Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes Pilsētas attīstības komitejas 4.decembra protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes Pilsētas attīstības komitejas 4.decembra protokols

Izdrukāt Ziņot
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.
FOTO: Aigars Prūsis

Piedāvājam iepazīties ar domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sagatavoto Pilsētas attīstības komitejas 2014.gada pēdējās, 4.decembra, sēdes prtotokolu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
PASTĀVĪGĀ PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404774, fakss 63423391


SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2014.gada 4.decembrī Nr. 12

Sēde sasaukta 2014.gada 4.decembrī pulksten 09.30.
Sēde atklāta 2014.gada 4.decembrī pulksten 09.30.
Sēdi vada KOMITEJAS  PRIEKŠSĒDĒTĀJS Gunārs ANSIŅŠ

Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi:
Māris CEIRULIS
Jurijs HADAROVIČS
Romans MILOSLAVSKIS
Uldis SESKS
Jānis VILNĪTIS

Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: Guntars KRIEVIŅŠ, darba pienākumu dēļ
 
Klātesošie:
Mārtiņš ĀBOLS, Pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                                             
Nora DRIĶE, Žurnāliste                                                                                                                                            
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                  
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks                                                                                                                 
Ģirts KRONBERGS, Liepājas pilsētas Domes deputāts                                                                                                                      
Agrita KULVANOVSKA, Liepājas pilsētas Būvvaldes vadītāja                                                                                                                  
Līga LOČMELE, Liepājas pilsētas Būvvaldes Galvenā zemes ierīcības inženiere                                                                                         
Ingus PALAPIS, SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” vadītājs                                                                                                            
Inita PELNĒNA, Pašvaldības Juridiskās daļas vadītāja                                                                                                                 
Sarmīte PUJĒNA, Žurnāliste                                                                                                                                            
Edgars RĀTS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                           
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks                                                                                                                 
Mārtiņš ZALONSKIS, SIA “Komunālā pārvalde” Vecākais elektroinženieris                                                                                                    
 
Sēdi protokolē: Gita LUKATE


DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par pašvaldības iestādes “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE” nolikumu.
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes  2008.gada 23.oktobra lēmumā Nr.502 “Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu”.
3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE””.
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 “Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai”.
5. Par nekustamā īpašumi LŪKSP, Nīcas pagastā, Nīcas novadā (kadastra Nr.64780010032) nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
6. Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 29 nodošanu lietošanā.
7. Par lietošanas tiesību aprobežojumu.
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.184 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu”.
9. Par zemesgabala Dzērves ielā 26A iznomāšanu.
10. Par zemesgabala, Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4B, daļas iznomāšanu.
11. Par zemesgabala Dzērves ielā 25A daļas iznomāšanu.
12. Par zemesgabala Atteku salā 3 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
13. Par pilsētas apgaismojuma projekta ieviešanas rezultātiem un efektivitāti.
14. Par SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” paveikto.

1.#
Par pašvaldības iestādes “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE” nolikumu
ZIŅO Agrita KULVANOVSKA: - Ievērojot to, ka no 2014.gada 1.oktobra būvniecības jomas regulēšanai ir pieņemts jauns Būvniecības likums un uz šā likuma pamata izdoti Ministru kabineta noteikumi, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE” nolikumā iekļautās funkcijas, pienākumi un tiesības daļēji neatbilst šā brīža tiesiskajam regulējumam, Būvvaldes nolikumā ir veicamas izmaiņas. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības iestādes “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE” nolikumu” un nolikuma projektu “LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" NOLIKUMS”.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma un nolikuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības iestādes “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE” nolikumu” un nolikuma projektu “LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" NOLIKUMS” un iesniegt tos izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma un nolikuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

2.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes  2008.gada 23.oktobra lēmumā Nr.502 “Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu”
ZIŅO Līga LOČMELE: - Lai zemes reformas pabeigšanas procesā, izvērtējot zemju piekritību, papildinātu Liepājas pilsētas līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondu, sagatavots lēmuma projekts “Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2008.gada 23.oktobra lēmumā Nr.502 “Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu””. Lēmuma projekts paredz papildināt Liepājas pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu ar 66. – 74.ierakstu saskaņā ar pievienoto pielikumu. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2008.gada 23.oktobra lēmumā Nr.502 “Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

3.#
Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE””
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts “Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”” paredz izdarīt lēmumā papildinājumus un svītrojumu. Nekustamais īpašums Kapsētas ielā 5 sastāv no  zemesgabala ar platību 1829 kv.m, uz kura novietots angārs. Īpašums pirms tam bija iznomāts. Nekustamais īpašums Putnu ielā 5 sastāv no zemesgabala ar platību 1149 kv.m un 2 būvēm. Īpašumu pašvaldība 2014.gadā iegādājās pašvaldības funkciju veikšanai (Dienvidu pieslēguma Liepājas ostai izbūves 2.kārta), izmantojot pirmpirkuma tiesības. Savukārt no apsaimniekošanā nodoto pašvaldības īpašumu saraksta svītrojamas neapdzīvojamās telpas Tirgus ielā 23, jo tās ir pārdotas izsolē. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,    

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU

KOMITEJAS  2014.gada 4.decembra sēdē.

4.#
Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 “Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai”
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lēmuma projekts “Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 “Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai”” nepieciešams, lai zemes reformas pabeigšanas procesā papildinātu Liepājas pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemju sarakstu, kā arī izslēgtu no saraksta zemes vienības, kuras piekrīt valstij.    

Sagatavotais lēmuma projekts paredz izdarīt papildinājumus un svītrojumus saskaņā ar pievienotajiem pielikumiem. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,    

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 “Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

5.#
Par nekustamā īpašumi LŪKSP, Nīcas pagastā, Nīcas novadā (kadastra Nr.64780010032) nodošanu īpašumā bez atlīdzības
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai zemes reformas pabeigšanas procesā sakārtotu īpašumu piekritību un nodotu Nīcas novada Domei tai piekrītošo nekustamo īpašumu „LŪKSP” Nīcas pagastā, Nīcas novadā, sastāvošs no divām zemes vienībām ar kopējo platību 10,0 ha, kas Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā reģistrēts kā piekrītošs Liepājas pilsētas pašvaldībai, sagatavots lēmuma projekts “Par nekustamā īpašumi LŪKSP, Nīcas pagastā, Nīcas novadā (kadastra Nr.64780010032) nodošanu īpašumā bez atlīdzības”.
Dabā iepriekš minētās zemes vienības ir ceļš ar grants segumu no autoceļa A11 līdz Liepājas ezeram. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:- Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par nekustamā īpašumi LŪKSP, Nīcas pagastā, Nīcas novadā (kadastra Nr.64780010032) nodošanu īpašumā bez atlīdzības” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS  2014.gada 4.decembra sēdē.

6.#
Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 29 nodošanu lietošanā
ZIŅO Māris EGMANIS:- Lēmuma projekts “Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 29 nodošanu lietošanā” nepieciešams, lai lemtu jautājumu par nodošanu lietošanā bez atlīdzības Liepājas pašvaldības aģentūrai „Nodarbinātības projekti” dzīvnieku patversmes uzturēšanai un tās darbības nodrošināšanai nekustamo īpašumu  zemesgabalu 14.novembra bulvārī 29, Liepājā, 26025 kv.m kopplatībā. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 29 nodošanu lietošanā” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.

7.#
Par lietošanas tiesību aprobežojumu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”, pamatojoties uz Enerģētikas likuma 19.panta pirmo daļu, 19 prim pantu, 24.panta 1.(2 prim) daļu, un Aizsargjoslas likumu, piedāvā noteikt lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam E.Veidenbauma ielā 16 energoapgādes objekta – 0,4kV kabeļa līnijas un konteinera apakšstacijas ekspluatācijai, rekonstrukcijai un attīstībai.
Sagatavotais lēmuma projekts “Par lietošanas tiesību aprobežojumu” paredz piekrist, ka tiek noteikts lietošanas tiesību aprobežojums Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam E.Veidenbauma ielā 16, Liepājā. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:- Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par lietošanas tiesību aprobežojumu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Romanu Miloslavski par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

8.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.184 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu”
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu Liepājas pilsētas pašvaldība varētu ierakstīt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz tai piekrītošo zemesgabala Dzērves ielā 10B, Liepājā, 1/6 domājamo daļu, sagatavots lēmuma projekts “Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.184 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu””. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balso par sagatavoto lēmuma projektu.KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.184 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Romanu Miloslavski par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.


9.#
Par zemesgabala Dzērves ielā 26A iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu lēmuma projektā minētajai personai tiesības noslēgt zemes nomas līgumu par apbūvēta zemesgabalu Dzērves ielā 26A 597 kv.m platībā,  nomu, no lēmuma pieņemšanas dienas uz 10 gadiem viņa īpašumā esošā ēku (būvju) īpašuma – uzturēšanai un apsaimniekošanai, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Dzērves ielā 26A iznomāšanu”. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Dzērves ielā 26A iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Romanu Miloslavski par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

10.#
Par zemesgabala, Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4B, daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu biedrībai „Strazdu 4B”, kā dzīvojamās mājas Strazdu ielā 4B pārvaldniekam (apsaimniekotājam), tiesības iznomāt uz 5 gadiem zemesgabala – Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4B, daļu 190 kv.m platībā, teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai mājas iedzīvotājiem, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala, Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4B, daļas iznomāšanu”. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala, Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4B, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.

11.#
Par zemesgabala Dzērves ielā 25A daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu SIA „Namu serviss APSE”, kā dzīvojamās mājas Dzērves ielā 25 pārvaldniekam (apsaimniekotājam), tiesības iznomāt uz 5 gadiem zemesgabala Dzērves ielā 25A, daļu 220 kv.m platībā, teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai mājas iedzīvotājiem, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Dzērves ielā 25A daļas iznomāšanu”. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Dzērves ielā 25A daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.

12.#
Par zemesgabala Atteku salā 3 nomas līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu Biedrībai „Ūdens sporta klubs „Atteku sala”” tiesības pagarināt zemesgabala Atteku sala 3, 5000 kv.m platībā, zemes nomas līguma termiņu uz laiku līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 26.novembrim esošo laivu eliņu uzturēšanai un apsaimniekošanai, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Atteku salā 3 nomas līguma termiņa pagarināšanu”. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Atteku salā 3 nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.gada 11.decembra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Māri Ceiruli par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

13.#
Par pilsētas apgaismojuma projekta ieviešanas rezultātiem un efektivitāti
ZIŅO Didzis JĒRIŅŠ: - Iepazīstina deputātus ar sagatavoto informāciju un prezentāciju par pilsētas apgaismojuma projekta ieviešanas rezultātiem un efektivitāti. Papildus finansējums 2015.gadā nav nepieciešams, neskatoties uz to, ka elektroenerģijas cenas pieaugs. Naudas izteiksmē ietaupījums varētu būt ap 130 000 eiro. Aicinu SIA “Komunālā pārvalde” Vecāko elektroinženieri Mārtiņu Zalonski nodemonstrēt kā darbojas apgaismojuma kontroles programmatūra.

RUNĀ Mārtiņš ZALONSKIS: - Iepazīstina ar apgaismojuma kontroles sistēmas darbību.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu un komentāru vairāk nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.13 “Par pilsētas apgaismojuma projekta ieviešanas rezultātiem un efektivitāti”.

14.#
Par SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” paveikto
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: - Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2014.gada 27.marta lēmumu Nr.96 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Kurzemes Biznesa inkubators”” un 2014.gada 5.maijā noslēgto deleģēšanas līgumu starp Liepājas pilsētas domi un SIA „Kurzemes Biznesa inkubators”, sagatavota informācija par SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” paveikto.

Aicinu SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” pārstāvi Ingu Palapi iepazīstināt deputātus ar sagatavoto informāciju.

RUNĀ Ingus PALAPIS: - SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” uzdevums ir sniegt atbalstu ideju autoriem - konsultācijas, mentoru tīkla izveide, investoru tīkla izveide u.c. Kurzemes Biznesa dienu plānojam veikt kopīgi ar pasākumu “Ražots Liepājā”. Par ieguvumiem - pats būtiskākais - esam daudz darbojušies ar jauniešiem, vidusskolniekiem. Vēlos pateikt paldies arī G.Ansiņam, jo saņēmām labas atsauksmes par to, ka pašvaldības vadība ir ieinteresēta šādos procesos.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Nedaudz jau ieskicējāt par “Ražots Liepājā”, bet, varbūt var painformēt kāda nākotne ir SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”.

RUNĀ Ingus PALAPIS: - 2009.gada līgumu esam pabeiguši. Ir izsludināts iepirkums pārejas periodam. Šim konkursam pieteiksimies, termiņš ir 2014.gada 11.decembris. Par nākošos periodu no 2015.gada līdz 2020.gadam – Ekonomikas ministrija ir definējusi, ka inkubatoru programma turpināsies, bet nav zināms vai Kurzemes reģionā būs divi vai viens inkubators. Mēs savu iespēju robežās aizstāvam to, ka Liepājā jābūt SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”.

RUNĀ Jurijs HADAROVIČS: - Cik ir biedri šobrīd ir inkubatora un cik reāli strādājušo? Vai jauniešu informēšana ir lielākais darba ieguldījums vai reāli strādājošo uzņēmumu atbalsts?

RUNĀ Ingus PALAPIS: - Pēdējā statiska – esam strādājuši ar 136 idejām, aktīvi ir 67 uzņēmumi, aptuveni 150 darba vietas. Nodarbināto bija vairāk, bet 150 ir reālās slodzes.
Mēs nevaram sagaidīt to, ka visas idejas izdzīvos. Aptuveni 50% turpina savu darbību. Ar ko mēs lepojamies un par kuriem dzird, ir aptuveni 5%. Uzskatu, ka veiksme ir tas, ka cilvēki pievēršas un domā ko darīt. Par jauniešiem - tā ir sociāla funkcija, manuprāt tas ir aktuāli, jo redzot ko jaunieši spēj paveikt, viņiem nepieciešams izskaidrot, ka var arī paši darboties.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu un komentāru vairāk nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ:Pieņemt lēmumu Nr.14 “Par SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” paveikto”.

Sēde slēgta 2014.gada 4.decembrī pulksten 10.12.


KOMITEJAS  PRIEKŠSĒDĒTĀJS Gunārs ANSIŅŠ

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Jurijs HADAROVIČS

KOMITEJAS LOCEKLIS  Māris CEIRULIS

KOMITEJAS LOCEKLIS Romans MILOSLAVSKIS

KOMITEJAS LOCEKLIS Uldis SESKS

KOMITEJAS LOCEKLIS Jānis VILNĪTIS

Protokolēja: Gita LUKATE
 


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki