Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko lēma Liepājas domes Finanšu komitejas15.janvāra sēdē


atlikušas 250 zīmes


Par ko lēma Liepājas domes Finanšu komitejas15.janvāra sēdē

Trešdienā, 18. februārī, 2015 | BIRKAS: Dome , Finanšu komite , Attīstības plāns , Dzimtsarakstu nodaļa , Bāriņu 14A
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Finanšu komitejas 15.janvāra sēdes oficiālo protokola izrakstu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
PASTĀVĪGĀ FINANŠU KOMITEJA

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404732, fakss 63423391


SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2015.gada 15.janvārī    Nr. 1

Sēde sasaukta 2015.gada 15.janvārī pulksten 15.00.
Sēde atklāta 2015.gada 15.janvārī pulksten 15.00.
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi:
Gunārs ANSIŅŠ
Jurijs HADAROVIČS
Guntars KRIEVIŅŠ
Helvijs VALCIS
Naums VOROBEIČIKS
 
Sēdē nepiedalās 3 komitejas locekļi:
Ģirts KRONBERGS, komandējumā
Jānis VILNĪTIS, komandējumā
Vilnis VITKOVSKIS, darba pienākumu dēļ
 
Klātesošie:
Mārtiņš ĀBOLS, Pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                                             
Iveta BARTKEVIČA, SOCIĀLĀ DIENESTA vadītāja                                                                                                                             
Ita CĒRMANE, žurnāliste                                                                                                                                            
Brigita DREIŽE, Pašvaldības eksperte (NVO un sabiedrības integrācijas lietās)                                                                                         
Māris EGMANIS, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES vadītājs                                                                                                                  
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks (finanšu jautājumos) - Finanšu pārvaldes vadītājs                                                               
Zane ĢIRNE, Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja                                                                                        
Ludmila MOLČANOVA, IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES vadītāja                                                                                                                         
Edgars RĀTS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                           
Svetlana ROZENTĀLE, IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES ekonomiste                                                                                                                       
Indra ŠTĀLE, DZIMTSARAKSTU NODAĻAS vadītāja                                                                                                                        
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks (nekustamā īpašuma jautājumos)                                                                                  
Inguna TOMSONE, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas eksperte (stratēģiskās plānošanas jautājumos)                                                     
Sandra VEISA, Pašvaldības Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadītāja                                                                                                 
Inga ŽURAVSKA, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas ekonomiste                                                                                        
 
Sēdi protokolē: Indra JOTIKA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2015.gadā.
3. Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" īstenošanai.
4. Par saistošo noteikumu "PAR ĢIMENES VAI  ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ" apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI" apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU BĒRNAM BĀRENIM UN BĒRNAM, KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS" apstiprināšanu.
7. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā.
8. Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.
9. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS maksas pakalpojumu izcenojumiem.
10. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā.
11. Par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala 14.novembra bulvārī 99 nodošanu atsavināšanai.
12. Par neapbūvēta zemesgabala (starpgabala) Užavas ielā 5A izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma Bāriņu ielā 14A izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par ēkas Baložu ielā 1 nojaukšanu.
15. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
17. Par dzīvojamās mājas Lielajā ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
18. Par dzīvojamās mājas Ugāles ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
19. Par dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 29 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
20. Par dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
21. Par dzīvojamās mājas Sliežu ielā 5 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
22. Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
23. Par dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 12A pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
24. Par dzīvojamās mājas Ludviķa ielā 19 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
25. Par dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 39 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
26. Par dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
27. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 58 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
28. Par dzīvojamās mājas Ludviķa ielā 23 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
29. Par dzīvojamās mājas 1905.gada ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
30. Par dzīvojamās mājas Jūras ielā 3 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
31. Par dzīvojamās mājas Tirgus ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
32. Par dzīvojamās mājas Dzelzceļnieku ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
33. Par dzīvojamās mājas Ģenerāļa Baloža ielā 48 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
34. Par dzīvojamās mājas Celmu ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
35. Par dzīvojamās mājas Tirgus ielā 39 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
36. Par dzīvojamās mājas Daugavas ielā 3 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
37. Par dzīvojamās mājas Ganību ielā 193 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.


1.#
Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala
redakciju apstiprināšanu

ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu".
Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi nosaka sekojoši normatīvi - likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punkts un 21.panta pirmās daļas 3.punkts, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 70.2. un 139.1. apakšpunkti. Lēmuma mērķis ir apstiprināt attīstības plānošanas dokumentu GALA redakcijas.
GALA redakciju izstrāde un apstiprināšana notiek saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.52 „Par Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes uzsākšanu” un Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.428 "Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai".
Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros ir apzināts sabiedrības viedoklis, īstenots publiskās apspriešanas process, saskaņā ar ‘Teritorijas attīstības plānošanas likuma” (spēkā no 2011.gada 1.decembra) 4.pantu, MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” teritorijas attīstību plāno, iesaistot sabiedrību.
Lēmums par attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanu nosaka gan pilsētas stratēģiskos virzienus laika periodam līdz 2030.un 2020.gadam, kā arī konkrētas rīcības un investīciju projektus laika periodam līdz 2020.gadam.
Attīstības plānošanas dokumentu paketē saistība ar budžetu ir Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumam “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam”.
Ar šo Liepājas pilsētas Domes lēmumu tiek apstiprināts investīciju plāns laika periodam no 2015.-2020.gadam, kas ietver indikatīvas investīciju projektu summas. Galīgais lēmums par katra investīciju projekta īstenošanu, precīzām projekta izmaksām tiks pieņemts ar atsevišķu Liepājas pilsētas Domes lēmumu.
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikums “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam” tiks aktualizēts vismaz reizi gadā ar Liepājas pilsētas Domes lēmumu un sabiedrībai būs pieejama aktuālākā redakcija.
Plaša sabiedrības pārstāvju iesaiste ir notikusi gan attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā (21 seminārs un 240 dalībnieku), gan arī publiskās apspriešanas laikā (16 sapulces, 365 dalībnieku un kopumā saņemti 291 priekšlikumi), tādejādi nodrošinot dažādu mērķa grupu viedokļu pārstāvniecību.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

2.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2015.gadā
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts saistošo noteikumu projekts "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2015.gadā".
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturtā daļa paredz, ka pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% apmērā. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas 1.apakšpunkts paredz, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, — trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām — līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.
Pašvaldībai ir jānosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu likme personām, kurām piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss.
Atvieglojumi tiek piešķirti nodokļa maksātāju kategorijai - maznodrošinātām personām.  Atvieglojumu piemērošana nepalielina nodokļu ieņēmumus, administrēšanai nav nepieciešami ievērojami izdevumi, jo informācija no Sociālā dienesta par maznodrošinātas personas statusu tiek saņemta elektroniski.
No 2013.gada 1.janvāra stājās spēkā grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas paredz nodokļa atvieglojumu piešķiršanu jaunai nodokļu maksātāju kategorijai - daudzbērnu ģimenēm (personām, kuru aprūpē ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem). Faktiski lielākā daļa bērnu 18 gadu vecumā vēl turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādēs. Tādēļ šie saistošie noteikumi nosaka vecuma slieksni - līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrā daļa paredz, ka politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
Ir situācijas, kurās atvieglojumus represētajām personām būtu jāpiešķir, ja nekustamā īpašuma objekts ir īpašumā vai valdījumā mazāk par pieciem gadiem, piemēram, mantojuma gadījumā.
Iepriekš minētos atvieglojumus ir tiesīgi pieprasīt arī pašvaldības dzīvokļu īrnieki, jo 2014.gada 18.septembrī ir pieņemti Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā 2015.gadā” (publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis 2014.gada 2.oktobrī), kur noteikts, ka pašvaldības dzīvokļu īrnieki ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji. Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvi sporta infrastruktūras (stadionu) apsaimniekošanu, Liepājas pilsētas pašvaldība slēdz Deleģēšanas līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību, kura pildīs no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktā ietilpstošās autonomās funkcijas izrietošu uzdevumu - sporta infrastruktūras apsaimniekošanu.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus pašvaldība ir ievērojusi likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktos principus.
1.Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka nodokļa atvieglojumus piemēros par nekustamo īpašumu, tātad par zemi un ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem ar Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss. Maznodrošinātām personām paredzēti atvieglojumi 70% apmērā.  Maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss tiek piešķirts pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2010.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas  pašvaldībā”, kuri stājās spēkā 2010.gada 31.martā.
2.Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka nodokļa atvieglojumus 50% apmērā piemēros nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem - personām, kuru aprūpē ir 3 un vairāk bērni (līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā) par īpašumu (zemi un ēkām), kas ir minēto personu deklarētā dzīvesvieta.
3. Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka nodokļa atvieglojumus piemēros:
     3.1. 50% apmērā politiski represētajai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam par nekustamo īpašumu, kas ir šīs personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā mazāk nekā 5 gadus.
     3.2. 50% apmērā politiski represētajai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam par Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu, par kuru persona ir noslēgusi īres vai nomas līgumu ar pašvaldību.
     3.3. Atvieglojumi tiks piemēroti ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas par Liepājas pilsētā esošo īpašumu, kura ir personas deklarētā dzīves vieta.
4. Projektā paredzēti atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 90% apmērā kapitālsabiedrībām, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas un kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta jomā.
Prognozējam, ka 2015.gadā piešķirtie atvieglojumi maznodrošinātām personām samazinās prognozētos budžeta ieņēmumus ne vairāk kā par 56000 EUR.(2014.g. piešķirti atvieglojumi 3327 personām 54862 eiro apmērā). Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piemēroti tikai par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam un ne visām maznodrošinātām personām ir īpašumi. 2014.gadā piešķirti atvieglojumi:
- 452 daudzbērnu ģimenēm 11262 eiro apmērā;
- 190 politiski represētām personām 7588 eiro apmērā;
- kapitālsabiedrībai, kura veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta jomā 12561 eiro apmērā.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Informēju klātesošos, ka, lai nodrošinātu Liepājas pilsētas vēsturisko ēku saglabāšanu, mēs plānojam izveidot darba grupu. Šai darba grupai tiks uzdots izstrādāt saistošo noteikumu projektu par pašvaldības finansiāla atbalsta sniegšanu „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Liepājas pilsētas vēsturiskā centra” ēkām, kā arī izstrādāt priekšlikumus par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu ēkām, kas celtas līdz 1940.gadam.

RUNĀ Uldis SESKS: - Ja jautājumu un komentāru vairāk nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2015.gadā" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu, saistošo noteikumu projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

3.#
Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" īstenošanai
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" īstenošanai".
Lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu ERAF projekta „Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu. Veikto iepirkumu rezultātā projekta izmaksas ir EUR 5 330 045,84, saņemts avanss no VRAA EUR 2 515 476,45. Nepieciešams aizņēmums EUR 2 814 569,39. Aizņēmums tiks izņemts pakāpeniski 2015.gadā un arī dzēsts pēc atmaksu saņemšanas no VRAA.
Tā kā projekts paredz uzņēmējdarbībai piemērotu teritoriju sakārtošanu, tad tiks radīti priekšnosacījumi potenciālo uzņēmēju piesaistei. Projekta ietvaros tiks rekonstruētas ielas 3,90 km garumā un veikta industriālo teritoriju rekultivācija 17,84 ha platībā Karostā un Meldru ielas rajonā.
Aizņēmums tiks izņemts eiro valūtā (procentu likme saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu likmēm). 2015.gadā būs jāveic procentu maksājumi  7257 eiro.
Kopējās kredīta izmaksas 13 gadu ilgā periodā 2 959 194  eiro, t.sk., % maksājumi 144 624,61 eiro ja % likme saglabājas 0,442 % apmērā.  
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" īstenošanai" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

4.#
Par saistošo noteikumu "PAR ĢIMENES VAI  ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ" apstiprināšanu

ZIŅO Iveta BARTKEVIČA: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts saistošo noteikumu projekts " Par saistošo noteikumu "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ" apstiprināšanu".
Kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā pašlaik nosaka Liepājas pilsētas domes 2010.gada 18.februāra saistošie noteikumi Nr.5 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā”.
Tā kā no 2015.gada tiek palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, 2014.gada oktobrī tika indeksētas valsts vecuma pensijas, tad daļa iedzīvotāju, kuri šobrīd var pretendēt uz maznodrošinātas personas statusu un saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, iepriekš minēto faktoru dēļ turpmāk to saņemt nevarēs. Lai nodrošinātu palīdzību iedzīvotājiem, ir nepieciešams palielināt ienākumu līmeņus.
Noteikumi paredz, ka 2014.gadā par maznodrošinātu var atzīt personu, kurai pieder nekustamais īpašums, kura sastāvā ir zeme, kuras platība nepārsniedz 0,07 ha un nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība kopā ar ēkām nepārsniedz 3000 eiro. Minēto normu ir nepieciešams saglabāt arī turpmāk.
Ir nepieciešams svītrot normas, kas nosaka, ka personai nevar būt kredītsaistības, kā arī precizēt iesnieguma iesniegšanas, ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas kritērijus atbilstoši kārtībai, kādu ir noteicis Ministru kabinets trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanai par trūcīgu.  
Tā kā saistošajos noteikumos izdarāmo grozījumu apjoms ir liels, tad ir sagatavots jauns saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā” projekts (turpmāk – projekts).  
Saistošo noteikumu projekts nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, persona vai personu grupa, kuru saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kura dzīvo vienā mājoklī, (turpmāk – ģimene (persona), atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo maznodrošinātas ģimenes statuss tikai piešķir personai tiesības saņemt sociālo palīdzību vai likumā noteiktos atvieglojumus.
Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības iedzīvotāji spētu apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā par maznodrošinātām atzītās ģimenes (personas) varēs saņemt normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus, kurus nodrošina gan valsts, gan pašvaldība, tādejādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par saistošo noteikumu "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ" apstiprināšanu" un saistošo noteikumu projektu un PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Helviju Valci par lēmuma projektu, saistošo noteikumu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

5.#
Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI" apstiprināšanu

ZIŅO Iveta BARTKEVIČA: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts saistošo noteikumu projekts "Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI" apstiprināšanu".
Liepājas pilsētas dome 2014.gada 21.augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.14 „Par  pabalstu pārtikas iegādei”, kas  nosaka kārtību, kādā tiek sniegts materiāls atbalsts tiem liepājniekiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā un objektīvu iemeslu dēļ nevar saņemt pietiekamu uzturu. Noteikumi zaudēja spēku 2014.gada 31.decembrī. Tā kā šāda veida atbalsta sniegšanu pilsētas iedzīvotājiem ir nepieciešams turpināt, tad ir jāapstiprina jauns saistošo noteikumu „Par pabalstu pārtikas iegādei” projekts (turpmāk – projekts).
Saistošo noteikumu projekts paredz, ka pabalstu pārtikas iegādei ir tiesības saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai ģimenei (personai):
1) krīzes situācijā, ja tai objektīvu iemeslu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu un, ja tās ienākumi katram ģimenes loceklim iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 60 eiro un persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai;
2) ārkārtas situācijā, kura izveidojusies stihiskas nelaimes rezultātā.
Pabalsta apmērs vienai personai ir  45 eiro mēnesī, bet ne vairāk kā 200 eiro mēnesī uz ģimeni. Pabalstu paredzēts piešķirt mantiskā veidā.
Pabalstu ģimene (persona) varēs saņemt līdz trim mēnešiem kalendārā gada laikā, ja pabalsta pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi līdzdarbojas ar Sociālo dienestu un risina savas sociālās problēmas, lai uzlabotu ģimenes sociālo un materiālo situāciju.
Pabalsta izmaksai 2015.gadā Sociālā dienesta budžetā ieplānoti 18000 EUR.
Projekta mērķis ir materiāli atbalstīt krīzes un ārkārtas situācijā nonākušas ģimenes (personas), kuras nevar apmierināt savas pamatvajadzības, lai minētajiem iedzīvotājiem nodrošinātu uzturu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par saistošo noteikumu "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI" apstiprināšanu" un saistošo noteikumu projektu "PAR PABALSTU PĀRTIKAS IEGĀDEI" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Helviju Valci par lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē

6.#
Par saistošo noteikumu "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU BĒRNAM BĀRENIM UN BĒRNAM, KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS" apstiprināšanu

ZIŅO Iveta BARTKEVIČA: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU BĀRENIM UN BĒRNAM, KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS" apstiprināšanu".
Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25².panta piekto daļu, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī, ir nepieciešams sniegt materiālu atbalstu pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.   Līdz ar to, ir nepieciešams apstiprināt saistošo noteikumu projektu „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vacāku gādības” (turpmāk – projekts), kas paredz iespēju šiem iedzīvotājiem saņemt ikmēneša pabalstu komunālo izdevumu daļējai segšanai.  
Saistošo noteikumu projekts paredz, ka bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas bāriņtiesa, no 18 līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai būs iespēja saņemt ikmēneša dzīvokļa pabalstu, lai norēķinātos par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Šis ir jauns pabalsta veids pašvaldībā. Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25².panta trešo daļu, ja klients izvēlēsies saņemt šo pabalstu, viņš zaudē tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, sociālā dzīvokļa izīrēšanā, kā arī dzīvokļa pabalsta saņemšanā pēc vispārējās kārtības.
Klientam pabalstu piešķirs uz īres līguma pamata daļējai izdevumu segšanai. Pabalstu aprēķinās pēc faktiskiem izdevumiem, bet nepārsniedzot noteikumos paredzētos normatīvus. Pabalsta izmaksa plānota ik mēnesi pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas, pārskaitot to pakalpojumu sniedzēju kontā.  
Šobrīd Liepājā ir 174 bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas bāriņtiesa, un kuri ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Mājokļu nodaļā dzīvokļu rindā šobrīd ir 43 bāreņi, no kuriem daļa ir izbraukusi no Latvijas, daļa lūguši atlikt dzīvokļa piešķiršanu līdz mācību beigām. Jauno dzīvokļa pabalstu varētu pieprasīt līdz 100 personām. Pēc sagatavotajiem normatīviem maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs apkures sezonā var būt 54,55 eiro, vasarā – 30,55 eiro. Gadā viens klients var saņemt pabalstu 510,60 eiro apmērā. Pašvaldības budžetā šī pabalsta izmaksām 2015.gadā būtu nepieciešami aptuveni 50 000 eiro. Sociālais dienests redz iespēju novirzīt šo summu no dzīvokļa pabalstiem apstiprinātā budžeta ietvaros.
Projekta mērķis ir materiāli atbalstīt pilngadīgus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, nodrošinot viņiem ikmēneša atbalstu īrējamās dzīvojamās telpas izdevumu segšanai.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par saistošo noteikumu "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU BĀRENIM UN BĒRNAM, KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS" apstiprināšanu" un saistošo noteikumu projektu "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU BĀRENIM UN BĒRNAM, KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Helviju Valci par lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē

7.#
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā

ZIŅO Ludmila MOLČANOVA: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts " Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā".
2006.gada 2.novembrī ar Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.540 tika apstiprināti noteikumi Nr.1 „Par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Liepājas pilsētā”. Noteikumu 2.punkts paredz, ka Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde pēc Liepājas pilsētas pašvaldības gadskārtējā budžeta apstiprināšanas veic aprēķinus par viena izglītojamā izmaksām budžeta gadā Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, pamatojoties uz MK Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ir veikti faktisko izmaksu aprēķini uz vienu izglītojamo pašvaldības vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs.
Uzsākot 2014./2015. mācību gadu tika noslēgti 44 līgumi ar citām pašvaldībām par 638 audzēkņiem, kuri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības iestādes, bet deklarētās dzīves vietas ir citu pašvaldību piederošās teritorijās. Liepājas pašvaldība 2014.gadā ir noslēgusi līgumus ar 44 pašvaldībām par 436 audzēkņiem, kuru dzīves vietas ir deklarēta Liepājas pilsētā, bet izglītojas citās pašvaldībās. Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, ieņēmumi tiek novirzīti izglītības nozares papildus finansēšanai.
2015.gadā ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ir ieplānoti EUR  254259,63 .
Pēc grozījumiem  budžetā, kad viena izglītojamā izmaksa ir palielinājusies, ieņēmumi palielināsies par EUR 13 292 gadā.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē

8.#
Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu
ZIŅO Brigita DREIŽE: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu".
Ir izstrādāts Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma projekts. Pamatojoties uz šo nolikumu, nevalstiskajām organizācijām konkursa ietvaros būs iespēja saņemt līdzfinansējumu jaunu, alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.
Paredzēts Liepājā NVO piedāvāt vēl vienu projektu konkursu. Līdz šim esošajā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā organizācijas saņēma līdzfinansējumu pilsoniskās līdzdalības, integrācijas un sociālo pasākumu īstenošanai. Savukārt piedāvātajā nolikuma projektā paredzēts iedrošināt organizācijas sniegt dažādus sociāli iekļaujošus pakalpojumus, kā arī nodrošināt to pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Veicot jauno pakalpojumu izvērtēšanu, varētu tikt izskatīta iespēja turpmākajos gados tos ieviest, kā alternatīvus sociālos pakalpojumus, deleģējot šo funkciju nevalstiskajām organizācijām.
Nolikuma projektā ir noteikti konkursa mērķi, līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, projektu iesniegšanas kārtība, izvērtēšanas kārtība un projektu darbības kontrole.
Visām nevalstiskajām organizācijām ir vienādas iespējas pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu aktuālu sociālās iekļaušanas projektu īstenošanai. Organizācijas piedāvā alternatīvus sociālos pakalpojumus un veicina cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Lēmuma īstenošana paredzēta esošā Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros. Līdzfinansējums nevalstiskajām organizācijām tiks piešķirts, pamatojoties uz noteikumiem, kā tas paredzēts nolikuma „Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums” projektā. Nolikuma „Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkurss” projekts tika izdiskutēts ar Liepājas sociālās jomas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

9.#
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS maksas
pakalpojumu izcenojumiem
ZIŅO Indra ŠTĀLE: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS maksas pakalpojumu izcenojumiem".
Lēmuma projekts sagatavots, lai apstiprinātu jaunus Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA” (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa) maksas pakalpojumu izcenojumus.    Tiek piedāvāts plašāks Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu klāsts, piemēram, dažādots laulību ceremoniju piedāvājums, paredzēta laulību ceremonijas tulkošana klientu izvēlētajā svešvalodā, tradīciju telpas mākslinieciskais noformējums, dažādi pakalpojumi dzimtas koka datu apzināšanai, u.c. pakalpojumi. Ārstniecības iestādēs humānu apsvērumu dēļ samazināta maksa par pakalpojumiem.  Noteikts personu loks, kas atbrīvoti no samaksas par atsevišķiem Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.
Dzimtsarakstu nodaļas aktīva ģimenes tradīciju un vērtību popularizēšana, kā arī paplašinātais piedāvājumu klāsts Liepājas un citu reģiona iedzīvotājiem, dos iespēju palielināt ienākumus pilsētas budžetā. Palielināsies Dzimtsarakstu nodaļas budžets, kas ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Konkrētais priekšlikums ir pietiekoši labi izvērsts, Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu piedāvājums ir paplašināts, paldies par piedāvājumu.
RUNĀ Uldis SESKS: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS maksas pakalpojumu izcenojumiem" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

10.#
Par pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā".
Lēmums nepieciešams, lai pašvaldība atsavinātu, ieguldot SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu, nekustamos īpašumus – apbūvētus zemesgabalus Lībiešu ielā 33 un Lībiešu ielā 33A, tādējādi nodrošinot stabilitāti gan Liepājas pilsētai, gan uzņēmumam, perspektīvā plānojot ūdenssaimniecības attīstību un saimnieciskās darbības nodrošināšanas iespējas.               
Lēmuma izpilde nodrošina pilsētas infrastruktūras attīstību. Veicot mantisko ieguldījumu, pretī tiks pretī saņemtas attiecīgi jaunas daļas kapitālsabiedrībā.   
Sertificēta vērtētāja noteiktā nekustamo īpašumu vērtība:
Lībiešu iela 33 – EUR 138 700
Lībiešu iela 33A – EUR 6 400
Šobrīd SIA “Liepājas ūdens” nomā zemesgabalus, ēku (būvju) uzturēšanai un tie tiek izmantoti esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanai, kas nodrošina kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu un tālāku attīrīto notekūdeņu novadīšanu Baltijas jūrā.   
Tā kā uz zemesgabala atrodas SIA “Liepājas ūdens” ēku (būvju) nekustamais īpašums, zemesgabali nav izmantojami citiem mērķiem, kā arī tos nav iespējams atsavināt citai personai.      
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

11.#
Par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala 14.novembra bulvārī 99 nodošanu atsavināšanai
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala 14.novembra bulvārī 99 nodošanu atsavināšanai".
Uz Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala 14.novembra bulvārī 99 atrodas Uldim Butānam piederošs ēku īpašums. Saskaņā ar 2014.gada 5.decembra atsavināšanas ierosinājumu U.Butāns, lūdz, nodot atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemesgabalu 14.novembra bulvārī 99. Pamatojoties Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta trešo daļu ēku īpašniekam ir tiesības iegādāties valstij vai pašvaldībai piederošu zemesgabalu, kas atrodas zem ēku īpašuma. Cenu nosaka sertificēts vērtētājs. Zemesgabala platība 6200 kv.m.
Tiks novērtēts zemesgabals 14.novembra bulvārī 99 un ēku īpašniekam ir tiesības iegādāties zemesgabalu par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu. Ja ēku īpašnieks neizmanto pirmpirkuma tiesības, atsavināšana tiek izbeigta un tiek turpināts zemes nomas līgums. Lūdzu noteikt, cik vērtējumi nepieciešami šī nekustamā īpašuma novērtēšanai.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Zemesgabala novērtēšanai ierosinu pasūtīt divus vērtējumus.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Piekrītu, divi novērtējumi būtu objektīvi.
RUNĀ Uldis SESKS: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    1. Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala 14.novembra bulvārī 99 nodošanu atsavināšanai" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
2. Uzdot NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDEI nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala 14.novembra bulvārī 99 novērtēšanai pasūtīt divus vērtējumus.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

12.#
Par neapbūvēta zemesgabala (starpgabala) Užavas ielā 5A izsoles noteikumu apstiprināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala (starpgabala) Užavas ielā 5A izsoles noteikumu apstiprināšanu".
Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2014.gada 14.novembra lēmumu Nr.333 "Par nepabūvēta zemesgabala - starpgabala Užavas ielā 5A- nodošanu atsavināšanai" zemesgabals Užavas ielā 5A ir nodots atsavināšanai.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2008.gada 25.septembra Liepājas pilsētas Domes lēmumu Nr.464 „Par zemesgabalu Užavas ielā 5A, Liepājā” zemesgabals noteikts, kā starpgabals  un nav izmantojams kā patstāvīgs apbūvēts gabals. Zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ nekustamais īpašums ir  tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu, ja norādītajā termiņā ir saņemts tikai viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu saskaņā ar pirkuma līguma projektu. Ja pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas minētās personas , tiek rīkota izsole starp šīm personām.
Pārdošanas metode -  izsole bez pretendentu atlases. Liepājas pilsētas Domei nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus, lai varētu organizēt zemesgabala Užavas ielā 5A izsoli. Pēc nekustamā īpašuma pārdošanas izsolē, līdzekļi tiks ieskaitīti pašvaldības budžetā (2015.gadā). Zemesgabala Užavas ielā 5A izsoles sākuma cena ir EUR 1600.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par neapbūvēta zemesgabala (starpgabala) Užavas ielā 5A izsoles noteikumu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

13.#
Par nekustamā īpašuma Bāriņu ielā 14A izsoles noteikumu apstiprināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts".
Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2014.gada 14.novembra lēmumu Nr.334  „Par neapbūvēta zemesgabala Bāriņu ielā 14A nodošanu atsavināšanai”. Dome ir nodevusi atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu Bāriņu ielā 14A. Pārdošanas metode -  izsole bez pretendentu atlases. Liepājas pilsētas Domei nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus, lai varētu organizēt nekustamā īpašuma Bāriņu ielā 14A izsoli. Pēc nekustamo īpašumu pārdošanas izsolē, līdzekļi tiks ieskaitīti pašvaldības budžetā (2015.gadā). Izsolāmās mantas nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) ir EUR 8000. Sertificētas vērtētājas Anitas Vēdiķes vērtējums EUR 8000.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma Bāriņu ielā 14A izsoles noteikumu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

14.#
Par ēkas Baložu ielā 1 nojaukšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par ēkas Baložu ielā 1 nojaukšanu".
Liepājas pilsētas pašvaldība ir iegādājusies zemesgabalu Baložu ielā 1. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1700 031 0176 001. Ēka ilgstoši ir neapdzīvota un sliktā tehniskā stāvoklī. Lai varētu izstrādāt būvprojektu un veikt būvdarbus daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” papildus autostāvvietu izbūvei, nepieciešams  nojaukt ēku. Papildus auto stāvvietas paredzētas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” apmeklētajiem.
SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE " daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” projekta ietvaros 2015.gada budžetā paredzēt finanšu līdzekļus  minētā lēmuma izpildei. Būves nojaukšanas izdevumus precizēs pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas. SIA „Komunālā pārvalde” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēs būves nojaukšanu. Pēc būves nojaukšanas NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE organizēs pasākumus par īpašuma sastāva izmaiņām zemesgrāmatā. Dzīvojamā ēka Baložu ielā 1, Liepājā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Liepājas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā. Liepājas pilsētas Būvvalde 2014.gada 8.oktobrī saņēma Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas 2014.gada 2.oktobra vēstuli ar lēmumu – piekrist par ēkas nojaukšanu. Zemes gabals Baložu ielā 1 ir 578 m2. Uz minētā zemesgabala var papildus izbūvēt 18 auto stāvvietas.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Varbūt šo ēku vajadzētu atstāt autostāvvietas vajadzībām, tur, piemēram, varētu uzturēties dežurants?
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Manuprāt, šo ēku vieglāk ir nojaukt, nekā atjaunot.
RUNĀ Uldis SESKS: - Tad jārīkojas diezgan operatīvi - jāpasūta projektu, jāaprēķina izmaksas, jo stāvvieta līdz koncertzāles atklāšanai būtu jāizveido. Ja vairāk jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par ēkas Baložu ielā 1 nojaukšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

15.#
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu".
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, neizīrētais divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 50,1 kv.m Rīgas ielā 26-5 tiek nodots atsavināšanai atklātā izsolē. Vērtējumu veicis neatkarīgais vērtētājs, kas izvēlēts konkursa kārtībā. Izsoles sākuma cena noteikta 6300 eiro.
Ņemot vērā, ka minētais dzīvoklis ir vienīgais neprivatizētais pašvaldības dzīvoklis šajā ēkā, nonākot  visai ēkai privātā īpašumā, sekmēsies dzīvojamās mājas apsaimniekošana. Dzīvokļa pirkuma maksa papildinās pašvaldības budžetu.
Koka dzīvojamā ēkā Rīgas ielā 26 atrodas 5 dzīvokļi, no kuriem 4 pieder reliģiskajai organizācijai “Pestīšanas armija” un ēkā kopš 2007.gada darbojas zupas virtuve pilsētas iedzīvotājiem, kuri nonākuši trūkumā.   Nododot izsolē neizīrēto dzīvokli un dodot iespēju piedalīties atklātā izsolē, tiks atbalstīta organizācija, kas Liepājas pilsētā nodarbojas ar dažādām labdarības aktivitātēm: zupas virtuves organizācija trūcīgajiem iedzīvotājiem, pārtikas paku izdale ģimenēm ar bērniem un vientuļajiem pensionāriem, dažādu aktivitāšu realizēšanu bērniem utt.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

16.#
Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu".
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, tiks apmierināts atsavināšanas ierosinātāja - dzīvokļa īrnieka lūgums.
Saskaņā ar šī likuma prasībām, veikts šī dzīvokļa vērtējums. Vērtējumu veicis neatkarīgais vērtētājs, kas izvēlēts konkursa kārtībā. Liepājas pilsētas Dome 2014.gada 16.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.318 “Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu”. Nekustamā īpašuma Baltijas ielā 7 - 53 noteiktā vērtība par 1 kv.m ir EUR 72,94.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

17.#
Par dzīvojamās mājas Lielajā ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Lielajā ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Lielajā ielā 8 sastāv no divām dzīvojamām mājām ar 22 īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 942 kv.m. Privatizēts 21 īpašums (95,5%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 12 dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašnieki (54.6 %) 2014.gada 12.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvokļu īpašnieki 12.11.2014. noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Māju bilance uz 31.10.2014. ir EUR 15899,14. Vēlos arī informēt deputātus par statistiku - 1160 no visām mājām jau ir nodotas apsaimniekošanā,  282 mājas vēl ir palikušas.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Lielajā ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

18.#
Par dzīvojamās mājas Ugāles ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts " Par dzīvojamās mājas Ugāles ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Ugāles ielā 6 sastāv no dzīvojamās mājas ar 84 īpašumiem (80 dzīvokļi un 4 NT). Piesaistītais gruntsgabals 5677 kv.m. Privatizēti 80 īpašumi (95%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 47 īpašnieki (56%) 2014.gada 10.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu noslēdza 52 dzīvokļu īpašnieki, kas sastāda  62% no visu īpašnieku skaita. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014 ir  EUR 18245,88.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Ugāles ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

19.#
Par dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 29 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 29 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Pīlādžu ielā 29 sastāv no divām dzīvojamām mājām ar 13 dzīvokļu īpašumiem un piesaistītā gruntsgabala 736 kv.m.
Privatizēti 12 īpašumi (92,3%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 7 dzīvokļu īpašnieki (54%) 2014.gada 27.oktobrī  pieņēma lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības, noslēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” un uzdodot tam īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu parakstīja 7 īpašnieki, kas sastāda 54% no visu īpašnieku kopskaita. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Māju bilance uz 31.10.2014. EUR 1264,41.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 29 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

20.#
Par dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Pīlādžu ielā 40 sastāv no dzīvojamās mājas ar 7 īpašumiem (6 dzīvokļi un 1 neapdzīvojamā telpa, kas ir pašvaldības īpašums). Piesaistītais gruntsgabals 432 kv.m.  Privatizēti 6 dzīvokļu īpašumi (85,7%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 5 dzīvokļu īpašnieki (71%) 2014.gada 20.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvokļu īpašnieki 20.11.2014. noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014 ir  EUR 2348,11.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

21.#
Par dzīvojamās mājas Sliežu ielā 5 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Sliežu ielā 5 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Sliežu  ielā 5 sastāv no dzīvojamās mājas ar 8 dzīvokļu īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 1175 kv.m. Privatizēti 7 īpašumi (87,5%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 6 dzīvokļu īpašnieki (75%) 2014.gada 19.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 2014.gada 19.novembrī 6 dzīvokļu īpašnieki (75%) noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014 ir  EUR 1625,06.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Sliežu ielā 5 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

22.#
Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Viršu ielā 8 sastāv no dzīvojamās mājas ar 75 īpašumiem un ēkai piesaistīto gruntsgabalu 4250 kv.m. Privatizēti 40 īpašumi (53,3%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 48 dzīvokļu īpašnieki (64%, t.sk pašvaldība) 2014.gada 4.novembrī  pieņēma lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības, noslēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” un uzdodot tam īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Dzīvokļu īpašnieki 19.11.2014. noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014. sastāda EUR 12100.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

23.#
Par dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 12A pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 12A pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums  Pulkveža Brieža  ielā 12A sastāv no dzīvojamās mājas ar 45 dzīvokļu īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 3164 kv.m. Privatizēti 25 īpašumi (55,6%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 24 dzīvokļu īpašnieki, kas sastāda 57 % no visu īpašnieku kopskaita ( t.sk. pašvaldība ar 20 balsīm) 2014.gada 10.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014 ir EUR 9171,39.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 12A pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

24.#
Par dzīvojamās mājas Ludviķa ielā 19 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ludviķa ielā 19 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Ludviķa  ielā 19 sastāv no divām dzīvojamām mājām ar 8 dzīvokļu īpašumiem, piesaistītais gruntsgabals 693 kv.m. Privatizēti visi īpašumi (100%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un
17.panta devīto daļu – 5 dzīvokļu īpašnieki (62,5%) 2014.gada 16.oktobrī  pieņēma lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības, noslēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” un uzdodot tam  īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Visi dzīvokļu īpašnieki 25.11.2014. noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Māju kopējā bilance uz 31.10.2014. ir EUR  -82,29.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Ludviķa ielā 19 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

25.#
Par dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 39 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 39 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Lāčplēša ielā 39 sastāv no 3 dzīvojamām mājām ar 16 dzīvokļu īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 770 kv.m. Privatizēti 13 īpašumi (81%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 11 dzīvokļu īpašnieki (69 %) 2014.gada 13.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 2014.gada 13.novembrī 10 dzīvokļu īpašnieki (62%)  noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Māju kopējā bilance uz 31.10.2014 ir EUR -410,83.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 39 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

26.#
Par dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Ausekļa ielā 8 sastāv no dzīvojamās mājas ar 14 īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 771 kv.m. Privatizēti visi īpašumi (100%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu – 9 dzīvokļu īpašnieki (64%) 2014.gada 26.novembrī  pieņēma lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības, noslēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” un uzdodot tam  īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvokļu īpašnieki 26.11.2014. noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014. EUR 2086,99.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

27.#
Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 58 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 58 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Rīgas ielā 58 sastāv no dzīvojamās mājas ar 10 dzīvokļu īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 1020 kv.m. Privatizēti 9 īpašumi (90%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 7 dzīvokļu īpašnieki (70%) 2014.gada 13.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 2014.gada 13.novembrī 7 dzīvokļu īpašnieki, kas sastāda 70% no visu īpašnieku skaita noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014 ir EUR 5294,04.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 58 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

28.#
Par dzīvojamās mājas Ludviķa ielā 23 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ludviķa ielā 23 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Ludviķa  ielā 23 sastāv no dzīvojamās mājas ar 5 dzīvokļu īpašumiem.  Piesaistītais gruntsgabals 536 kv.m. Privatizēti 4 īpašumi (80%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 3 dzīvokļu īpašnieki (60%) 2014.gada 16.oktobrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 2014.gada 28.novembrī 3 dzīvokļu īpašnieki (60%) noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014 ir EUR 1150,42.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Ludviķa ielā 23 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

29.#
Par dzīvojamās mājas 1905.gada ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas 1905.gada ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums 1905.gada ielā 21 sastāv no dzīvojamās mājas ar 8 dzīvokļu īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 519 kv.m. Privatizēti 3 īpašumi (37,5%). Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta ceturto daļu – ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem, pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 6 dzīvokļu īpašnieki, t.sk. pašvaldība ar 5 balsīm 2014.gada 11.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014 ir EUR -1841,51.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas 1905.gada ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

30.#
Par dzīvojamās mājas Jūras ielā 3 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Jūras ielā 3 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Jūras ielā 3 sastāv no dzīvojamās mājas ar 37 īpašumiem (32 dzīvokļi, 3 neapdzīvojamās telpas un 2 mākslinieku darbnīcas). Piesaistītais gruntsgabals 1929 kv.m. Privatizēti visi īpašumi (100%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu – 20 īpašnieki (54%) 2014.gada 1.decembrī  pieņēma lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības, noslēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” un uzdodot tam  īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvokļu īpašnieki 01.12.2014. noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014. sastāda EUR 5925,14.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Jūras ielā 3 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

31.#
Par dzīvojamās mājas Tirgus ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Tirgus ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Tirgus ielā 21 sastāv no dzīvojamās mājas ar 4 dzīvokļu īpašumiem un ēkai piesaistīto gruntsgabalu 683 kv.m. Privatizēti 2 īpašumi (50%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 4 dzīvokļu īpašnieki, t.sk. pašvaldība ar 2 balsīm, 2014.gada 6.novembrī  pieņēma lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības, noslēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” un uzdodot tam īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014.EUR -478,88.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Tirgus ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

32.#
Par dzīvojamās mājas Dzelzceļnieku ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Dzelzceļnieku ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Dzelzceļnieku ielā 2 sastāv no dzīvojamās mājas ar 10 dzīvokļu  īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 672 kv.m. Privatizēti 8 īpašumi (80%).
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu – 6 dzīvokļu īpašnieki (60%) 2014.gada 1.decembrī  pieņēma lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības, noslēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” un uzdodot tam  īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvokļu īpašnieki 01.12.2014. noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014. sastāda EUR 185,12.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Dzelzceļnieku ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

33.#
Par dzīvojamās mājas Ģenerāļa Baloža ielā 48 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ģenerāļa Baloža ielā 48 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 48 sastāv no dzīvojamās mājas ar 7 īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 1610 kv.m. Privatizēti 5 īpašumi (71,4%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 4 dzīvokļu īpašnieki (57%) 2014.gada 12.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu parakstīja 4 īpašnieki, kas sastāda 57% no visu īpašnieku kopskaita. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014 ir EUR 2482,91.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Ģenerāļa Baloža ielā 48 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

34.#
Par dzīvojamās mājas Celmu ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Celmu ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Celmu  ielā 2 sastāv no dzīvojamās mājas ar 70 dzīvokļu īpašumiem un piesaistītā gruntsgabala 3424 kv.m. Privatizēti 64 īpašumi (91,4%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 39 dzīvokļu īpašnieki (56%) 2014.gada 20.novembrī  pieņēma lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības, noslēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” un uzdodot tam īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” parakstīja 36 īpašnieki, kas sastāda 51,4% no visu īpašnieku kopskaita. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014. sastāda EUR 9995,69.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Celmu ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

35.#
Par dzīvojamās mājas Tirgus ielā 39 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Tirgus ielā 39 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Tirgus  ielā 39 sastāv no dzīvojamās mājas ar 8 dzīvokļu īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 814 kv.m.
Privatizēti 7 īpašumi (87,5%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un
17.panta devīto daļu, 5 dzīvokļu īpašnieki (62,5%) 2014.gada 5.novembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 2014.gada 5.novembrī 5 dzīvokļu īpašnieki, kas sastāda 62.5% no visu īpašnieku skaita noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014 ir EUR 193,52.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Tirgus ielā 39 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

36.#
Par dzīvojamās mājas Daugavas ielā 3 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Daugavas ielā 3 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Daugavas ielā 3 sastāv no dzīvojamās mājas ar 108 dzīvokļu īpašumiem. Piesaistītais gruntsgabals 3355 kv.m. Privatizēti 95 īpašumi (88%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu,
8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 56 dzīvokļu īpašnieki (52%) 2014.gada 1.decembrī  pieņēma lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības, noslēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” un uzdodot tam īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvokļu īpašnieki 01.12.2014. noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 31.10.2014. sastāda EUR 7673,43.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Daugavas ielā 3 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

37.#
Par dzīvojamās mājas Ganību ielā 193 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ganību ielā 193 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Nekustamais īpašums Ganību  ielā 193 sastāv no dzīvojamās mājas ar 42 dzīvokļu īpašumiem.
Piesaistītais gruntsgabals 2347 kv.m. Privatizēti 40 īpašumi (95%). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu – dzīvokļu īpašnieki izvēlējās kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, 8.punktu – mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un 17.panta devīto daļu, 23 dzīvokļu īpašnieki ( t.sk. pašvaldība ar 2 balsīm) 2014.gada 29.decembrī  pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par nekustamā īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvokļu īpašnieki 29.12.2014. noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Mājas bilance uz 30.11.2014 sastāda EUR  -1162,81. Iedzīvotāju neapmaksātie rēķini par apsaimniekošanu uz 30.11.2014. sastāda EUR -7315,75.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu, kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Ganību ielā 193 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

Sēde slēgta 2015.gada 15.janvārī pulksten 15.49.

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
KOMITEJAS LOCEKLIS Gunārs ANSIŅŠ
KOMITEJAS LOCEKLIS Jurijs HADAROVIČS
KOMITEJAS LOCEKLIS Guntars KRIEVIŅŠ
KOMITEJAS LOCEKLIS Helvijs VALCIS
KOMITEJAS LOCEKLIS Naums VOROBEIČIKS

Protokolēja: Indra JOTIKA


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki