Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 24.janvāra sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 24.janvāra sēdes protokols (1)

Ceturtdienā, 07. martā, 2019 | BIRKAS: domes sēde , protokols
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 24.janvāra sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2019.gada 24.janvārī Nr. 1

Sēde sasaukta 2019.gada 24.janvārī pulksten 11.00.
Sēde atklāta 2019.gada 24.janvārī pulksten 10.54.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Sēdē piedalās 14 deputāti:
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Helēna GERILOVIČA
Linda MATISONE
Ludmila RJAZANOVA
Gints ROČĀNS
Pāvels SEREDA
Uldis SESKS
Gaļina SKOROBOGATOVA
Edvīns STRIKS
Modris ŠVEIDUKS
Helvijs VALCIS
Māris VERPAKOVSKIS
Vilnis VITKOVSKIS
 
Klātesošie:
Ainārs BUNKA, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Sociālo projektu
daļas vadītājs
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Aiga KĻAVENIECE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja
vietniece
Linda KRASOVSKA, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore
Anita KUNCĪTE, Liepājas 8.vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja
Jānis NEIMANIS, Komunālās pārvaldes vadītājs
Aija NELSONE, pašvaldības administrācijas Personāla daļas vadītāja
Kristīne NIEDRE–LATHERE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste
Aija SALDOVERE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes
Ekonomikas nodaļas eksperte nodarbinātības jautājumos
Uldis ZUPA, pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports"
direktors
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai".
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā".
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 "Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam saskaņošanu".
4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktoru.
5. Par reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem.
6. Par vēlēšanu iecirkņiem.
7. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2019.gadam.
8. Par sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu.
9. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS".
10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS".
11. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams".
12. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja".
13. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA
 TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS".
14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta
 saistošajos noteikumos Nr.14 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
 NOLIKUMS".
15. Par saistošo noteikumu precizēšanu.
16. Par atklātā konkursa uz pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāja amatu nolikumu.
17. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2019.gadam.
18. Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.
19. Par Vides aizsardzības fonda komisiju.
20. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos.
21. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.545 "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem".
22. Par amatu savienošanu.
23. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Ugāles ielā 1/3–82, Liepājā.
24. Par kustamās mantas atsavināšanu.
25. Par neapdzīvojamās telpas Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā.
26. Par apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 40 nodošanu atsavināšanai.
27. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1–9 atsavināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3–20 atsavināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13–21 atsavināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 nosacīto cenu.
31. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N izsoli.
32. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N izsoli.
33. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N izsoli.
34. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M izsoli.
35. Par 2018.gada 21.novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu.
36. Par zemes vienības Kapsēdes ielā 12, Liepājā, platības precizēšanu.
37. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli.
38. Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomu.
39. Par zemesgabalu Drāšu ielā 4 un Drāšu ielā 6 nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
40. Par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.

1. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, lai īstenotu projektu "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija", izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai"", kurā paredzēts precizēt 2018.gadā izņemtā aizņēmuma summu, pārceļot neizņemto aizņēmuma atlikumu uz 2019.gadu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.1 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai"".

2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā"", kurā paredzēts pagarināt projekta "PROTI un DARI!" īstenošanas laiku saskaņā ar vienošanos Nr.2 par grozījumiem 2016.gada sadarbības līgumā, kā arī precizēt projekta kopējās izmaksas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, P. SEREDA, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.2 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā"".

3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 "Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam saskaņošanu"

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka 2018.gada 5.oktobrī tika apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020.gadam un tā ietvaros tika apstiprināti infrastruktūras risinājumi projekta mērķa grupām Kurzemes reģionā.
 Gatavojot projekta pieteikumu infrastruktūras izveidei tika atkārtoti pārskatīts mērķa grupas skaits un secināts, ka saistībā ar Labklājības ministrijas aktivitātēm audžuģimeņu popularizēšanā, mēdiju akcijām un Liepājas pilsētas pašvaldības audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.–2019.gadam pēdējā gada laikā Liepājā ir samazinājies institūcijā ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu saņemšanai ievietoto bērnu skaits.
 Ņemot vērā to, ka institucionālā aprūpē esošo bērnu skaits samazinās, kā arī to, ka liela daļa no bērniem tuvākā gada laikā kļūs pilngadīgi, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts precizēt ģimeniskai videi pielāgota pakalpojumu vietu skaitu no 24 uz 16.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, H. VALCIS, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.3 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 "Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam saskaņošanu"".

4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktoru

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, pamatojoties uz Komisijas pretendentu izvērtēšanai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktora amatam 2018.gada 19.decembra lēmumu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktoru", kurā paredzēts iecelt ar 2019.gada 1.februāri par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktoru direktora pienākumu izpildītāju Anitu Kuncīti.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.4 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktoru".

5. Par reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta nosacījumiem par darbinieku (amatpersonu), kuri ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), apdrošināšanu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts noteikt, ka amati, kuros pastāv šāda veida riski Liepājas pilsētas pašvaldībā (turpmāk arī – pašvaldība) ir pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija", pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" Glābšanas dienestā, pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" un pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Domes Sociālajā dienestā", kā arī pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" Kontroles nodaļā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, L. MATISONE, E. STRIKS, P. SEREDA, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.5 "Par reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem".

6. Par vēlēšanu iecirkņiem

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par vēlēšanu iecirkņiem", kurā paredzēts ieteikt Centrālajai vēlēšanu komisijai apstiprināt 21 vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas un adreses Liepājas pilsētā 2019.gada Eiropas parlamenta vēlēšanās.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, L. MATISONE, U. SESKS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.6 "Par vēlēšanu iecirkņiem".

7. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2019.gadam

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu pārskatāmu un normatīvajiem aktiem atbilstošu pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darbību, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2019.gadam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.7 "Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2019.gadam".

8. Par sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka, lai Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības un nodrošinātu personu iekļaušanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu", kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar Dienestu, lai Liepājas pilsētas pašvaldības pārziņā esošos datus, kas ievadīti Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā "Sociālās palīdzības administrēšanas sistēma", nodotu Dienesta pārziņā esošajai valsts informācijas sistēmai "Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāze".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, P. SEREDA, L. MATISONE, U. SESKS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.8 "Par sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu".

9. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS"

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS"", kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" par no likumā "Par pašvaldībām" noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietoša pārvaldes uzdevuma – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību – deleģēšanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, P. SEREDA, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.9 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS"".

10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS"

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS"", kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" par no likumā "Par pašvaldībām" noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietoša pārvaldes uzdevuma – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību – deleģēšanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, P. SEREDA, H. VALCIS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.10 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS"".

11. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"", kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" par no likumā "Par pašvaldībām" noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietoša pārvaldes uzdevuma – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību – deleģēšanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, L. MATISONE, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.11 "Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"".

12. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja"

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja"", kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA "OC Liepāja" par no pašvaldības autonomās funkcijas – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – izrietošu uzdevumu deleģēšanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, L. MATISONE, H. VALCIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.12 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja"".

13. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS"", kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" par no likumā "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldības autonomo funkciju un Tūrisma likumā noteikto pašvaldības funkciju izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, E. STRIKS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, U. SESKS, J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.13 "Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS"".

14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka, atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24.panta nosacījumiem, pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
 Izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti grozījumi Domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS", kas izstrādāti, lai veiktu izmaiņas Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieku pienākumos.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.14 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"".

15. Par saistošo noteikumu precizēšanu

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka Dome 2018.gada 20.decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.30 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"" (turpmāk – saistošie noteikumi).
 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu, Domei jāpieņem lēmums, ar kuru tiek precizēti saistošie noteikumi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, E. STRIKS, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, H. VALCIS, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.15 "Par saistošo noteikumu precizēšanu".

16. Par atklātā konkursa uz pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāja amatu nolikumu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei" izpildi, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par atklātā konkursa uz pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāja amatu nolikumu" un nolikuma projekts.
 Nolikuma projektā noteikta kārtība un vērtēšanas nosacījumi pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" (turpmāk – Pārvalde) vadītāja amata kandidāta atlasei. Pārvaldes vadītāja amata kandidāta atlasei tiks rīkots atklāts konkurss, kurš notiks vismaz divās kārtās un kura mērķis ir nodrošināt atbilstošākā kandidāta izvēli, izvērtējot visu pretendentu profesionālo kompetenci, motivāciju un atbilstību Pārvaldes vadītāja amatam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, E. STRIKS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, P. SEREDA, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.16 "Par atklātā konkursa uz pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāja amatu nolikumu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.1 "Atklātā konkursa uz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāja amatu nolikums".

17. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2019.gadam

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu atbalsta programma ir mērķtiecīgs pašvaldības atbalsta instruments uzņēmējdarbības attīstībā. Sniedzot atbalstu mazajiem un vidējiem komersantiem ar projektu konkursa palīdzību, tiks pievērsta uzmanība ilgtspējīgiem projektiem, kas saistīti ar jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu attīstīšanu, kā arī projektiem, kas veicinās infrastruktūras attīstību teritorijās, kurām tiek piesaistīti Eiropas Savienības fondu vai pašvaldības budžeta līdzekļi.
 Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2019.gadam" un nolikuma projekts.
 Lēmuma projektā paredzēts apstiprināt Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa ekspertu komisiju.
 Nolikuma projektā noteikta kārtība, kādā tiek piešķirts Domes līdzfinansējums pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto sīko (mikro), mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem 2019.gadā konkursa kārtībā. 2019.gadā mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursam paredzēti 100 000 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.17 "Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2019.gadam".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.2 "Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums 2019.gadam".

18. Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma projekts, kurā noteikta kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju (biedrību un nodibinājumu) sociālās iekļaušanas veicināšanas projektiem. Salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošo Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu, sagatavotajā nolikuma projektā ir precizēta kārtība projektu pieteikumu un projektu atskaišu iesniegšanai – turpmāk projektu pieteikumus varēs sagatavot un iesniegt tikai elektroniskā veidā no jauna izveidotā tiešsaistes sistēmā pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, kas būtiski atvieglos nevalstisko organizāciju darbu un konkursa komisijas vērtēšanas procesu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, P. SEREDA, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.18 "Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.3 "Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums".

19. Par Vides aizsardzības fonda komisiju

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu pašvaldības speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā ieskaitīto līdzekļu, kas paredzēti vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma prasībām, mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Vides aizsardzības fonda komisiju" un Domes Vides aizsardzības fonda komisijas nolikuma projekts.
 Lēmuma projektā paredzēts apstiprināt Domes Vides aizsardzības fonda komisiju.
 Nolikuma projektā noteikti Domes Vides aizsardzības fonda komisijas uzdevumi, struktūra un darba organizācija, tiesības, pienākumi un atbildība.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.19 "Par Vides aizsardzības fonda komisiju".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.4 "Liepājas pilsētas domes Vides aizsardzības fonda komisijas nolikums".

20. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos", kurā paredzēts izdarīt izmaiņas vairākos Domes lēmumos, ar kuriem apstiprināti Domes Licencēšanas komisijas, Domes Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa komisijas, Liepājas pilsētas pašvaldības Konkursa sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei pieteikumu vērtēšanas komisijas, Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas, Domes Administratīvās komisijas un Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – P. SEREDA, H. VALCIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.20 "Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos".

 21. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.545 "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka saskaņā ar grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.14 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS", kas apstiprināti 2018.gada 22.novembrī, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot pašvaldībai piederošo kapitāla daļu SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" pārvaldīšanu un minētās kapitālsabiedrības pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības Domes priekšsēdētāja vietniekam stratēģiskās plānošanas jautājumos.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Uldis SESKS: – Informē, ka balsojumā nepiedalīsies.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, P. SEREDA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, 1 nebalso – U. SESKS,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.21 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.545 "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem"".

22. Par amatu savienošanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka Domē ir saņemts Elana Zīverta 2019.gada 10.janvāra iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut savienot pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" (turpmāk – Tenisa sporta skola) direktora amatu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" projektu koordinatora amatu.
 Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 16.punktu publiskas personas iestādes vadītājs ir valsts amatpersona. Amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības iestādes vadītājam ir paredzēti minētā likuma 7.panta ceturtajā daļā, kuras 2.punktā noteikts, ka publiskas personas iestādes vadītājam ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu pašvaldības institūcijā, ja amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
 Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu dome var iecelt amatā iestādes vadītāju, līdz ar to Liepājas pilsētas dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju iestādes vadītāja amatu savienot ar citu amatu.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut Elanam Zīvertam savienot Tenisa sporta skolas direktora amatu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" projektu koordinatora amatu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par nepieciešamību Tenisa sporta skolas direktoram savienot amatu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" projektu koordinatora amatu apspriešanā piedalās Ludmila RJAZANOVA un Atis DEKSNIS.

DOME, balsojot ar 11 balsīm par – G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, 4 pret – L. RJAZANOVA, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.22 "Par amatu savienošanu".

23. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Ugāles ielā 1/3–82, Liepājā

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Ugāles ielā 1/3–82, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Ugāles ielā 1/3–82, kas ir labiekārtots divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 51,2 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.23 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Ugāles ielā 1/3–82, Liepājā".

24. Par kustamās mantas atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības kustamās mantas apsaimniekošanu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut atsavināt, pārdodot izsolē, pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" bilancē esošu kustamo mantu, augošu koku kopšanas cirti ar krāju 102,01 kubikmetri, kas atrodas Brīvības ielā 193A, un noteikt minētās kustamās mantas izsoles sākumcenu 1381,99 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, U. SESKS, P. SEREDA, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.24 "Par kustamās mantas atsavināšanu".

 25. Par neapdzīvojamās telpas Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā", kurā paredzēts nodot pašvaldības aģentūrai "Nodarbinātības projekti" bezatlīdzības lietošanā neapdzīvojamo telpu ar platību 52,7 kv.m ēkā Teodora Breikša ielā 45 uz projekta "PROTI un DARI!" īstenošanas laiku.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, P. SEREDA, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.25 "Par neapdzīvojamās telpas Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā".

26. Par apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 40 nodošanu atsavināšanai

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 40 nodošanu atsavināšanai", kurā paredzēts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, apbūvētu zemesgabalu ar platību 675 kv.m Dārza ielā 40, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošo ēku (būvju) īpašuma īpašniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.26 "Par apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 40 nodošanu atsavināšanai".

27. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1–9 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1–9 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1–9 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.27 "Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1–9 atsavināšanu".

28. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3–20 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3–20 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3–20 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – U. SESKS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.28 "Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3–20 atsavināšanu".

29. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13–21 atsavināšanu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13–21 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13–21 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, U. SESKS, H. VALCIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.29 "Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13–21 atsavināšanu".

30. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 nosacīto cenu

ZIŅO Edvīns STRIKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 nosacīto cenu 5600 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.30 "Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 nosacīto cenu".

31. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N izsoli

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N izsoli", kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N un tām piekrītošās zemes 96/10000 kopīpašuma domājamo daļu nosacīto cenu 2300 eiro, kā arī apstiprināt minētā objekta izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, L. MATISONE, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.31 "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N izsoli".

 32. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N izsoli

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N izsoli", kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N un tām piekrītošās zemes 143/10000 kopīpašuma domājamo daļu nosacīto cenu 4500 eiro, kā arī apstiprināt minētā objekta izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, E. STRIKS, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.32 "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N izsoli".

33. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N izsoli

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N izsoli", kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N un tām piekrītošās zemes 3/10000 kopīpašuma domājamo daļu nosacīto cenu 1600 eiro, kā arī apstiprināt minētā objekta izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, P. SEREDA, H. VALCIS, E. STRIKS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.33 "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N izsoli".

34. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M izsoli

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M izsoli", kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M nosacīto cenu 2500 eiro un izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.34 "Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M izsoli".

 35. Par 2018.gada 21.novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Gaļina SKOROBOGATOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē iesniegts lēmuma projekts "Par 2018.gada 21.novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt izsoles rezultātus šādiem objektiem:
– dzīvokļa īpašumam 1905.gada ielā 21–8, nosolītā cena – 1150 eiro;
– dzīvokļa īpašumam Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–5, nosolītā cena – 1400 eiro;
– dzīvokļa īpašumam Tērauda ielā 19–10, nosolītā cena – 1050 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.35 "Par 2018.gada 21.novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu".

36. Par zemes vienības Kapsēdes ielā 12, Liepājā, platības precizēšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka, lai varētu reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Kapsēdes ielā 12, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemes vienības Kapsēdes ielā 12, Liepājā, platības precizēšanu", kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības Kapsēdes ielā 12 platību – 63984 kv.m. Minētā zemes vienība izveidota, apvienojot zemesgabalu Kapsēdes ielā 8, Grīņu ielā 15A, zemes vienību "Stropiņi" un "Gūtmaņi" daļas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.36 "Par zemes vienības Kapsēdes ielā 12, Liepājā, platības precizēšanu".

37. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli", kurā paredzēts apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas 90 kv.m platībā – nomas tiesības izsoles noteikumus.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, U. SESKS, E. STRIKS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.37 "Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli".

38. Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomu

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomu", kurā, ņemot vērā, ka zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomnieks ir pārdevis sev piederošo kafejnīcu "Medūza" citai juridiskai personai, paredzēts pārjaunot no 2010.gada 21.maijā starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA "TAVELI" noslēgtā līguma izrietošās zemes nomas tiesiskās attiecības uz laiku līdz 2025.gada 21.maijam ar SIA "JŪRMALAS PARKS" kafejnīcas "Medūza" uzturēšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

Gunārs ANSIŅŠ: – Aicina brīdināt uzņēmēju, ka konkrētajā teritorijā drīzumā tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi, lai neradītu precedentu, ka minētie darbi traucēs uzņēmumam realizēt biznesa plānus.

Jānis VILNĪTIS: – Lūdz Izpilddirekciju informēt uzņēmēju.
 Jautā, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ja tādu nav, aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.38 "Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomu".

39. Par zemesgabalu Drāšu ielā 4 un Drāšu ielā 6 nomas līgumu termiņu pagarināšanu

ZIŅO Modris ŠVEIDUKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabalu Drāšu ielā 4 un Drāšu ielā 6 nomas līgumu termiņu pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt akciju sabiedrībai "Veselības centru apvienība" zemes nomas līgumu par zemesgabalu Drāšu ielā 4 un Drāšu ielā 6 iznomāšanu autostāvvietām Liepājas medicīnas centram termiņus līdz 2024.gada 10.janvārim.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, U. SESKS, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.39 "Par zemesgabalu Drāšu ielā 4 un Drāšu ielā 6 nomas līgumu termiņu pagarināšanu".

40. Par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Modris ŠVEIDUKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt SIA "FrondaLV" zemes nomas līguma par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas iznomāšanu teritorijas labiekārtošanai un aktīvās atpūtas vietas ierīkošanai termiņu līdz 2024.gada 13.maijam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 15 balsīm par – E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.40 "Par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

Sēde slēgta 2019.gada 24.janvārī pulksten 11.57.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS (25.01.2019.)

Protokolēja Egita LUKJANOVA (25.01.2019.)


Sludinājums

francoisemorandeau@hotmail.com
17:57 | 01/04/19
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Nodrošināts kredīts 48 stundu laikā
Sveiki,
Es piedāvāju jums kredītus ar ļoti vienkāršiem nosacījumiem maksimālā 25 gadu atmaksas periodā neatkarīgi no aizņemto summu. Lūdzu, sazinieties ar mani, ja jūs interesē.
e-pasts: francoisemorandeau@hotmail.com

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki