Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 20.decembra sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 20.decembra sēdes protokols (2)

Trešdienā, 06. martā, 2019 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 20.decembra sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2018.gada 20.decembrī Nr. 15

Sēde sasaukta 2018.gada 20.decembrī pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2018.gada 20.decembrī pulksten 13.00.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Sēdē piedalās 14 deputāti:
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Helēna GERILOVIČA
Linda MATISONE
Ludmila RJAZANOVA
Gints ROČĀNS
Pāvels SEREDA
Uldis SESKS
Gaļina SKOROBOGATOVA
Edvīns STRIKS
Modris ŠVEIDUKS
Helvijs VALCIS
Māris VERPAKOVSKIS no Liepājas pārstāvniecības Rīgā
Vilnis VITKOVSKIS
 
Uzaicinātās personas:
Andis DEJUS, SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" valdes priekšsēdētājs
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Vita HARTMANE, SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" valdes locekle
Andra KALNIŅA, pašvaldības administrācijas Publisko iepirkumu daļas
vadītāja
Aiga KRIEVIŅA, SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" grāmatvede
Oksana LUCE, pašvaldības administrācijas Kapitālpārvaldības un audita
daļas vadītāja
Evija MŪRNIECE, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāja
vietniece
Jānis NEIMANIS, Komunālās pārvaldes vadītājs
Kristīne NIEDRE–LATHERE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste
Elans ZĪVERTS, Liepājas Tenisa sporta skolas direktora pienākumu
izpildītājs
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā" ("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas").
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā"".
3. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai.
4. Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu.
5. Par esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam Vidusposma izvērtējuma veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās Attīstības programmas pēc 2020.gada izstrādes uzsākšanai.
6. Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā.
7. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" telpu nomas maksas cenrādi.
8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu".
9. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrādi.
10. Par sadarbības līguma slēgšanu.
11. Par sadarbības līguma slēgšanu.
12. Par noteikumu "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas un apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas efektivitātes finanšu instrumenta finansējuma aprēķinu" apstiprināšanu.
13. Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.
14. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā.
15. Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
16. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9 "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS".
17. Par Liepājas pilsētas domes 2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12 SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu.
18. Par Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas nolikumu.
19. Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus.
20. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24 "Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikums".
21. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA".
22. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS".
23. Par Liepājas internātpamatskolas likvidēšanu.
24. Par pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktoru.
25. Par "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" direktora pienākumu izpildītāju.
26. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" vadītājas vietnieci.
27. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā Nr.242 "Par Liepājas pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu".
28. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos.
29. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.257 "Par pārstāvju virzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē".
30. Par amatu savienošanu.
31. Par amatu savienošanu
32. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM".
33. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam.
34. Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā.
35. Par kustamās mantas atsavināšanu.
36. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–37 atsavināšanu.
37. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 nosacīto cenu.
38. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 nosacīto cenu.
39. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
40. Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
41. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
42. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
43. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53–1 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
44. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
45. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
46. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
47. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–7 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
48. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
49. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 izsoli.
50. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46–2 izsoli.
51. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 izsoli.
52. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 izsoli.
53. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 izsoli.
54. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–3 izsoli.
55. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–5 izsoli.
56. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 izsoli.
57. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 izsoli.
58. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 izsoli.
59. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 izsoli.
60. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 izsoli.
61. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 izsoli.
62. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 izsoli.
63. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 izsoli.
64. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā.
65. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā.
66. Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas, nomu.
67. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem Klaipēdas ielā 90 un 92, daļas iznomāšanu.
68. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 88A iznomāšanu.
69. Par zemes vienības Grīņu ielā 1/3, Liepājā, platības precizēšanu.
70. Par SIA "GARFIELD" apstrīdēšanas iesniegumu.

Par informācijas sniegšanu un izmaiņām darba kārtībā

Jānis VILNĪTIS: – Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdi un informē, ka Domes deputāts Ģirts Kronbergs pagājušajā Domes sēdē nolika deputāta mandātu un ka atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmajai daļai, 3.panta ceturtajai daļai un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmajai daļai, un saskaņā ar Liepājas pilsētas Vēlēšanu komisijas sniegto informāciju, Ģirta Kronberga vietā stājas Modris Šveiduks.
 Apsveic jauno deputātu Modri Šveiduku.
 Jautā, vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi par apstiprināto darba kārtību?
 Dod vārdu Gunāram Ansiņam.

Gunārs ANSIŅŠ: – Aicina izslēgt no darba kārtības 4.jautājumu "Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu".

Jānis VILNĪTIS: – Jautā, vai deputātiem ir citi ierosinājumi vai iebildumi? Ja tādu nav, aicina balsot par priekšlikumu izslēgt no darba kārtības 4.jautājumu "Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu".

DOME, balsojot ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
NOLEMJ: Izslēgt no Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtības 4.jautājumu "Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu".

1. Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā" ("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas")

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā"", kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) dalību projektā "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā" (turpmāk – Projekts), tā sagatavošanu un iesniegšanu INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros, plānot Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 126 395,00 eiro, kā arī nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības priekšfinansējumu un līdzfinansējumu Projekta attiecināmo izmaksu segšanai.
 Projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:
– automātisko hidroloģisko staciju (ūdens līmeņa sensors un video novērošanas kamera) uzstādīšanu cietokšņa kanālā pie Lībiešu un Grīzupes ielu caurtekām, Tirdzniecības kanālā netālu pie Atteku salas pretī adresei Vecā ostmala 10, Liepājas ezerā netālu no Amatas un Ukstiņa ielu krustojuma;
– 2008.gadā COWI izstrādātās koncepcijas par sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu atdalīšanu, un virszemes ūdeņu novadīšanas vaļējo sistēmu inventarizāciju;
– 3D modeļa izstrādi potenciāli applūstošajām teritorijām.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, H. VALCIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.559 "Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā"" ("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas").

2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā""

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, lai apstiprinātu projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā" (turpmāk – Projekts) izdevumu gala summu pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā"", kurā paredzēts, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, precizēt Projekta kopējās izmaksas, tajā skaitā Projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, U. SESKS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, 1 nebalso – H. VALCIS,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.560 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā"".

3. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai", kurā paredzēts ņemt 2019.gadā Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem līdz 1 720 589 eiro apmēram ar izņemšanu vidējā termiņā Kohēzijas fonda projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" (turpmāk – Projekts) īstenošanai par Valsts kases noteikto procentu likmi, minētā aizņēmuma atdošanu plānot no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2022.gadu.
 Projektu īsteno sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS", savukārt Liepājas pilsētas pašvaldība ir Projekta partneris un piedalās ar līdzfinansējumu 1 720 588,24 eiro jeb 11,25% apmērā no Projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta attiecināmās izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu ar CFLA ir 15 294 117,65 eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas 53625,45 eiro apmērā sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, E. STRIKS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.561 "Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai".

4. Par esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam Vidusposma izvērtējuma veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās Attīstības programmas pēc 2020.gada izstrādes uzsākšanai

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam Vidusposma izvērtējuma veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās Attīstības programmas pēc 2020.gada izstrādes uzsākšanai", kurā paredzēts uzdot pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Attīstības pārvaldei veikt esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam VIDUSPOSMA IZVĒRTĒJUMU, kā arī konceptuāli atbalstīt Liepājas pilsētas attīstības programmas pēc 2020.gada izstrādi vidējam termiņam, t.i., līdz 7 gadiem, saskaņojot to ar Nacionālā attīstības plāna un Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda dokumentu izstrādi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.562 "Par esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam Vidusposma izvērtējuma veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās Attīstības programmas pēc 2020.gada izstrādes uzsākšanai".

5. Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasību izpildi, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā", kurā paredzēts apstiprināt aktualizēto Liepājas pilsētas pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, U. SESKS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.563 "Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā".

6. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" telpu nomas maksas cenrādi

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, ņemot vērā to, ka SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" darbība saistīta ar arhitektūras pieminekļa – Liepājas Latviešu biedrības nams – uzturēšanu un racionālu apsaimniekošanu, tajā skaitā nomas līgumu slēgšanu par telpu iznomāšanu tādiem mērķiem, kas sekmē tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" telpu nomas maksas cenrādi", kurā paredzēts apstiprināt SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, P. SEREDA, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.564 "Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" telpu nomas maksas cenrādi".

7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu", kurā paredzēts svītrot lēmuma Nr.167 pielikuma tabulas "Sniegto maksas pakalpojumu piemērojamās atlaides" 2. un 5.ierakstā vārdus "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" absolventiem".
 Šāds precizējums nepieciešams, lai nodrošinātu sociālo vienlīdzību un tenisa infrastruktūras pieejamību sociāli mazaizsargātajām sabiedrības grupām, kuru lokam sporta skolas absolventi nav pieskaitāmi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.565 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu"".

8. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrādi

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrādi", kurā paredzēts apstiprināt maksas pakalpojuma – veļas mazgāšana automātiskajā veļas mašīnā – maksu 0,98 eiro apmērā. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" minēto pakalpojumu nodrošina Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141, Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14 un Grupu dzīvokļu Kuldīgas ielā 34 iedzīvotājiem, kuriem nav savas veļas mazgājamās mašīnas. Veļas mazgāšanas pakalpojuma izcenojums aprēķināts saskaņā ar instrukciju "Par maksas pakalpojumu un izcenojumu aprēķināšanas un apstiprināšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā", kas apstiprināta ar pašvaldības izpilddirektora 2017.gada 22.septembra rīkojumu Nr.187.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, U. SESKS, L. MATISONE, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.566 "Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrādi".

9. Par sadarbības līguma slēgšanu

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu informācijas iesniegšanu Audžuģimeņu informācijas sistēmā, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par sadarbības līguma slēgšanu", kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru. Sadarbības ietvaros Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Liepājas pilsētas bāriņtiesa, Liepājas pilsēta Domes Sociālais dienests un Liepājas pilsētas Pašvaldības policija varēs apstrādāt informāciju Audžuģimeņu informācijas sistēmā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, E. STRIKS, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, P. SEREDA, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.567 "Par sadarbības līguma slēgšanu".

10. Par sadarbības līguma slēgšanu

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu informācijas iesniegšanu nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par sadarbības līguma slēgšanu", kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru. Sadarbības ietvaros Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests sniegs un saņems informāciju nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.568 "Par sadarbības līguma slēgšanu".

11. Par noteikumu "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas un apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas efektivitātes finanšu instrumenta finansējuma aprēķinu" apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanas Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un noteikumu projekts "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas un apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas efektivitātes finanšu instrumenta finansējuma aprēķinu" (turpmāk – noteikumi), kuru mērķis ir veicināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ietaupījumu pašvaldības iestāžu apsaimniekotajās ēkās, samazināt ogļskābās gāzes izmešu apjomu atmosfērā, nodrošināt enerģijas patēriņu atbilstoši energopārvaldības sistēmai ISO 50001:2011, motivēt ēku apsaimniekošanā iesaistītos darbiniekus, paaugstināt sabiedrības izpratni par enerģijas taupīšanu, sasniegt "Pilsētu mēru pakts" nospraustos mērķus.
 Noteikumi paredz kārtību, kādā tiek aprēķināts pašvaldības iestāžu valdījumā pie centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēgtās ēkas vai vairāku ēku, kas pieslēgtas vienam siltummezglam (turpmāk – ēka), siltumenerģijas patēriņš un siltumenerģijas patēriņš pie gāzes apkures pieslēgtām ēkām, kā arī elektroenerģijas patēriņš visām energopārvaldības sistēmā ISO 50001:2011 iekļautajām pašvaldības iestāžu valdījumā esošajām ēkām, sastādot budžetu nākamajam gadam, kā arī kārtību, kādā tiek aprēķināts energopārvaldības ilgtspējīgas efektivitātes finanšu instrumenta (turpmāk – EIEFI) finansējums katrai ēkai nākamā gadā budžetā.
 Noteikumi būs saistoši iestāžu ēkām, kur enerģijas patēriņa apmaksa tiek veikta no pašvaldības budžeta. Saskaņā ar izstrādāto kārtību 2020.gadā budžeta projektā no pašvaldības budžeta tiks paredzēti līdzekļi finansēto ēku siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņam un 306041 eiro EIEFI finansējumam, ēku remontiem, zemesgabalu labiekārtošanas, inventāra un aprīkojuma iegādes, darbinieku motivācijas, mācību līdzekļu iegādes un izglītošanas pasākumu izdevumiem, nosakot pieejamos līdzekļus katrai ēkai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.569 "Par noteikumu "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas un apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas efektivitātes finanšu instrumenta finansējuma aprēķinu" apstiprināšanu".

 2. Apstiprināt noteikumus Nr.3 "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas un apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas efektivitātes finanšu instrumenta finansējuma aprēķinu".

12. Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanas Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un noteikumu projekts "Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli", kurā noteiktas Liepājas pilsētas ielu brauktuvju seguma un infrastruktūras (luksoforu, ielu apgaismojuma, ceļa zīmju, horizontālo apzīmējumu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu) ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtība.
 Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka šobrīd spēkā esošie noteikumi apstiprināti 2009.gada 3.decembrī un sakarā ar izmaiņām būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos mainījusies terminoloģija, kā arī ņemtas vērā Valsts kontroles revīziju ziņojumos minētās problēmas citās pašvaldībās.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.570 "Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli".

 2. Apstiprināt noteikumus Nr.4 "Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli".

13. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanas Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā".
 Saistošo noteikumu projekts paredz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un apsaimniekošanas kārtību, lai tās neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, un to mērķis ir sakārtot un veicināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanu, nodrošināt, ka visi pilsētā radītie notekūdeņi tiek attīrīti notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, veicināt vides aizsardzības prasību ievērošanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, P. SEREDA, E. STRIKS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.571 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā".

14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, ievērojot Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, kas noteic, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un noteikumu projekts "Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā".
 Noteikumu projekta mērķis ir uzlabot rūpnieciskās zvejas rīku un nozvejas limitu sadales kārtību, ievērojot kritērijus zvejas efektivitātes novērtēšanai, un tie nosaka kārtību, kādā pašvaldība, pildot deleģētās valsts funkcijas, piešķir rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos (Liepājas ezerā).
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.572 "Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā".

 2. Apstiprināt noteikumus Nr.5 "Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā".

15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9 "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un nolikuma projekts "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9 "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS"".
 Grozījums nolikumā paredz izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
"12. Pieņemt lēmumus par:
12.1. jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas iekārtu un infrastruktūras objektu izvietošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
12.2. rūpnieciskās zvejas tiesību nomu fiziskām un juridiskām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, U. SESKS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.573 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9 "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS"".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.40 "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9 "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS"".

16. Par Liepājas pilsētas domes 2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12 SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka ar Domes 2006.gada 9.novembra lēmumu Nr.576 "Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Zemgales ielā 8/12, Liepājā" un saistošajiem noteikumiem Nr.25 "PAR DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12 SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Zemgales ielā 8/12, kura pasūtītājs bija SIA "LIEPAJA OIL TERMINAL", detālplānojuma izstrādātājs – SIA "Vide". 2003.gada 10.oktobrī starp Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA "LIEPAJA OIL TERMINAL" bija noslēgts nomas līgums, bet dažādu iemeslu dēļ nomas līgums tika izbeigts, līdz ar to iecere šajā teritorijā būvēt naftas terminālu netiks realizēta. 2018.gada 16.jūlijā tika noslēgts jauns nekustamā īpašuma Zemgales ielā 8/12 nomas tiesību rezervēšanas līgums ar SIA "Karosta Terminals", nomas mērķis – eļļas termināla un graudu termināla ar ražošanas kompleksa būvniecībai (būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei), kas neatbilst spēkā esošajam detālplānojumam, līdz ar to detālplānojumu zemesgabalam Zemgales ielā 8/12 nepieciešams atcelt.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts "Par Liepājas pilsētas domes 2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12 SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu", kurā paredzēts atcelt Domes 2006.gada 9.novembra saistošos noteikumus Nr.25 "PAR DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12 SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.574 "Par Liepājas pilsētas domes 2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12 SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 "Par Liepājas pilsētas domes 2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12 SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu".

17. Par Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas nolikumu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas nolikumu" un nolikuma projekts "Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas nolikums" (turpmāk – nolikums).
 Aicina Andru Kalniņu informēt deputātus par izmaiņām, kas veiktas, izstrādājot jaunu Iepirkumu komisijas nolikumu.

Andra KALNIŅA: – Informē, ka ir sagatavots jauns Domes Iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) nolikums, kurā noteikts, ka komisija veic centralizēto iepirkumu institūcijas Publisko iepirkumu likuma izpratnē pienākumus visu pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, ir precizēta komisijas sēžu protokolu sagatavošanas kārtība, kā arī aktualizēta pārējā šobrīd spēkā esošā nolikuma redakcija atbilstoši likumdošanai un faktiskajai situācijai.
 
Jānis VILNĪTIS: – Jautā, vai deputātiem ir jautājumi?
 Ja tādu nav, aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, M. ŠVEIDUKS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.575 "Par Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas nolikumu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.41 "Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas nolikums".

18. Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus". Saistošo noteikumu projektā noteikta kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un kādā tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus, kā arī paredzēti gadījumi, kad pašvaldība var atcelt piešķirto tirgus statusu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.576 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus".

19. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24 "Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikums"

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" pašvaldības dome nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, tika izstrādāti iepriekš izskatītie saistošie noteikumi, kas paredz, ka lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu apstiprina Dome un tirgus noteikumus izskata un apstiprina Licencēšanas komisija.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un nolikuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24 "Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikums"", kurā paredzēts papildināt Licencēšanas komisijas nolikumu ar 8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.6. izskatīt un saskaņot tirgus pārvaldītāja iesniegtos tirgus noteikumus".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, P. SEREDA, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, E. STRIKS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.577 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24 "Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikums"".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.42 "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24 "Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikums"".

20. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka Dome 2015.gada 16.aprīlī apstiprināja Liepājas pilsētas pašvaldības tematisko plānojumu "LIEPĀJAS PILSĒTAS PLUDMALES UN PIEKRASTES ATTĪSTĪBA", kura īstenošana skar arī Liepājas pludmalē esošo kafejnīcu atrašanās vietu izvietojumu, platību un citus nosacījumus.
 Lai nodrošinātu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nepārtrauktību Pludmales zonā, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"".
 Grozījumi saistošajos noteikumos paredz svītrot 30.punktu un papildināt ar saistošos noteikumus ar pārejas noteikumiem, kuri nosaka pagarināt konkursa rezultātā noslēgto Vienošanos "Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Pludmales zonā" darbības termiņus uz laiku līdz 2020.gada 31.martam, nemainot minēto Vienošanos pārējos noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.578 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"".

21. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka Domes 2011.gada 7.jūlija saistošie noteikumi Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS", nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas domes dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, kā arī kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums un piemērot daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas.
 Izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts grozījums minētajos saistošajos noteikumus, kurā paredzēts papildināt saistošos noteikumus ar jaunu punktu, kas nosaka, ka uz audzēkņa likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata un, ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu sporta skolā) nav apmeklējis treniņus un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējuma maksa nav jāmaksā. Ārsta izziņa sporta skolas audzēkņa likumiskajam pārstāvim kopā ar tā iesniegumu sporta skolā jāiesniedz 10 darba dienu laikā no ārsta izziņas izsniegšanas datuma.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.579 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31 "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS"".

22. Par Liepājas internātpamatskolas likvidēšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka 2018.gada 1.janvārī spēkā stājās Grozījumi Izglītības likumā, ar kuriem Izglītības likuma pārejas noteikumi tiek papildināti ar jaunu 61.punktu, kurš nosaka, ka jaunu internātskolu dibināšana no 2018.gada 1.janvāra nav atļauta. Internātpamatskolas, kas nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts turpinās līdzfinansēt līdz 2018.gada 31.decembrim.
 Pamatojoties uz to, ka valsts pārtrauks finansēt pašvaldību dibināto internātskolu daļējos uzturēšanas izdevumus, kā arī to, ka 2019.gada 1.augustā stāsies spēkā Grozījumi Izglītības likumā, kuri paredzēs svītrot no Izglītības likuma tādu izglītības iestāžu veidu kā internātskolas, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas internātpamatskolas likvidēšanu", kurā paredzēts ar 2019.gada 1.augustu likvidēt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Liepājas internātpamatskola", kā arī noteikt likvidācijas procesa norises kārtību, termiņu, kādā tā veicama, un atbildīgās institūcijas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājumu par plānotajiem pasākumiem, lai integrētu Liepājas internātpamatskolas audzēkņus citās pašvaldības izglītības iestādēs, un par jaunu mācību programmu ieviešanu visās izglītības iestādēs apspriešanā piedalās: Pāvels SEREDA, Ludmila RJAZANOVA, Jānis VILNĪTIS, Atis DEKSNIS, Gints ROČĀNS un Gunārs ANSIŅŠ.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.580 "Par Liepājas internātpamatskolas likvidēšanu".

23. Par pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktoru

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Dome izsludināja atklātu konkursu uz pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktora amatu (turpmāk – Konkurss). Konkursa komisija veica pretendentu atlasi saskaņā ar 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.7 "Liepājas pilsētas pašvaldības sporta skolu direktoru amata pretendentu atlases konkursa nolikums" noteiktajiem vērtēšanas nosacījumiem un kritērijiem un par piemērotāko pretendentu atzina Elanu Zīvertu.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktoru", kurā paredzēts iecelt ar 2019.gada 2.janvāri par pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktoru direktora pienākumu izpildītāju Elanu Zīvertu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.581 "Par pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktoru".

24. Par "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" direktora pienākumu izpildītāju

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" ir saņemts Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora Ata Brikmaņa iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no amata, kā arī ir saņemts Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora vietnieces izglītības jomā Sarmītes Sidorovas iesniegums ar lūgumu iecelt viņu par skolas direktora pienākumu izpildītāju.
 Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par minētās izglītības iestādes direktora atbrīvošanu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" direktora pienākumu izpildītāju", kurā paredzēts atbrīvot no amata ar 2018.gada 31.decembri Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktoru Ati Brikmani un ar 2019.gada 2.janvāri par Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora pienākumu izpildītāju līdz jauna direktora apstiprināšanai amatā iecelt Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora vietnieci izglītības jomā Sarmīti Sidorovu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.582 "Par "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" direktora pienākumu izpildītāju".

25. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" vadītājas vietnieci

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" vadītājas vietnieci", kurā paredzēts iecelt ar 2019.gada 2.janvāri par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa) vadītājas vietnieci vadītājas vietnieces pienākumu izpildītāju Dagmāru Bezļepkinu. Dagmāra Bezļepkina strādā Dzimtsarakstu nodaļā no 1987.gada, un ar Liepājas pilsētas domes lēmumu 2017.gada jūlijā tika iecelta par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces pienākumu izpildītāju. Šobrīd Dagmāra Bezļepkina ir ieguvusi jurista palīga kvalifikāciju un līdz ar to atbilst Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešajā daļā minētajām prasībām un var tikt apstiprināta par vadītājas vietnieci.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, E. STRIKS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.583 "Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" vadītājas vietnieci".

26. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā Nr.242 "Par Liepājas pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka 2018.gada 22.novembrī tika saņemts Domes deputāta Ģirta Kronberga iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu, un viņa deputāta pilnvaras izbeidzās ar 23.novembri.
 Atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmajai daļai, 3.panta otrajai daļai un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Liepājas pilsētas Vēlēšanu komisijas sniegto informāciju Ģirta Kronberga vietā stājas Modris Šveiduks.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā Nr.242 "Par Liepājas pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu"", kurā paredzēts izdarīt grozījumus Domes pastāvīgās Finanšu un pastāvīgās Pilsētas attīstības komiteju sastāvos, aizstājot vārdus "Ģirtu Kronbergu" ar vārdiem "Modri Šveiduku".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, U. SESKS, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.584 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā Nr.242 "Par Liepājas pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu"".

27. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos", kurā sakarā ar komisiju locekļu maiņu paredzēts izdarīt grozījumus vairākos Domes lēmumos, ar kuriem apstiprināti Kultūras lietu komisijas, Sabiedriskās kārtības un drošības komisijas, Budžeta komisijas, Tūrisma komisijas, Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas un Liepājas pilsētas pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.585 "Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos".

28. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.257 "Par pārstāvju virzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka no 2017.gada 13.jūlija Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē strādāja Liepājas pilsētas domes deputāts Vilnis Vitkovskis, bet kā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes dalībnieka vietnieks – Domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos Ģirts Kronbergs.
 Ņemot vērā, ka 2018.gada 22.novembrī tika saņemts Ģirta Kronberga iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu, un viņa deputāta pilnvaras izbeidzās ar 23.novembri, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.257 "Par pārstāvju virzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē"", kurā paredzēts Ģirta Kronberga vietā par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes dalībnieka vietnieku izvirzīt deputātu Modri Šveiduku.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.586 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.257 "Par pārstāvju virzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē"".

29. Par amatu savienošanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Domē ir saņemts Jāņa Vilnīša iesniegumu, kurā viņš lūdz sniegt atļauju savienot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa, politisko partiju apvienības "Latvijas Reģionu Apvienība" valdes locekļa un biedrības "Liepājnieki" valdes priekšsēdētāja amatus.
 Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 14.punktu pašvaldības domes priekšsēdētājs ir valsts amatpersona. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības domes priekšsēdētājam ir paredzēti minētā likuma 7.panta ceturtajā daļā. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 10.punktu dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju. Līdz ar to Liepājas pilsētas dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta ceturto daļu ir kompetenta sniegt atļauju Domes priekšsēdētājam amata savienošanai.
 Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Liepājas Speciālas ekonomiskās zonas valdes loceklim noteikti likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā. Saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 9.panta otro daļu Liepājas pilsētas domes pārstāvjus Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdē ieceļ un no amata atbrīvo ar Domes lēmumu. Līdz ar to Liepājas pilsētas dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piekto daļu ir kompetenta sniegt atļauju Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata savienošanai.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par amatu savienošanu", kurā paredzēts atļaut Jānim Vilnītim savienot Domes priekšsēdētāja, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa, politisko partiju apvienības "Latvijas Reģionu Apvienība" valdes locekļa un biedrības "Liepājnieki" valdes priekšsēdētāja amatus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

DOME, balsojot ar 11 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, 2 pret – L. RJAZANOVA, P. SEREDA, 1 atturas – H. GERILOVIČA, 1 nebalso – J. VILNĪTIS,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.587 "Par amatu savienošanu".

30. Par amatu savienošanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Domē ir saņemts Ulda Seska iesniegums, kurā viņš lūdz sniegt atļauju savienot Domes priekšsēdētāja vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja, biedrības "Latvijas Ostu asociācija" valdes locekļa, biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" Izpildkomitejas locekļa un politiskās partijas "Liepājas partija" valdes priekšsēdētāja amatus.
 Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 14.punktu pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersona. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam ir paredzēti minētā likuma 7.panta ceturtajā daļā. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 10.punktu dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāja vietnieku. Līdz ar to Liepājas pilsētas dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta ceturto daļu ir kompetenta sniegt atļauju Domes priekšsēdētāja vietnieka amata savienošanai.
 Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Liepājas Speciālas ekonomiskās zonas valdes loceklim noteikti likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā. Saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 9.panta otro daļu Liepājas pilsētas domes pārstāvjus Liepājas Speciālās
 ekonomiskās zonas valdē ieceļ un no amata atbrīvo ar Domes lēmumu. Līdz ar to Liepājas pilsētas dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piekto daļu ir kompetenta sniegt atļauju Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata savienošanai.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par amatu savienošanu", kurā paredzēts atļaut Uldim Seskam savienot Domes priekšsēdētāja vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja, biedrības "Latvijas Ostu asociācija" valdes locekļa, biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" Izpildkomitejas locekļa un politiskās partijas "Liepājas partija" valdes priekšsēdētāja amatus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par izmaiņu Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā iesniegšanu izskatīšanai un apstiprināšanai Domes sēdē apspriešanā piedalās Ludmila RJAZANOVA un Jānis VILNĪTIS.

Uldis SESKS:
 – Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

DOME, balsojot ar 12 balsīm par – J. VILNĪTIS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, 2 pret – P. SEREDA, L. RJAZANOVA, atturas – nav, 1 nebalso – U. SESKS,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.588 "Par amatu savienošanu".

31. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"".
 Grozījumi pašvaldības budžetā nepieciešami, lai precizētu:
– nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un, izvērtējot iespējas, nodrošinātu finansējumu papildu pieprasījumiem
– kredīta resursu piesaisti Eiropas Savienības struktūrfondu projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam pēc faktiskās nepieciešamības;
– speciālā budžeta ieņēmumus un attiecīgi arī izdevumus;
– izdevumus apstiprinātā budžeta ietvaros.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.589 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.32 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM"".

32. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem", likumu "Par budžetu un finanšu vadību", Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam".
 Skaidro, ka pašvaldības budžets 2019.gadam tiek virzīts apstiprināšanai pirms līdzekļu atlikuma uz gada sākumu precizēšanas, tādēļ tajā iekļauti pārsvarā iestāžu uzturēšanas izdevumi un finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem, lai nodrošinātu to īstenošanas nepārtrauktību. Attīstības projektiem un pasākumiem finansējuma piešķiršana tiks izskatīta 2019.gadā pēc līdzekļu atlikuma precizēšanas. 2019.gada pamatbudžeta izdevumi tiek plānoti 95 866 236 eiro apmērā, kas tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem 84 201 940 eiro apmērā, līdzekļu atlikuma 2 805 660 eiro un kredītlīdzekļu piesaistes 8 858 636 eiro. Speciālā budžeta izdevumi plānoti 6 663 739 eiro apmērā. Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem – 42 756 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

Gunārs ANSIŅŠ: – Aicina atbalstīt sagatavoto budžeta 2019.gadam projektu, kas izstrādāts, ņemot vērā gan attīstības plānošanas dokumentus, gan finanšu plānošanas dokumentus.
 Informē, ka, plānojot nākamā gada investīciju budžetu, ir jāņem vērā cilvēkresursu programma, kas ir viena no svarīgākajām prioritātēm.

Pāvels SEREDA: – Informē, ka sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" (turpmāk – partija "Saskaņa") deputāti nevar būt atbildīgi par sagatavo budžeta 2019.gadam projektu un balsot "par", tā kā galvenie pieprasījumi nav iekļauti budžetā un tā kā nepiedalījās budžeta sastādīšanā.

Ludmila RJAZANOVA: – Citē Jāņa Vilnīša teikto: "Uzsākot savu darbu, par vienu no galvenajiem izaicinājumiem redzu cilvēku saliedēšanu".
 Izsaka cerību, ka deputāti varētu nedalīties opozīcijā un koalīcijā, bet konstruktīvi strādāt, lai risinātu ekonomiskus jautājumus pilsētai. Aicina deputātus un visus pašvaldības darbiniekus apvienot spēkus kopīgam darbam.
 Tā kā partijas "Saskaņa" deputāti ir iesnieguši savus priekšlikumus, bet nav piedalījušies budžeta izstrādē, uzskata, ka nevar balsot "par" budžeta 2019.gadam apstiprināšanu.

Jānis VILNĪTIS: – Atbildot uz Ludmilas Rjazanovas viedokli, skaidro, ka partijas "Saskaņa" deputāti ir bijuši pieaicināti piedalīties Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas problēmjautājumu, kas saistīti ar vides piesārņojumu un atbalsta biedrības izveidošanu, risināšanā. Zināmas atšķirības ir partiju, kuras pārstāvam, redzējumos – sociālajos un uz attīstību vērstos jautājumos. Atbalstām un rūpējamies par sociālo jomu, bet ir ļoti svarīgi rezervēt finanšu līdzekļus attīstībai.
 Atgādina, ka partijas "Saskaņa" deputāti atbalstīja izstrādāto budžetu 2019.gadam komisijas un komitejas līmenī, bet uzskata, ka katram deputātam ir tiesības paust savu viedokli.

DOME, balsojot ar 11 balsīm par – J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, 4 pret – L. RJAZANOVA, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.590 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam".

33. Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā", kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai "Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība" lietošanā uz 5 gadiem neapdzīvojamās telpas 35,7 kv.m platībā, pašvaldības nekustamajā īpašumā Klaipēdas ielā 96A sabiedriskā labuma darbības – veselības veicināšana, pilsoniskas sabiedrības attīstība, izglītības veicināšana, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana – veikšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.591 "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā".

34. Par kustamās mantas atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kustamās mantas atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut atsavināt, pārdodot izsolē, pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" bilancē esošu kustamo mantu – augošu koku cirsmu ar krāju 368,69 kubikmetri (kopšanas un sanitārās cirtes veikšana 6,97 ha platībā, kopā nozāģējot 524 kokus), kas atrodas Klaipēdas ielā 138 un kuras apsaimniekošanu veic pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", kā arī noteikt minētās kustamās mantas izsoles sākumcenu 3717,02 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.592 "Par kustamās mantas atsavināšanu".

35. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–37 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–37 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–37 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam, un apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu 5800 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.593 "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–37 atsavināšanu".

36. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 nosacīto cenu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 nosacīto cenu 7800 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.594 "Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 nosacīto cenu".

37. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 nosacīto cenu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 nosacīto cenu 7500 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, P. SEREDA, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.595 "Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 nosacīto cenu".

38. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 6300 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.596 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–21 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

39. Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17–6 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 2650 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, L. MATISONE, P. SEREDA, E. STRIKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.597 "Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

40. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–4 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1750 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, U. SESKS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.598 "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

41. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–6 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1750 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, U. SESKS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.599 "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

42. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53–1 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53–1 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53–1 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 2650 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, M. ŠVEIDUKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.600 "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53–1 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

43. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–9 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1550 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. MATISONE, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.601 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–9 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

44. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–11 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1550 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, U. SESKS, M. ŠVEIDUKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.602 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

45. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 3000 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.603 "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

46. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–7 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–7 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–7 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 4100 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, L. MATISONE, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, M. ŠVEIDUKS, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.604 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–7 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

47. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 2900 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, U. SESKS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.605 "Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

48. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 izsoli

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 nosacīto cenu 1700 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.606 "Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 izsoli".

49. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46–2 izsoli

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46–2 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46–2 nosacīto cenu 1600 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.607 "Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46–2 izsoli".

50. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 izsoli

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 nosacīto cenu 1100 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.608 "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 izsoli".

51. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 izsoli

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 nosacīto cenu 2100 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.609 "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 izsoli".

52. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 izsoli

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 nosacīto cenu 2300 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.610 "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 izsoli".

53. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–3 izsoli

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–3 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–3 nosacīto cenu 3100 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.611 "Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–3 izsoli".

54. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–5 izsoli

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–5 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–5 nosacīto cenu 3500 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.612 "Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–5 izsoli".

55. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 izsoli

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 nosacīto cenu 1500 eiro un izsoles noteikumus. Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par – E. STRIKS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.613 "Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 izsoli".

Pulksten 14.25 no Domes sēžu zāles iziet deputāts Atis DEKSNIS.

56. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 izsoli

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 nosacīto cenu 1500 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.614 "Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 izsoli".

57. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 izsoli

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 nosacīto cenu 2400 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, L. MATISONE, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.615 "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 izsoli".

Pulksten 14.28 Domes sēžu zālē ienāk deputāts Atis DEKSNIS.

58. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 izsoli

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 nosacīto cenu 900 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, U. SESKS, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.616 "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 izsoli".

59. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 izsoli

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 nosacīto cenu 1400 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. MATISONE, P. SEREDA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.617 "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 izsoli".

60. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 izsoli

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 nosacīto cenu 1500 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – L. RJAZANOVA, E. STRIKS, U. SESKS, L. MATISONE, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.618 "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 izsoli".

61. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 izsoli

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 nosacīto cenu 700 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.619 "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 izsoli".

62. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 izsoli

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 izsoli", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 nosacīto cenu 3700 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, P. SEREDA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.620 "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 izsoli".

63. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka, lai atbilstoši Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Latvijā izveidotu un uzturētu Nacionālā līmeņa elektromobiļu uzlādes staciju tīklu, realizējot Eiropas Savienības fonda projektu "Elektrolīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana", izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā", kurā paredzēts piešķirt valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" apbūves tiesību uz 10 gadiem zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā 50 kv.m platībā elektromobiļu uzlādes staciju izvietošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.621 "Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā".

64. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā", kurā paredzēts piešķirt valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" apbūves tiesību uz 10 gadiem zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā 50 kv.m platībā elektromobiļu uzlādes staciju izvietošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, P. SEREDA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.622 "Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā".

65. Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas, nomu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka likvidējamā SIA "Hiponia", kā nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 104C īpašnieks un blakus esošā zemesgabala, Klaipēdas ielas daļas, nomnieks, 2018.gada 29.oktobrī noslēdza ar akciju sabiedrību "LPB" pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 104C pārdošanu. Sakarā ar nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 104C īpašnieka maiņu, akciju sabiedrība "LPB" lūdz pārjaunot no 2012.gada 28.jūnijā noslēgtā līguma izrietošās nomas tiesiskās attiecības.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas, nomu", kurā paredzēts pārjaunot no starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA "Hiponia" noslēgtā līguma izrietošās zemes nomas tiesiskās attiecības par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas, iznomāšanu uz laiku līdz 2022.gada 31.martam ar akciju sabiedrību "LPB" tirdzniecības centra "Baata" darbības, transporta plūsmas nodrošināšanai un teritorijas uzturēšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, P. SEREDA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.623 "Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas, nomu".

66. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem Klaipēdas ielā 90 un 92, daļas iznomāšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem Klaipēdas ielā 90 un 92, daļas iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" uz 5 gadiem zemesgabala Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem Klaipēdas ielā 90 un 92, daļu teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai māju Klaipēdas ielā 88, Klaipēdas ielā 90 un Klaipēdas ielā 92 iedzīvotājiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, H. VALCIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, U. SESKS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.624 "Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem Klaipēdas ielā 90 un 92, daļas iznomāšanu".

67. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 88A iznomāšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Klaipēdas ielā 88A iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" uz 5 gadiem zemesgabalu Klaipēdas ielā 88A 1349 kv.m platībā teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai māju Klaipēdas ielā 88, Klaipēdas ielā 90 un Klaipēdas ielā 92 iedzīvotājiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, H. VALCIS, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.625 "Par zemesgabala Klaipēdas ielā 88A iznomāšanu".

68. Par zemes vienības Grīņu ielā 1/3, Liepājā, platības precizēšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka saskaņā ar Domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.446 "Par zemes piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai" noteikts, ka zemes vienība Grīņu ielā 1/3 ir piekrītoša Liepājas pilsētas pašvaldībai. Zemes vienībai, pievienojot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības "Novadnieki" un "Baloži", un kadastrāli to uzmērot atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam un ielu sarkanajām līnijām, precizēta platība.
 Lai pašvaldībai piekrītošo zemes vienību varētu reģistrēt zemesgrāmatā, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemes vienības Grīņu ielā 1/3, Liepājā, platības precizēšanu", kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības Grīņu ielā 1/3 precizēto platību.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, U. SESKS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.626 "Par zemes vienības Grīņu ielā 1/3, Liepājā, platības precizēšanu".

69. Par SIA "GARFIELD" apstrīdēšanas iesniegumu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 22.oktobrī saņemts SIA "GARFIELD" (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums, ar kuru tiek apstrīdēts Būvvaldes 2018.gada 12.oktobra Brīdinājums par piespiedu izpildi Nr.570 (turpmāk – Brīdinājums).
 Būvvalde minēto iesniegumu nosūtīja pēc piekritības – Domei izskatīšanai. Apstrīdēšanas iesniegumā Iesniedzējs lūdz Brīdinājumu atcelt vai piešķirt papildus laiku ar lēmumu uzdoto pienākumu risināšanai, jo lēmumu izpildīt visu šo laiku un arī dotajā mirklī nespēj no Iesniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Izvērtējot konstatētos apstākļus, Dome atzīst, ka nav pamata Brīdinājuma atcelšanai. Tāpat atzīstams, ka nav objektīva iemesla pagarināt Lēmuma izpildes termiņu (respektīvi, atlikt Lēmuma piespiedu izpildi), jo tas vienu reizi jau tika izdarīts, grozot iepriekš pieņemto lēmumu un nosakot garāku termiņu Būvvaldes prasību izpildīšanai – uz vienu gadu.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par SIA "GARFIELD" apstrīdēšanas iesniegumu", kurā paredzēts atstāt negrozītu Liepājas pilsētas būvvaldes 2018.gada 12.oktobra Brīdinājumu par piespiedu izpildi Nr.570, kā arī noteikta lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.627 "Par SIA "GARFIELD" apstrīdēšanas iesniegumu".

Sēde slēgta 2018.gada 20.decembrī pulksten 14.44.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS (27.12.2018.)

Protokolēja Egita LUKJANOVA (27.12.2018.)


Sludinājums

Maître TOSSA
21:56 | 19/03/19
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Grand marabout vaudou sorcier, roi des puissant fétiche vaudou,prêtre et grand voyant, spécialiste des problèmes de couple, rituel de retour affectif rapide en 7 jours, puissance sorcier vaudou de tous les travaux occultes vaudou, retour affectif rapide le plus efficace, amour,argent,couple,devenir riche,pacte avec diable,porte monnaie magique,porte feuille magique,problèmes de la sorcellerie...
Téléphone WhatsApp : 0022 997 638 657 , E-mail: contact.marabout.vaudou@gmail.com
Siteweb: www.marabout-vaudou-retour-affectif.com

francoisemorandeau@hotmail.com
17:59 | 01/04/19
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Nodrošināts kredīts 48 stundu laikā
Sveiki,
Es piedāvāju jums kredītus ar ļoti vienkāršiem nosacījumiem maksimālā 25 gadu atmaksas periodā neatkarīgi no aizņemto summu. Lūdzu, sazinieties ar mani, ja jūs interesē.
e-pasts: francoisemorandeau@hotmail.com

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki