaipēdas ielā 96A, Liepājā, 37,6 kv.m platībā labdarības darbības – veselības veicināšana – veikšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.68 "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā".

21. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Tirgus ielā 22 daļā

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka, lai atbilstoši Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Liepājā varētu izveidot un uzturēt elektromobiļu uzlādes stacijas, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Tirgus ielā 22 daļā", kurā paredzēts piešķirt valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" apbūves tiesības uz 10 gadiem zemesgabala Tirgus ielā 22 daļā 50 kv.m platībā elektromobiļu uzlādes staciju izvietošanai.
 Informē, ka apbūves tiesīgais laukuma apbūvi veiks par saviem līdzekļiem un, beidzoties līguma darbības termiņam, par saviem līdzekļiem atbrīvos laukumu no atdalāmajiem ieguldījumiem un viņam piederošajām mantām, kā arī sakops laukumu atbilstoši sakārtotas vides prasībām.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.69 "Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Tirgus ielā 22 daļā".

22. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Kuršu ielā 12 daļā

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Kuršu ielā 12 daļā", kurā paredzēts piešķirt valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" apbūves tiesības uz 10 gadiem zemesgabala Kuršu ielā 12 daļā 50 kv.m platībā elektromobiļu uzlādes staciju izvietošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – H. GERILOVIČA, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, E. STRIKS, U. SESKS, V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.70 "Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Kuršu ielā 12 daļā".

23. Par zemesgabalu Oskara Kalpaka ielā 105A un 105B daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabalu Oskara Kalpaka ielā 105A un 105B daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt SIA "Namu serviss APSE", kā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 105 apsaimniekotājam, zemes nomas līgumu par zemesgabalu Oskara Kalpaka ielā 105A daļas 112 kv.m platībā un Oskara Kalpaka ielā 105B daļas 119 kv.m platībā iznomāšanu autostāvvietām mājas Oskara Kalpaka ielā 105 iedzīvotājiem termiņus līdz 2023.gada 15.janvārim.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – V. VITKOVSKIS, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.71 "Par zemesgabalu Oskara Kalpaka ielā 105A un 105B daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu".

24. Par zemesgabala Bernātu ielā 42 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Bernātu ielā 42 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt zemesgabala nomniekam nomas līguma par zemesgabala Bernātu ielā 42 daļas 30 kv.m platībā iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2023.gada 13.janvārim viņam piederošās būves (garāžās) Bernātu ielā 42A apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – E. STRIKS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, U. SESKS, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.72 "Par zemesgabala Bernātu ielā 42 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

25. Par zemesgabala Ziemeļu ielā 58B nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Ziemeļu ielā 58B nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt zemesgabala nomniecei nomas līguma par zemesgabala Ziemeļu ielā 58B, Liepājā, 80 kv.m platībā iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2023.gada 9.janvārim viņai piederošās būves (siltumnīcas) apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – V. AGEŠINS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.73 "Par zemesgabala Ziemeļu ielā 58B nomas līguma termiņa pagarināšanu".

26. Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas, iznomāšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas, iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt SIA "Finestra Solution" uz 5 gadiem zemesgabalu – Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļu 298 kv.m platībā – teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – U. SESKS, P. SEREDA, H. VALCIS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.74 "Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas, iznomāšanu".

27. Par zemesgabala Dārza ielā 38 zemes nomas līguma pārjaunošanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka, lai uz pašvaldībai piederošā zemesgabala Dārza ielā 38 būtu iespēja īstenot 2016.gada 1.jūlijā noslēgtajā zemes nomas līgumā paredzēto mērķi – ģimenes mājas būvniecība, ievērojot iepriekšējās nomnieces un jaunā nomnieka vienošanos, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Dārza ielā 38 zemes nomas līguma pārjaunošanu", kurā paredzēts pārjaunot zemes nomas līgumu, kas 2016.gada 1.jūlijā noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldību un iepriekšējo nomnieci par zemesgabala Dārza ielā 38, Liepājā, 750 kv.m kopplatībā iznomāšanu uz laiku līdz 2046.gada 30.jūnijam vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu un pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas būvvalde" saskaņoto tehnisko projektu, ar jauno nomnieku uz iepriekšējiem līguma nosacījumiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.75 "Par zemesgabala Dārza ielā 38 zemes nomas līguma pārjaunošanu".

28. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, būvi Liepājā, Brīvības ielā 164

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Domei, kā zemesgabala īpašniecei, jāpieņem lēmums izmantot vai neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas uz pašvaldībai piederošā zemesgabala.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, būvi Liepājā, Brīvības ielā 164", kurā paredzēts lemt izmantot vai neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, vairumtirdzniecības kompleksa ēku Brīvības ielā 164, par 1 800 000 eiro, kuru pārdod sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brīvības Centrs", pērk sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton".
 Aicina atbalstīt lēmuma projektu, kurā noteikts neizmantot pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu.

Ģirts KRONBERGS:
 – Aicina atbalstīt lēmuma projektu, lai minētais uzņēmējs ātrāk varētu īstenot savu ieceri.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.76 "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, būvi Liepājā, Brīvības ielā 164".

Sēde slēgta 2018.gada 15.februārī pulksten 14.05.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS (20.02.2018)

Protokolēja Egita LUKJANOVA (20.02.2018)


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki