Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 16.augusta sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 16.augusta sēdes protokols

Piektdienā, 28. septembrī, 2018 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 16.augusta sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2018.gada 16.augustā Nr. 10

Sēde sasaukta 2018.gada 16.augustā pulksten 11.00.
Sēde atklāta 2018.gada 16.augustā pulksten 10.59.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 14 deputāti:
Valērijs AGEŠINS
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Helēna GERILOVIČA no Liepājas pārstāvniecības Rīgā
Ģirts KRONBERGS
Linda MATISONE
Ludmila RJAZANOVA
Gints ROČĀNS
Pāvels SEREDA
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Māris VERPAKOVSKIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
 
Klātesošie:
Andis DEJUS, SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" valdes priekšsēdētājs
Ineta FRICBERGA, Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekle
Juris JIRGENS, Kultūras pārvaldes vadītājs
Dace KĀRKLA, Liepāja muzeja direktore
Linda KRASOVSKA, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore
Agija KUDRĒVIČA, Liepājas pilsētas būvvaldes Juridiskās daļas vadītāja
Aivars MILNIŅŠ, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks, Īpašuma konversijas nodaļas vadītājs
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste
Arvīds VITĀLS, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājas vietnieks, galvenais teritorijas plānotājs
Taiga ZIEMELE, Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" īstenošanai.
2. Par aizņēmumu projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā" īstenošanai.
3. Par SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai.
4. Par sadarbības līgumu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru.
5. Par grozījumiem sadarbības līgumā.
6. Par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidei Liepājas pilsētas pašvaldībā.
7. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikumu.
8. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.
9. Par pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikumu.
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 "AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTĀ".
11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.370 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem".
12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju".
13. Par Liepājas pilsētas pašvaldībā veikto personas datu apstrādi.
14. Par personas iesniegumiem.
15. Par aizvietotājizpildes noteikšanu.
16. Par pludmales un piekrastes labiekārtošanu saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība".
17. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu.
18. Par nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 16 un Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, apvienošanu.
19. Par zemesgabalu robežu apstiprināšanu (Brīvības iela 92C, Liepāja, sadalīšana).
20. Par dzīvojamās mājas Rožu ielā 35 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
21. Par nekustamo īpašumu Augustes ielā 5, Liepājā.
22. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 nosacīto cenu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 10–7 atsavināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 atsavināšanu.
25. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 atsavināšanu.
26. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–3 atsavināšanu.
27. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 atsavināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–5 atsavināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17–6 atsavināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53–1 atsavināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 19–10 atsavināšanu.


Par papildjautājumiem

Uldis SESKS: – Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdi un informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti divi papildjautājumi "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Vecajā Ostmalā 20, 22, 23 un 24" un "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"", kuri visiem deputātiem tika izsūtīti uz e–pastu.
 Jautā, vai visi deputāti ir saņēmuši un iepazinušies ar minētajiem jautājumiem?
 Aicina balsot par jautājuma "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Vecajā Ostmalā 20, 22, 23 un 24" iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Iekļaut Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtībā jautājumu "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Vecajā Ostmalā 20, 22, 23 un 24".

Uldis SESKS: – Aicina balsot par jautājuma "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"" iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Iekļaut Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtībā jautājumu "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"".

1. Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" īstenošanai

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka, lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" (turpmāk – Projekts), kura kopējās izmaksas iepirkuma rezultātā ir 1 849 674,54 eiro, un, ņemot vērā, ka tiks saņemts avansa maksājums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, nepieciešams aizņēmums Projekta līdzfinansējumam un daļējam priekšfinansējumam.
 Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" īstenošanai", kurā paredzēts ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu līdz 469 069 eiro uz laiku līdz 15 gadiem Projekta īstenošanai par Valsts kases noteikto procentu likmi.
 Projekta rezultātā tiks pārbūvēta Kapsēdes iela posmā no Grīzupes ielas līdz Liepājas robežai, tiks izveidoti jauni asfaltbetona un bruģakmens segumi esošo vietā, uzstādīts apgaismojums no ielas sākuma līdz autobusu galapunktam Kapsēdes ielā 6, atjaunotas esošās sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, veikta sakaru tīklu pārvietošana, kā arī trotuāra atjaunošana un velosipēdu satiksmes daļas atvēlēšana uz trotuāra.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, U. SESKS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.328 "Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" īstenošanai".

2. Par aizņēmumu projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā" īstenošanai

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka, lai īstenotu Kohēzijas fonda projektu "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā" (turpmāk – Projekts), kura kopējās izmaksas iepirkuma rezultātā ir 5 449 602 eiro, kā arī, ņemot vērā plānotos avansa un starpmaksājumus no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, nepieciešams aizņēmums Projekta līdzfinansējumam un daļējam priekšfinansējumam.
 Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par aizņēmumu projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā" īstenošanai", kurā paredzēts ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu līdz 1 714 354 eiro uz laiku līdz 15 gadiem Projekta īstenošanai par Valsts kases noteikto procentu likmi.
 Projekta rezultātā tiks pārbūvēta Grīzupes iela 3,5 km garumā, izbūvēts veloceliņš un apgaismojums trūkstošajā posmā, tiks izbūvēti inženiertīkli un sūkņu stacija.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, E. STRIKS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.329 "Par aizņēmumu projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā" īstenošanai".

3. Par SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto lemtu par Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" (turpmāk – SIA "Liepājas ūdens") peļņas, tostarp, dividendēs izmaksājamās pelņas daļas novirzīšanu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai", kurā paredzēts novirzīt Liepājas pilsētas pašvaldībai (turpmāk arī – pašvaldība) dividendēs izmaksājamo SIA "Liepājas ūdens" 2017.gada peļņas daļu 11 058,20 eiro (10 procenti no kapitālsabiedrības nesadalītās peļņas) apmērā SIA "Liepājas ūdens" saimnieciskās darbības nodrošināšanai un ilgtspējīgai attīstībai, t.i., kapitālieguldījumu finansēšanai, ievērojot SIA "Liepājas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus, neizmaksājot minēto peļņas daļu pašvaldībai dividendēs.
 Informē, ka pēc Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības un pastāvīgās Finanšu komitejās lemtā lēmuma projekta 2.punkts papildināts, nosakot, ka SIA "Liepājas ūdens" tīrās peļņas atlikums jāparedz arī notekūdeņu smaku likvidējošu iekārtu iegādei.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Ģirts KRONBERGS:
 – Izsaka atzinību SIA "Liepājas ūdens" par darbu un aicina pēc iespējas ātrāk atrisināt jautājumu par notekūdeņu smaku likvidēšanu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ROČĀNS, L. MATISONE, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.330 "Par SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībai".


4. Par sadarbības līgumu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par sadarbības līgumu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru", kurā paredzēts noslēgt precizētu sadarbības līgumu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru par sadarbību projekta "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums" īstenošanā.
 Minētā projekta īstenošanas rezultātā pašvaldība iegūs pilnvērtīgu Oficiālās elektroniskās adreses ieviešanu, Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" prasību izpildi par valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu un pārvaldību, kā arī paaugstinātu pašvaldības pakalpojumu elektronizācijas līmeni.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.331 "Par sadarbības līgumu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru".

5. Par grozījumiem sadarbības līgumā

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem sadarbības līgumā", kurā paredzēts noslēgt grozījumus 2016.gada 4.jūlija Sadarbības līgumā, kas noslēgs starp Liepājas pilsētas pašvaldību un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
 Grozījumi Sadarbības līgumā nepieciešami, lai precizētu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras teritoriālās struktūrvienības – Inkubatora – atrašanās vietu Liepājā, ņemot vērā, ka Dārza ielā 10 vēl nav veikti rekonstrukcijas darbi un rekonstrukcijas darbu 1.kārtu plānots veikt Dārza ielā 4/8.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, H. VALCIS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.332 "Par grozījumiem sadarbības līgumā".

6. Par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidei Liepājas pilsētas pašvaldībā

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra", lai iegūtu audžuģimeņu atbalsta centra statusu Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi" noteiktajā kārtībā, ir izteicis lūgumu Liepājas pilsētas pašvaldībai atbalstīt ārpusģimenes atbalsta centra (turpmāk – atbalsta centrs) izveidi pašvaldībā un slēgt vienošanos par sadarbību pakalpojumu nodrošināšanai. Minētie Ministru kabineta noteikumi paredz valstī izveidot jaunus atbalsta centrus, kuru mērķis ir sniegt atbalstu audžuģimenēm, specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm, nodrošinot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem, kuri tiek šķirti no ģimenes, tādējādi mazinot to bērnu skaitu, kuri tiek ievietoti bērnu aprūpes iestādēs. Tā kā nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra" jau ilgstoši, profesionāli sniedz sociālos pakalpojumus Liepājas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem, tad ir atbalstāma atbalsta centra izveide Liepājas pilsētā.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidei Liepājas pilsētas pašvaldībā", kurā paredzēts atbalstīt ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidi pašvaldībā, ko veic nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.333 "Par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidei Liepājas pilsētas pašvaldībā".

7. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikumu

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka Liepājas speciālajai internātpamatskolai, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu, no 2018.gada 1.septembra piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde", konsultējoties ar Liepājas speciālās internātpamatskolas direktoru, lēmusi piešķirt speciālās izglītības attīstības centram nosaukumu "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs", kā arī, atbilstoši Izglītības un kvalitātes valsts dienesta prasībām un jauniegūtajam speciālās izglītības attīstības centra statusam, ir izstrādāts jauns nolikums.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikumu", kurā paredzēts noteikt pašvaldības iestādei "Liepājas speciālā internātpamatskola" nosaukumu pašvaldības iestāde "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" un apstiprināt nolikumu "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikums".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, P. SEREDA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, U. SESKS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.334 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikumu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.35 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikums".

8. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka Bāriņtiesu likumā noteikts, ka bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi, kuru skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome, un ka bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pilsētas dome uz pieciem gadiem.
 Ņemot vērā, ka 2018.gada 1.septembrī izbeidzas Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles Inetas Fricbergas pilnvaru termiņš, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu", kurā paredzēts ar 2018.gada 1.septembri atkārtoti ievēlēt Inetu Fricbergu par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, P. SEREDA, H. VALCIS, V. AGEŠINS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.335 "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu".

9. Par pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikumu

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikumu" un pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikuma projekts. Spēkā esošais pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" (turpmāk – Muzejs) nolikums ir apstiprināts 2006.gadā, tas ir pārstrādāts un aktualizēts. Nolikums ir Muzeja darbības pamata dokuments, kas nodrošina Muzeja darbību, atbilstoši Muzeju likumam un Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu", nosaka darbības mērķus, funkcijas un uzdevumus, kā arī atspoguļo Muzeja pakļautības un finansēšanas modeli, Muzeja pārvaldību un Muzeja tiesības.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, L. MATISONE, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.336 "Par pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikumu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.36 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikums".

10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 "AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTĀ"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 "AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTĀ"".
 Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai aktualizētu e–pasta adresi atbilstoši pašvaldībā esošajām e–pasta adresēm, kā arī, lai precizētu topogrāfiskās informācijas sniegšanas veidus, izslēdzot informācijas sniegšanu CD formātā, jo tāds pakalpojums Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas būvvalde" netiek sniegts.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, U. SESKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.337 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 "AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTĀ"".
 
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos "AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTĀ"".

11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.370 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka Domē ir saņemts Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa komisijas locekļa Ata Egliņa–Eglīša iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no minētās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas sakarā ar dzīvesvietas maiņu, un ir saņemts Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles lektores Līgas Ēriksones iesniegums, kurā lūgts atļaut viņai veikt Komisijas locekļa pienākumus.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.370 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"", kurā paredzēts izdarīt attiecīgu grozījumu Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, E. STRIKS, L. MATISONE, U. SESKS, V. AGEŠINS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.338 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.370 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"".

12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli "Par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas komisijās nozīmēto pārstāvju sastāvā", izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"", kurā paredzēts izdarīt grozījumus Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā, jo tiek mainīti Centrālās finanšu un līgumu aģentūras deleģēto pārstāvju aizvietotāji.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, V. AGEŠINS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.339 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"".

13. Par Liepājas pilsētas pašvaldībā veikto personas datu apstrādi

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldībā veikto personas datu apstrādi", kurā paredzēts apstiprināt Kārtību par Liepājas pilsētas pašvaldībā veikto personu datu apstrādi. Kārtības par veikto personas datu apstrādi mērķis būs sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) vispārīgu informāciju par personu datu apstrādi, tās esamību un apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību pašvaldībā, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, V. AGEŠINS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.340 "Par Liepājas pilsētas pašvaldībā veikto personas datu apstrādi".

14. Par personas iesniegumiem

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai Dome izskatītu jautājumu par materiālā zaudējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu (turpmāk – Atlīdzinājums) iesniedzējam, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par personas iesniegumiem".
 Iesniedzējs ir iesniedzis piecus iesniegumus, kuros prasa Atlīdzinājumu par Nodokļu administrācijas, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas un Domes prettiesisku faktisko rīcību. Izvērtējot iesniegumus par Atlīdzinājumu kopsakarā ar saraksti, kas vairāku gadu garumā notiek starp pašvaldību un iesniedzēju, secināms, ka iesniegumi ir noraidāmi un Atlīdzinājuma piešķiršanai nav pamata, līdz ar to nav nozīmes pieteiktā zaudējumu apmēra vērtēšanai.
 Ņemot vērā minēto, lēmuma projektā paredzēts noraidīt iesniedzēja iesniegumus un noteikt kārtību, kādā iesniedzējs var pārsūdzēt Domes pieņemto lēmumu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, pret – nav, 2 atturas – V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.341 "Par personas iesniegumiem".

15. Par aizvietotājizpildes noteikšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk – Būvvalde) redzes lokā kopš 2007.gada ir nonācis objekts – jaunbūve Zirņu ielā 91, Liepājā, kad pirmreizēji tika sastādīts Pārbaudes atzinums. Kopš 2013.gada jūnija objekts ir iekļauts Liepājas pilsētas Cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju reģistrā un 2013.gada jūlijā ar Būvvaldes lēmumu Nr.425 jaunbūvei Zirņu ielā 91 noteikts cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves statuss, atzīstot to par "B" kategorijas graustu, kas tiek aplikts ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā. Jaunbūves īpašniekam ar Būvvaldes lēmumiem vairākkārt uzdots sakārtot jaunbūvi, taču jaunbūves īpašnieks visus Būvvaldes lēmumus ir ignorējis, nav veicis nekādus drošības pasākumus objektā, ne arī sakārtošanas vai konservācijas darbus.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par aizvietotājizpildes noteikšanu", kurā paredzēts noteikt aizvietotājizpildi – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde" – Būvvaldes 2018.gada 8.jūnija lēmuma izpildei par ēkas Zirņu ielā 91 sakārtošanas (aizdarīt ēkas logu un durvju ailas un atjaunot žogu no Klāva Ukstiņa ielas puses) organizēšanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, H. VALCIS, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.342 "Par aizvietotājizpildes noteikšanu".

16. Par pludmales un piekrastes labiekārtošanu saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pludmales un piekrastes labiekārtošanu saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība"", kurā paredzēts akceptēt pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība", ievērojot visus Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 24.jūlija Atzinumu Nr.5–04/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība" noteiktos nosacījumus, ar kādiem paredzētā darbība ir īstenojama vai nav pieļaujama. Minētais tematiskais plānojums izstrādāts, lai sabalansētu piekrastes izmantošanas intereses ar dabas aizsardzības interesēm, proti, nodrošinātu teritorijas bioloģisko vērtību saglabāšanu, sabalansējot to ar ilgtspējīgu rekreatīvo resursu izmantošanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, V. AGEŠINS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.343 "ar pludmales un piekrastes labiekārtošanu saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība"".

17. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu
 
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības 2018.gada 30.jūlija izsoles rezultātus un uzdot pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" veikt nepieciešamās darbības apbūves tiesības līguma noslēgšanai ar izsoles uzvarētāju par minētā nekustamā īpašuma apbūves tiesību uz 30 gadiem kafejnīcas būvniecībai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, V. AGEŠINS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,


NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.344 "Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu".

18. Par nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 16 un Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, apvienošanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 16 un Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, apvienošanu", kurā paredzēts apstiprināt zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 16 jaunās robežas 17333 kv.m platībā. Minēto nekustamo īpašumu apvienošanu ierosinājusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" ar mērķi, lai varētu realizēt pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" pārbūvi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, H. VALCIS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.345 "Par nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 16 un Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, apvienošanu".

19. Par zemesgabalu robežu apstiprināšanu (Brīvības iela 92C, Liepāja, sadalīšana)

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabalu robežu apstiprināšanu (Brīvības iela 92C, Liepāja, sadalīšana)", kurā paredzēts apstiprināt zemes vienību Brīvības ielā 92C un Brīvības ielā 92E jaunās robežas. Zemesgabala sadalīšanas mērķis – pārkārtot savstarpējās zemesgabala Brīvības ielā 92C un Ezermalas ielā 3A robežas, lai uzlabotu zemesgabalu konfigurāciju pilnvērtīgai apbūves un izmantošanas nodrošināšanai, kā arī nodalītu no zemesgabala Brīvības ielā 92C zemesgabalu, kas nav nepieciešams būvju īpašuma Brīvības ielā 92C uzturēšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, U. SESKS, V. AGEŠINS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.346 "Par zemesgabalu robežu apstiprināšanu (Brīvības iela 92C, Liepāja, sadalīšana)".

20. Par dzīvojamās mājas Rožu ielā 35 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Rožu ielā 35 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot nekustamā īpašuma Rožu ielā 35 pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas pārvaldniekam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, U. SESKS, E. STRIKS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.347 "Par dzīvojamās mājas Rožu ielā 35 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".

21. Par nekustamo īpašumu Augustes ielā 5, Liepājā

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamo īpašumu Augustes ielā 5, Liepājā", kurā paredzēts atteikties pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Augustes ielā 5. Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka dabā tur nav ne dzīvojamās mājas, ne palīgceltnes, līdz ar to pašvaldība nevar izpildīt savu autonomo funkciju – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, U. SESKS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.348 "Par nekustamo īpašumu Augustes ielā 5, Liepājā".

22. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 nosacīto cenu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 nosacīto cenu 4700 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, U. SESKS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.349 "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–5 nosacīto cenu".

23. Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 10–7 atsavināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 10–7 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 10–7 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.350 "Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 10–7 atsavināšanu".

24. Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 atsavināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, E. STRIKS, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, U. SESKS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, V. AGEŠINS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ:
 Pieņemt lēmumu Nr.351 "Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23–40 atsavināšanu".

25. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 atsavināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, P. SEREDA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, U. SESKS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.352 "Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3–1 atsavināšanu".

26. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–3 atsavināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–3 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 4–3 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, P. SEREDA, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, V. AGEŠINS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.353 "Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–3 atsavināšanu".

27. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 atsavināšanu

ZIŅO Valērijs AGEŠINS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, L. RJAZANOVA, U. SESKS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.354 "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 atsavināšanu".

28. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–5 atsavināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–5 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt nekustamā īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–5 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.355 "Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–5 atsavināšanu".

29. Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17–6 atsavināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17–6 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt nekustamā īpašuma Ozolu ielā 17–6 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. AGEŠINS, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, E. STRIKS, H. VALCIS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.356 "Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17–6 atsavināšanu".

30. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53–1 atsavināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53–1 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 53–1 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.357 "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53–1 atsavināšanu".

31. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 19–10 atsavināšanu

ZIŅO Ģirts KRONBERGS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 19–10 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt nekustamā īpašuma Tērauda ielā 19–10 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.358 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 19–10 atsavināšanu".

32. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Vecajā Ostmalā 20, 22, 23 un 24

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: – Informē, ka, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto, Domei ir jāpieņem lēmums izmantot vai neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Jautājumu ir izvērtējusi Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija un izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Vecajā Ostmalā 20, 22, 23 un 24", kurā paredzēts neizmantot pirmpirkuma tiesības.

Uldis SESKS:
 – Aicina balstot par lēmuma projektu, kurā paredzēts neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Vecajā Ostmalā 20, 22, 23 un 24.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, L. MATISONE, E. STRIKS, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.359 "Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Vecajā Ostmalā 20, 22, 23 un 24".

33. Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām".
 Ņemot vērā minēto, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde ir sagatavojusi lēmuma projektu "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"", kurā paredzēts atbalstīt projekta "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā" (turpmāk – Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu izsludinātajā atklātajā konkursā un apstiprināt Projekta kopējās izmaksas – 360 000 eiro, no kurām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 70%, t.i., 252 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 22,5% – 81 000 eiro un valsts budžeta dotācija 7,5%, t.i., 27 000 eiro. Projekta ietvaros tiek plānota gaismekļu demontāža un nomaiņa, aprīkošana ar gaismekļa kontrolieriem: 1905.gada ielā (posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai), Akmens ielā, Amatas ielā, Augustes ielā, Autoru ielā, Baseina ielā, Teodora Breikša ielā, Drāšu ielā, u.c. ielās.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, U. SESKS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.360 "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"".

Sēde slēgta 2018.gada 16.augustā pulksten 11.35.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS (20.08.2018.)

Protokolēja:  Egita LUKJANOVA (20.08.2018.)


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki