Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi (1)

Pirmdienā, 14. janvārī, 2019 | BIRKAS: Uzņēmumu reģistrs , izsole , tiesa , mantojums
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Maksātnespējas procesa administrators Mareks Diks, amata apliecības Nr.00400, prakses vieta: Elizabetes iela 63–5, Rīga, LV–1050, fiziskās personas Ata Rutmaņa maksātnespējas procesā, rīko pirmo piespiedu pārdošanas izsoli Atim Rutmanim piederošajam nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam Nr.2 ar kopējo platību 234,4 kv.m –, kas atrodas Spīdolas ielā 1–2, Liepājā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošajām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala: 2344/14766, kas reģistrētas Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4883–2, ar kadastra Nr.17009024603. Nekustamā īpašuma piedzinējs: AS "Swedbank", vienotas reģistrācijas Nr.40003074764, un citi kreditori. Novērtējums/ piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākuma cena ir EUR 5400,00, izsoles nodrošinājuma maksa ir 540,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 10.janvāris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 11.februāris plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 30.janvārim plkst.23.59 jāiemaksā administratora Mareka Dika norēķinu kontā AS "PrivatBank", Nr.LV06PRTT0262023677604, nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no novērtējuma – 540,00 EUR apmērā, maksājuma mērķī obligāti norādot, par kura īpašuma izsoli nodrošinājums iemaksāts un jānosūta lūgums maksātnespējas administratoram par autorizāciju izsolei. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālrunis uzziņām 67543010. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, https://izsoles.ta.gov.lv/.

MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, juridiskā adrese: Brīvības iela 93, Liepāja, LV–3401, maksātnespējas procesa administratore Vita Dika, sertifikāta Nr. 00299, prakses vieta: Elizabetes iela 63–5, Rīga, LV–1050, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta MAS "KVV Liepājas metalurgs" piederošā ēku (būvju) nekustamā īpašuma, kas sastāv no būves (kadastra apzīmējums 1700 022 0132 001), kadastra numurs 17005220132, kas atrodas Brīvības ielā 92C, Liepājā, un ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000228429 un MAS "KVV Liepājas metalurgs" piederošās kustamās mantas kā lietu kopības pirmā izsole ar augšupejošu soli. Piedzinēji: hipotekārie kreditori: AS "Citadele Banka", reģistrācijas numurs 40103303559, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV–1010; SIA "FeLM", vienotais reģistrācijas numurs 40103981332, adrese: K.Valdemāra iela 31, Rīga; AS "SEB banka", reģistrācijas numurs 40003151743, adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV–1076; Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas numurs 90000069281, adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, un citi MAS "KVV Liepājas metalurgs" kreditori.
Lietu kopības sastāvu un izsoles sākumcenu (sertificētu vērtētāju noteikta mantas piespiedu pārdošanas vērtība) veido:
1) ēku (būvju) nekustamais īpašums, kas sastāv no būves (kadastra apzīmējums 1700 022 0132 001), kas atrodas Brīvības ielā 92C, Liepājā, un ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000228429 un ar to neatdalāmi saistītie uzlabojumi – EUR 127 300;
2) auto svari – EUR 10 600;
3) auto svari – EUR 10 600;
4) buka celtnis – EUR 19 800;
5) buka celtnis ar divām konsolēm – EUR 41 000.

Lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 209 300,00 (divi simti deviņi tūkstoši trīs simti euro). Izsoles solis ir noteikts EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro) apmērā. Izsoles cenas daļa, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles cenas daļa, kas attiecas uz kustamo mantu, ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
Izsole sākas 2019. gada 9.janvārī plkst.13.00; izsole tiks slēgta 2019. gada 8.februārī plkst.13.00.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties lietu kopības izsolē, līdz 2019. gada 29.janvārim (ieskaitot) jāiemaksā MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, norēķinu kontā LV82HABA0551044744253, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa EUR 20 930,00 apmērā, t.i., 10% apmērā no novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Elektronisko izsoļu vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolei un piedalīties solīšanā, ir https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālr. uzziņām 67543010 vai 29241109, e–pasts: vita.dika@inbox.lv.

Akciju sabiedrība "Latvijas nafta", juridiskā adrese: Lubānas iela 66, LV–1073, rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam, ēkām (būvēm), Upmalas ielā 21, Liepājā, kas atrodas uz funkcionāli piesaistīta valstij piederoša zemesgabala 18 204 kv.m platībā, kadastra numurs 1700 020 0410.
Tiks izsolīta caurlaides ēka 13,30 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 001, kantora ēka 371,60 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 003, noliktavas ēka 865,0 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 004, metināšanas darbnīcu ēka 50,10 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 007, tualete 1,90 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 008, sūknētavas – darbnīcas ēka 254,90 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 009, sūknētavas – izsniegšanas ēka 71,10 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 010, krāsu noliktava 36,90 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 011, ugunsdzēsēju depo ēka 39,60 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 012, pirts – dušu ēka 129,00 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 013, transformatora sadales ēka 22,80 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 016 un ugunsdzēšanas ūdenskrātuve, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 019.
Nekustamais īpašums, ēkas (būves) ir iznomātas. Ir pirmpirkuma tiesīgā persona.
Otrās izsoles sākumcena – EUR 119 200. Izsoles solis – EUR 50.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 15. martam plkst. 16.00 personīgi, ar pilnvarotas personas starpniecību vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz pieteikums akciju sabiedrībā "Latvijas nafta" Lubānas ielā 66, LV–1073. Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 11 920, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EAST–WEST TRANSIT", vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontā Nr.LV06PARX0005871280002, AS "Citadele banka" (SWIFT kods PARXLV22), kā iemaksas mērķi norādot "Nekustamā īpašuma ēku (būvju) Upmalas ielā 21, Liepājā, nodrošinājums".
Izsole notiks 2019. gada 26. martā plkst.13.00 Lubānas ielā 66, Rīgā.
Tīmekļa vietnē www.latvijasnafta.lv pieejami Izsoles noteikumi un pieteikšanās veidlapas.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103068423
Firma: SIA "Arfa Management"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 116 – 6
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Agnese Lagzdiņa, personas kods 0701XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ainārs Lagzdiņš, personas kods 2602XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Ainārs Lagzdiņš, personas kods 2602XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 29.12.2018. dalībnieka lēmumu Nr.29–12/2018, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 08.01.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Uliha iela 116 – 6
Publikācijas Nr.: KMR00119817029712.

Reģistrācijas numurs: 40103793344
Firma: SIA SK Investments
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Uldis Judinskis, personas kods 0303XX–XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Ramona Miglāne, personas kods 2412XX–XXXXX, padomes loceklis;
Edgars Turlajs, personas kods 0912XX–XXXXX, padomes priekšsēdētājs
Izveidota, pārveidojot AS SK Investments
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pārveidošana, izmaiņas amatpersonu sastāvā, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 07.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00119796431466.

Reģistrācijas numurs: 50103793331
Firma: SIA LK Investments
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Uldis Judinskis, personas kods 0303XX–XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Ramona Miglāne, personas kods 2412XX–XXXXX, padomes loceklis;
Edgars Turlajs, personas kods 0912XX–XXXXX, padomes priekšsēdētājs
Izveidota, pārveidojot AS LK Investments
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pārveidošana, izmaiņas amatpersonu sastāvā, nosaukuma maiņa
Izdarīts ieraksts: 07.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00119797523034.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 52102041461
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV69ZZZ52102041461
Firma: IK "CLOUDY"
Adrese: Liepāja, Aisteres iela 3 – 1
Komersants: Kārlis Beigats, personas kods 181189–11754
Publikācijas Nr.: KMR0011980521280.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103087477
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV25ZZZ42103087477
Firma: SIA MRJ
Adrese: Liepāja, Mežu iela 47 – 43
Parakstītais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Valde: Ruslans Janiševs, personas kods 1406XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119806316498.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103087547
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV75ZZZ42103087547
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MDG"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 5 – 1B
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Mārtiņš Dreižis, personas kods 1706XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119818513451.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103087551
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV64ZZZ42103087551
Firma: SIA "Nord Logistic"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 40 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Igors Tomilovs, personas kods 0408XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119820654289.

Reģistrācijas numurs: 40203115092
Firma: SIA "CAPITALIX MR"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 24
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 04.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0011975948117.

Reģistrācijas numurs: 40103793363
Firma: SIA PK Investment
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Uldis Judinskis, personas kods 0303XX–XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Ramona Miglāne, personas kods 2412XX–XXXXX, padomes loceklis;
Edgars Turlajs, personas kods 0912XX–XXXXX, padomes priekšsēdētājs
Izveidota, pārveidojot AS PK Investment
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pārveidošana, izmaiņas amatpersonu sastāvā, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 07.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0011979578154.

Reģistrācijas numurs: 42103056161
Firma: SIA "ARABELA"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 32 – 61
Iecelts: Administrators: Aivars Bužinauskas, personas kods 1603XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 03.01.2019. spriedums lietā Nr. C69396218
Izdarīts ieraksts: 04.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00119746863799.

Reģistrācijas numurs: 42103044088
Firma: SIA "IT LOGISTIK"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 21 – 16
Iecelts: Administrators: Guna Krastiņa, personas kods 2705XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 02.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0011969436875.

Reģistrācijas numurs: 42102000264
Firma: SIA "DAINA"
Adrese: Liepāja, Emīlijas iela 3
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 02.01.2019. lēmums lietā Nr. C69315218
Izdarīts ieraksts: 03.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00119711731423.

Reģistrācijas numurs: 42103074097
Firma: SIA "FRABEL"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 16 – 3
Iecelts: Administrators: Sanda Ziedone, personas kods 1904XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 02.01.2019. spriedums lietā Nr. C69391418
Izdarīts ieraksts: 03.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0011972331289.

Reģistrācijas numurs: 42103078169
Firma: SIA "Vega Procurement"
Adrese: Liepāja, Dūņu iela 8
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Buks, personas kods 1402XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Vilmārs Mateuss, personas kods 0706XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 22.10.2018. dalībnieku sapulces protokolu Nr. 1–X–2018, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.01.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Dūņu iela 8
Publikācijas Nr.: KMR00119723430190.

Reģistrācijas numurs: 42103078101
Firma: SIA "Vega Engineering"
Adrese: Liepāja, Dūņu iela 8
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Igo Špaks, personas kods 2109XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Vilmārs Mateuss, personas kods 0706XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 22.10.2018. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1–X–2018, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.01.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Dūņu iela 8
Publikācijas Nr.: KMR00119724564600.

Reģistrācijas numurs: 42103078099
Firma: SIA "Vega Systems"
Adrese: Liepāja, Dūņu iela 8
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Agnis Slišāns, personas kods 2202XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Vilmārs Mateuss, personas kods 0706XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 22.10.2018. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1–x–2018, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.01.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Dūņu iela 8
Publikācijas Nr.: KMR00119725249038.

Reģistrācijas numurs: 45403037241
Firma: SIA "ALFA PLUS"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Valeriy Mordvintsev, dzimšanas datums: 03.12.1982., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. FE613280, izdošanas datums: 16.06.2016., Ukraina, izdevējs: 1443, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 08.10.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/257484, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.01.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00119729535332.

Reģistrācijas numurs: 52103037321
Firma: SIA "LINAU"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 52
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/320754
Izdarīts ieraksts: 02.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00119684728015.

Reģistrācijas numurs: 42103055630
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kong"
Adrese: Liepāja, Pasta iela 1 – 11
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/320777
Izdarīts ieraksts: 02.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00119685532284.

Reģistrācijas numurs: 42103053837
Firma: SIA "Marineford"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 8C – 28
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/320778
Izdarīts ieraksts: 02.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00119686415214.

Reģistrācijas numurs: 42103028647
Firma: SIA "LV AGRO"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 6/8 – 17
Iecelts: Administrators: Mārtiņš Rinčs, personas kods 1109XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 02.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00119688710242.

Reģistrācijas numurs: 42103035386
Firma: SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA"
Reģistrēts: statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 02.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0011968407560.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGRĪDA DEPŠA, personas kods 050150–XXXXX, miršanas datums 23.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181370.
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2019.gada 6.februārī plkst.14.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KATRĪNA ŠTEINBERGA, personas kods 130818–XXXXX, miršanas datums 10.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181380.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ASTRĪDA ARĀJA, personas kods 281254–XXXXX, miršanas datums 16.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181381.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JOZS MASLAVECKS, personas kods 171239–XXXXX, miršanas datums 23.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181385.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALDIS ZIEMELIS, personas kods 290171–XXXXX, miršanas datums 18.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181305.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUĻZIFA GIŅIJATUĻĻINA, personas kods 211252–XXXXX, miršanas datums 27.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181316.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS VĒRENIEKS, personas kods 250352–XXXXX, miršanas datums 16.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181322.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DRUVALDIS FREIMANIS, personas kods 100350–XXXXX, miršanas datums 04.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181332.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAISA ŠARDINA (SHARDINA), personas kods 020940–XXXXX, miršanas datums 12.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180521.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SKAIDRĪTE PINKOVSKA, personas kods 300145–XXXXX, miršanas datums 11.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181274.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS IMANTS BIRZKOPS, personas kods 190136–XXXXX, miršanas datums 13.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181237.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2019.gada 30.janvārī plkst.13.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŽANIS ERIKS ŠLOSBERGS, personas kods 090442–XXXXX, miršanas datums 29.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181250.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZINAIDA STISKINA, personas kods 111248–XXXXX, miršanas datums 01.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181175.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVETLANA ĻEVČENKO (SVETLANA LEVCHENKO), personas kods 150339–XXXXX, miršanas datums 23.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181178.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2019.gada 24.janvārī plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēneša laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: POĻINA MAKSIMENKOVA, personas kods 130727–XXXXX, miršanas datums 20.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181187.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELZA LINDE, personas kods 071060–XXXXX, miršanas datums 06.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181162.

Uzaicinājums uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas LAS "Reverta" un SIA "Gelvora" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr. 3–12/1152/7 LAS "Reverta" prasībā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret Valeriju Pavlovu par parāda piedziņu. Parādniekam VALERIJAM PAVLOVAM, dzim. 1968.gada 9.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ģenerāļa Baloža iela 21–50, Liepāja, tiek paziņots, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.panta 1.1 daļu tiesnese I.Kadeģe minēto pieteikumu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2019.gada 13.februārī.


Sludinājums

Natasha
03:24 | 18/01/19
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Hello there.We piedāvājam aizdevumus no $ 5000 līdz $ 900,000. Ar pilnu juridisko dokumentāciju par finansējumu, kā arī akreditēto līdzekļu apstiprināšanu un licencēšanu klientiem 3-5 darba dienu laikā. Sazinieties ar mums, izmantojot: freedomfinancialnetwork2019@gmail.com ;
Cietā naudas aizdevumi,
Personīgie aizdevumi,
Uzņēmumu aizdevumi
Kopuzņēmuma aizdevums
Studenta aizņēmums,
auto aizdevums,
Būvniecības aizdevumi,
aizdevumi,
Privātie aizdevumi,
Hipotēku kredīti, E.T.C
Lūdzu, sazinieties ar mums: freedomfinancialnetwork2019@gmail.com

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki