Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 15. aprīlī, 2019 | BIRKAS: Uzņēmumu reģistrs , izsole , tiesa , mantojums
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu
Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nodokļu administrācijas 2018. gada 18. decembrī izdotais lēmums–izpildrīkojums lietā Nr.7602 par parāda piedziņu 27,19 EUR apmērā no JEKATERINAS IĻJINAS par labu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģistrācijas Nr. 90000063185. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. pantu, no šī paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 38 – 61, Liepājā, ar kadastra numuru 1700 901 3370:
1) atsavināt vai ieķīlāt;
2) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;
3) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.
Informēju, ka līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē saskaņā ar Civillikumu.
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, jums ir pienākums līdz 2019. gada 24. aprīlim paziņot, vai esat reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un, vai pārdodot izsolē jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība). Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. panta ceturto daļu, jums ir pienākums līdz 2019. gada 24. aprīlim paziņot par šī nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nodokļu administrācijas 2018. gada 8. oktobrī izdotais lēmums par nodokļu parāda piedziņu lietā Nr.5425/2.5.54. par parāda piedziņu 24,92 EUR apmērā no MAKSIMA IĻJINA, par labu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nodokļu administrācijai. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. pantu, no šī paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 38 – 61, Liepājā, ar kadastra numuru 1700 901 3370:
1) atsavināt vai ieķīlāt;
2) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;
3) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.
Informēju, ka līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē saskaņā ar Civillikumu.
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, jums ir pienākums līdz 2019. gada 24. aprīlim paziņot, vai esat reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un, vai pārdodot izsolē Jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība). Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. panta ceturto daļu, jums ir pienākums līdz 2019. gada 24. aprīlim paziņot par šī nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu DMITRIJA DROZDA, pers. kods 3004XX–XXXXX, Liepājas Jūrniecības koledžas diplomu PKE Nr.0075, izdotu 28.06.2011.

Uzskatīt par nederīgu DMITRIJA DROZDA, pers. kods 3004XX–XXXXX, Liepājas Jūrniecības koledžas diplomu DPVA Nr.052835, izdotu 30.06.2009.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola izsludina par nederīgu apliecību par vispārējo pamatizglītību Nr. B 256652, kas izsniegta LINDAI KRASTIŅAI, pers. kods 2204XX–XXXXX, 2011.gada 10.jūnijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepāja, Klaipēdas iela 19/21–305, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Ramonai Drāzniecei piederošu nekustamo īpašumu Liepājā, Rojas ielā 3, dzīvoklis 38, kadastra Nr. 1700 900 9591. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma 35,1 kv.m platībā un 351/38332 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinēis – dzīvokļu īpašnieku biedrība "Rojas 3", jur.adrese: Rojas iela 3–16, Liepāja. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4701 38. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 9500, izsoles sākumcena – EUR 9500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 500 EUR. Izsole sāksies 12.04.2019. un noslēgsies 13.05.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 2.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 950 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Andželikai Turei piederošo nekustamo īpašumu Alejas ielā 31/33–8, Liepājā. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa Nr. 8 ar platību 37,7 kv.m 377/3397 domājamām daļām no četrām būvēm (kadastra apzīmējumi: 17000360227001; 17000360227002; 17000360227003; 17000360227004;) un zemes (kadastra apzīmējums 17000360227) ar kad. Nr. 17009012430. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3540 8. Piedzinējs – valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 10 700, izsoles sākumcena – EUR 10 700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 950 EUR. Izsole sāksies 17.04.2019. un noslēgsies 17.05.2019. plkst. 13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 7.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1070 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas 1905.gada ielā 54 – 2, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 35,5 m2 un 355/2012 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgceltnes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3741 2, kadastra Nr. 1700 900 7762. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 2400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1800,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 240,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 10.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 10.maijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Leonīdam Fedjuhinam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 12A – 32, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000137363 32, kadastra Nr. 1700 902 5030. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.32 ar kopējo platību 31,5 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 315/21834 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0510). Nekustamais īpašums atrodas Pulkveža Brieža ielā 12A, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000137363 32. [..] 3. Otrās izsoles sākumcena – 2325,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro un 00 centi). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. [..] 6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 310,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Svetlanai Arlauskienei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Spīdolas ielā 2 – 2, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5354 2, kadastra Nr. 1700 902 2832. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.2 ar kopējo platību 40,5 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 405/21417 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0323) un palīgceltnes. Nekustamais īpašums atrodas Spīdolas ielā 2–2, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5354 2. [..] 3. Otrās izsoles izsoles sākumcena – 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. [..] 6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 600,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Agnim Kalējam piederošo nekustamo īpašumu (1/2 domājamā daļa), kas atrodas Mežu ielā 50, Liepājā. Piedzinēji: Maija Mitkus, Agrita Ķestere (Kalēja), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja . Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 740 m2, uz kura atrodas dzīvojamā māja, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000434757, kadastra Nr. 1700 012 0554. Izsolē tiek pārdota 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 5200,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 520,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 10.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 10.maijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Ivaram Grīslim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Andreja Pumpura ielā 16 – 2, Liepājā. Piedzinēji: AS "SEB Banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, AS "Citadele Banka", adrese: Republikas laukums 2A, Rīga un UAB "Gelvora" filiāle Latvijā, adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 86,5 m2 un 266/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2056 2, kadastra Nr. 1700 902 0080. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 3300,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 2475,00 EUR. Izsoles solis 150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 330,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 10.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 10.maijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Jekaterinai Ņedbajevai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Viršu ielā 7 – 43, Liepājā. Piedzinējs: SIA "Baltics Credit Solutions Latvia", adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21 – 11, Rīga, pilnvarotais pārstāvis SIA "Intrum Latvia", adrese: Duntes iela 3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,7 m2 un 497/36533 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5037 43, kadastra Nr. 1700 902 6351. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 4500,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 3375,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 450,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 10.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 10.maijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Ivaram Grīslim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Andreja Pumpura ielā 16 – 4, Liepājā. Piedzinēji: AS "SEB Banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, AS "Citadele Banka", adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, un UAB "Gelvora" filiāle Latvijā, adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 61,2 m2 un 189/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2056 4, kadastra Nr. 1700 900 0294. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 2400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1800,00 EUR. Izsoles solis 90,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 240,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 10.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 10.maijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103081811
Firma: SIA "Vikvod"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 20
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 03.04.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/126550
Izdarīts ieraksts: 09.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012194735626.

Reģistrācijas numurs: 42103057186
Firma: SIA "Amberland Real Estate"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 30 – 12
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 09.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121922859844.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103062505
Firma: SIA "Amberland Invest"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 30 – 12
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 09.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121922963973.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103092247
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV51ZZZ42103092247
Firma: SIA "GRS&CO"
Adrese: Liepāja, Dārza iela 9 – 34
Parakstītais pamatkapitāls: 2790.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2790.00 EUR
Valde: Gints Strēlis, personas kods 2407XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121933219599.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103092285
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV92ZZZ42103092285
Firma: SIA "ROLIS workshop"
Adrese: Liepāja, Cukura iela 8/16
Parakstītais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Valde: Rolands Lukjanovs, personas kods 2011XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121938653489.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103092139
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV57ZZZ42103092139
Firma: SIA "PCV"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 3A
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Aleksejs Moisejevs, personas kods 0302XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121889625989.

Reģistrācijas numurs: 42103084485
Firma: SIA "CK.TGROUP INVEST"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 13
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 05.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121864410394.
Reģistrācijas numurs: 42103087104

Firma: Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karosta LP"
Reģistrēts: nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 05.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121875027679.

Reģistrācijas numurs: 40103961853
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Restorāns"
Adrese: Liepāja, Zemnieku iela 32
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Liene Kreice, personas kods 0512XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Toms Zukulis, personas kods 0803XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Valde: Jolanta Bula, personas kods 1708XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas informācijā par amatpersonu (amats), izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 05.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012187716748.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103036112
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "LAUMA FABRICS" SIA
Ieceltas amatpersonas: valde: Diāna Suprunoviča, personas kods 0105XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Valde: Edijs Egliņš, personas kods 1412XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Tatiana Tuzhilkina, personas kods 2412XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas amatpersonu pilnvarojumu apjomā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 05.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121880465375.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103092016
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV80ZZZ42103092016
Firma: SIA BIG BOSS Barber
Adrese: Liepāja, Alejas iela 44 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Valde: Aleksandrs Kopitins, personas kods 1003XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Dāvis Štokmanis, personas kods 1405XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Adrians Vīgants, personas kods 1607XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121855729336.

Reģistrācijas numurs: 42103013694
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVATS"
Adrese: Liepāja, Zemnieku iela 1/3
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 29.03.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/121515
Izdarīts ieraksts: 04.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121842340123.

Reģistrācijas numurs: 42103074222
Firma: SIA "VIRDO"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 41 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Virginijus Dobrovolskas, dzimšanas datums: 12.01.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. 14498119, izdošanas datums: 03.01.2017., Lietuvas Republika, izdevējs: Klaipedos (31), valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Virginijus Dobrovolskas, dzimšanas datums: 12.01.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. 14498119, izdošanas datums: 03.01.2017., Lietuvas Republika, izdevējs: Klaipedos (31), likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 02.04.2019. dalībnieka lēmumu Nr.2019–2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 04.04.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Peldu iela 41 – 2
Publikācijas Nr.: KMR00121842915857.

Reģistrācijas numurs: 40003871765
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTLUX"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 7
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.03.2019. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/120154
Izdarīts ieraksts: 04.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012181986874.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103091896
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ42103091896
Firma: SIA "MABOX"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 16 – 7
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Mārtiņš Auziņš, personas kods 2007XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121810841026.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203204850
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV78ZZZ40203204850
Filiāles firma: "Impex Union OU filiāle Latvijā"
Filiāles adrese: Liepāja, Meldru iela 1
Persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli: Zālītis Harijs, personas kods 1004XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt komersantu darbībās, kuras saistītas ar filiāli, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā pārstāvēt filiāli visos ar filiāles darbību saistītos jautājumos
Ārvalsts komersanta firma: Impex Union OU
Ārvalsts komersanta reģistrācijas numurs: 12981380
Ārvalsts komersanta adrese: Kesk tn 10–5, 68203 Valga linn, Valga vald, Valga maakond, Igaunija
Ārvalsts komersanta pamatkapitāls: 2500 EUR
Parakstītais: 2500 EUR
Apmaksātais: 2500 EUR
Publikācijas Nr.: KMR00121814356813.

Reģistrācijas numurs: 42103063924
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HASJENDA"
Adrese: Liepāja, Alejas iela 43 – 5
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 03.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121797154707.

Reģistrācijas numurs: 42103054847
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Procurement Solutions–Latvia"
Adrese: Liepāja, Meldru iela 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Arnolds Kardels, personas kods 1006XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Arnolds Kardels, personas kods 1006XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.03.2019. dalībnieka lēmumu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.04.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jūrmala, Poruka prospekts 55A
Publikācijas Nr.: KMR00121783111847.

Reģistrācijas numurs: 42103074097
Firma: SIA "FRABEL"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 16 – 3
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana, pamatojoties uz Kurzemes rajona tiesas 02.04.2019. lēmumu Nr. C69391418
Izdarīts ieraksts: 03.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121784042993.

Reģistrācijas numurs: 52103051081
Firma: SIA "KAMRI L"
Adrese: Liepāja, Vērgales iela 1 – 37
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andrey Volodin, personas kods 2201XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 09.01.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/5894, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00121785246210.

Reģistrācijas numurs: 42103052545
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MG Solutions"
Adrese: Liepāja, Meldru iela 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gints Gaitnieks, personas kods 1701XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 09.01.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/5895, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0012178585576.

Reģistrācijas numurs: 42103059365
Firma: SIA "Kostkord"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 4 – 8
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Igors Koršakovs, personas kods 1506XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 09.01.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/5896, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00121786361936.

Reģistrācijas numurs: 42103043294
Firma: SIA "JUKMA"
Adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 14 – 57
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Gintauts, personas kods 1410XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.01.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/18206, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00121786537174.

Reģistrācijas numurs: 43603017254
Firma: SIA "KASPER MEDIA"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 7 – 17
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 07.01.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/3251
Izdarīts ieraksts: 03.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00121791860988.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA APSĪTE, personas kods 311043–XXXXX, miršanas datums 18.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184666.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĒKABS KRĀCĒJS, personas kods 231139–XXXXX, miršanas datums 24.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184686.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDULIS BURKĒVICS, personas kods 030266–XXXXX, miršanas datums 30.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 12 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184534.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTA SUSEKLE, personas kods 050657–XXXXX, miršanas datums 27.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184550.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2019.gada 10.maijā plkst.10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDRIĶIS TAURIŅŠ, personas kods 240930–XXXXX, miršanas datums 02.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184552.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Zv.notāre S.Orlovska paziņo: SIA "Sigal Inkasso", reģ, Nr.40003884134, paziņo Mārim Šulcam, personas kods 2810XX–XXXXX, kā Aizņēmējam, ka, pamatojoties uz 2017.gada 30.maijā noslēgtā Aizdevuma līguma ZM95/2017 punktu 7.1. ticis pārcelts Aizdevuma atmaksas termiņš uz 01.04.2019., kā arī uzaicina 15 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas dienas izpildīt no Aizdevuma līguma izrietošās saistības, kas 2019.gada 21.februārī sastādīja 7000,00 EUR, t.sk. aizdevuma procenti 5600,00 EUR un līgumsods 1400,00 EUR. Paskaidrojam, ka SIA "Sigal Inkasso" ir tiesīga aprēķināt nokavējuma procentus līdz pilnīgai kredīta atmaksai. SIA "Sigal Inkasso" brīdina MĀRI ŠULCU, ka kredīta saistību neizpildes gadījumā, SIA "Sigal Inkasso" veiks Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos pasākumus piedziņas vēršanai uz Ķīlas priekšmetu – Ezera iela 52–6, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 9862, tajā skaitā saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā vai nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki