Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Dzintaru ielā neļauj nozāģēt vairākus kokus


atlikušas 250 zīmes


Dzintaru ielā neļauj nozāģēt vairākus kokus

Izdrukāt Ziņot
Traucējošais koks Dārtas ielas un Dzintaru ielas stūrī.
Traucējošais koks Dārtas ielas un Dzintaru ielas stūrī.
FOTO: irliepaja.lv

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 20.maija sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 20.maijā
 Nr.14

D A R B A K Ā R T Ī B Ā

1.Par kļavas nozāģēšanu Dzintaru ielā 3/5.
2.Par 4 liepu nozāģēšanu Dzintaru ielā 36.
3.Par koku pie īpašuma Dzintaru ielā 43.
4.Par ozola apzāģēšanu Tebras ielā 10.
5.Par kokiem Ganību ielā 49/51.
6.Par 4 priežu nociršanu Pulvera ielā 13 un 15/19.
7.Par 5 koku nociršanu Pulvera ielā 33.
8.Par kokiem Viršu ielā 5A.
9.Par 2 nokaltušu koku nozāģēšanu Celtnieku ielā 26.
10.Atkārtoti par 6 papeļu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 12A.
11.Atkārtoti par ozola nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 52.
12.Atkārtoti par zirgkastaņas nozāģēšanu Puķu ielā 6.


1.#
Par kļavas nozāģēšanu Dzintaru ielā 3/5
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja kļavas, kas aug Dzintaru ielā pie nama Nr.3/5, nozāģēšanai, jo paredzēta teritorijas un iebrauktuves labiekārtošana. Iesniegumam pievienots teritorijas topogrāfiskais plāns, kurā atzīmēts koks, kuru paredzēts likvidēt.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nav objektīva iemesla likvidēt kļavu ar stumbra diametru 36 cm, kas aug Dzintaru ielas apstādījumu joslā. Ja nepastāv iespēja kļavu saglabāt, komisijā jāiesniedz teritorijas labiekārtojuma skice, kurā koks iezīmēts kā likvidējams, bet pirms būvatļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar šīs kļavas ciršanu.

Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu. Zaudējumu atlīdzība par konkrēto kļavu ir 614,68 EUR un pirms būvatļaujas saņemšanas tā jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

1.Neatļaut likvidēt kļavu, kas aug Dzintaru ielas apstādījumu joslā pie īpašuma Dzintaru ielā 3/5.

2.Informēt, ka pirms koka ciršanas Apstādījumu uzraudzības komisijā jāiesniedz teritorijās labiekārtojuma skice, kurā atzīmēts likvidējamais koks, bet pirms būvatļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar kļavas nociršanu.

2.#
Par 4 liepu nozāģēšanu Dzintaru ielā 36
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 4 liepas, kas aug zemesgabalā Dzintaru ielā 36, jo iedzīvotāji vēlas turpināt teritorijas labiekārtošanu un liepas nomainīt pret rododendriem. Iesniegumam pievienota skice, kurā atzīmētas likvidēt paredzētās liepas.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka likvidējama liepa (stumbra diametrs 43 cm), kas aug Jūrmalas ielas pusē, jo kokam stumbrā attīstījusies trupe, bet 3 liepas (ar stumbra diametriem 34 cm, 37 cm un 43 cm), kas aug Dzintaru ielas pusē ieteicams saglabāt.

Pirms liepas, kas aug Jūrmalas ielas pusē, ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par šī koka nozāģēšanu. Ierosinu nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šīs  liepas nociršanu, jo koks ir bojāts.

1.Atļaut organizēt liepas, kas aug zemesgabalā Dzintaru ielā 36, Jūrmalas ielas pusē, nozāģēšanu un pirms ciršanas atļaujas saņemšanas Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt Jūrmalas ielas 36 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par šī koka nozāģēšanu.
2.Neatļaut nozāģēt 3 liepas, kas aug Dzintaru ielā 36, austrumu pusē.

3.#
Par koku pie īpašuma Dzintaru ielā 43
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lūgumu apsekot koku, kas aug pie īpašuma Dzintaru ielā 43, Dārtas ielas pusē un aizsedz ceļa zīmi “STOP”. Šajā vietā bieži notiek avārijas.

Apsekojot krustojumu, konstatēts, ka Dārtas ielas zaļajā zonā iedzīvotāji ir iestādījuši zirgkastaņu un kad koks salapo, ceļazīme ir grūti pamanāma.

Lūgt zemesgabala īpašniekam pārstādīt vai nozāģēt zirgkastaņu, kas aug pie īpašuma Dārtas ielas pusē.

4.#
Par ozola apzāģēšanu Tebras ielā 10
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagu ozolam, kas aug Tebras ielā 10.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Tebras ielas un Egļu ielas krustojumā aug ozols ar diviem stumbriem, kam ieteicams profesionāli sakopt vainagu.

Atļaut organizēt ozola, kas aug pie mājas Tebras ielā 10, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

5.#
Par kokiem Ganību ielā 49/51
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kalstošu bērzu, kas aug Ganību ielas 49/51 pagalmā un apzāģēt 2 liepas, kas aug Ganību ielā pie ēkas, jo koki aizsedz gaismu. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par bērza nozāģēšanu un liepu apzāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs, kas atrodas pagalmā ir novecojis un bīstams. Par šī koka likvidēšanu zaudējumu atlīdzību ierosinu nepiemērot.

Informēju, ka saskaņā ar Ganību ielas rekonstrukcijas projektu, liepas, kas aug pie nama Ganību ielā 49/51 ir paredzēts likvidēt.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Ganību ielas 49/51 pagalmā, nozāģēšanu nepiemērojot zaudējuma atlīdzību par šā koka ciršanu, un 2 liepu, kas aug Ganību ielā pie šī nama,  apzāģēšanu.

6.#
Par 4 priežu nociršanu Pulvera ielā 13 un 15/19
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 4 priedes, kas atrodas būvobjektā "Divu dzelzceļa sliežu ceļu izbūve Ziemeļu parkā Pulvera ielā 13, Pulvera ielā 15/19, Liepājā”, jo koki atrodas dzelzceļa aizsargjoslā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka, realizējot projektu, kokus nav iespējams saglabāt un nodrošināt sliežu ceļu ekspluatāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atļaut organizēt 4 priežu, kas aug būvobjektā “Divu dzelzceļā sliežu ceļu izbūve Ziemeļu parkā Pulvera ielā 13, Pulvera ielā 15/19, Liepājā”, nociršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo 4 koku ciršanu.

7.#
Par 5 koku nociršanu Pulvera ielā 33
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 5 kokus, kas aug Pulvera ielā 33, jo plānots pārbūvēt autoceļu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nozāģēt paredzēts 5 bērzus (ar stumbra diametru 57 cm, 55 cm, 37 cm, 35 cm un 20 cm), eglīti (stumbra diametrs 5 cm) un pīlādzi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu, kas nosaka, ka pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu, ko aprēķina pēc formulas: koka diametrs centimetros dalīts ar koeficientu 0,702804, reizināts ar  koka sugas koeficientu, koka nociršanas iemesla koeficientu, apdzīvotās vietas koeficientu, koka atrašanās vietas koeficientu un vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto koeficientu. Zaudējumu atlīdzība par 5 bērzu ciršanu, kas aug Pulvera ielā 33 ir 314,17 EUR. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 314,17 EUR par 5 bērzu, kas aug Pulvera ielā 33, ciršanu.

Atļaut organizēt 5 bērzu, kas aug Pulvera ielā 33, nociršanu iepriekš Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 314,17 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 5 bērzu nociršanu.

8.#
Par kokiem Viršu ielā 5A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot papeli, kas aug pie nama Viršu ielā 5A un izsniegt atļauju šā koka apzāģēšanai, jo koka vainags aizsedz gaismu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  pagalmā pie nama Viršu ielā 5A aug 2 bērzi un papele. Ieteicams nozāģēt augšanā atpalikušo un nomākto bērzu, bet papeles veikt vainaga retināšanu un sakopšanu. Šīs sugas papele Liepājā ir reti sastopama, koks ir skaists un bagātina pagalma ainavu.

Atļaut organizēt lielākā bērza un papeles, kas aug Viršu ielas 5A pagalmā, profesionālu vainaga kopšanu.

Ieteikt izskatīt iespēju likvidēt nomākto bērzu, kas aug blakus papelei.

9.#
Par 2 nokaltušu koku nozāģēšanu Celtnieku ielā 26
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nocirst 2 nokaltušus kokus, kas atrodas Celtnieku ielā 26.

Apsekojot zemesgabalu Celtnieku ielā 26, konstatēts, ka tajā atrodas 2 nokaltuši alkšņi.

Atļaut organizēt 2 nokaltušu koku, kas atrodas zemesgabalā Celtnieku ielā 26, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

10.#
Atkārtoti par 6 papeļu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 12A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lēmumu, kurā ar balsu vairākumu (“Par” 63,5%) iedzīvotāji piekrīt 6 novecojušo papeļu, kas aug Atmodas bulvārī 12A, nozāģēšanai.

Atļaut organizēt 6 novecojušo papeļu, kas aug Atmodas bulvārī 12A, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo 6 koku ciršanu.

11.#
Atkārtoti par ozola nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 52
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lēmumu, kurā ar balsu vairākumu (“Par” 70%) dzīvokļu īpašnieku atbalsta ozola, kas aug pagalmā, nozāģēšanu.   

Atgādinu, ka komisija 2015.gada 26.janvāra sēdē noteica zaudējumu atlīdzību 60,33 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar šī ozola ciršanu.

Atļaut organizēt ozola, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielas 52 pagalmā, nociršanu, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību 60,33 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar šī ozola nociršanu.

12.#
Atkārtoti par zirgkastaņas nozāģēšanu Puķu ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par zirgkastaņu, kas aug Puķu ielā 6. Atzinumā norādīts, ka šīs zirgkastaņas nociršana nav pretrunā ar dabas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu, kas nosaka, ka pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzība par šīs zirgkastaņas ciršanu ir 20,26 EUR un tā iemaksājama Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Puķu ielā 6. Kā ciršanas iemesli minēti tas, ka koks aug apmēram 3 m no ēkas, tā saknes bojā pamatus, bet zari jumtu.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug zirgkastaņa, kuras stumbra apkārtmērs mērot 60 cm no zemes ir 2,78 m, augstāk zirgkastaņa sadalās divos stumbros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu, kas nosaka, ka, pirms šī koka ciršanas atļaujas izsniegšanas pašvaldībai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, jo koks pārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteikto izmēru.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Puķu ielā 6, nozāģēšanu, pirms darbu veikšanas nomaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt koka ciršanas atļauju.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki