Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Pagalmu labiekārtotājiem ļauj bez atlīdzības izcirst kokus


atlikušas 250 zīmes


Pagalmu labiekārtotājiem ļauj bez atlīdzības izcirst kokus

Izdrukāt Ziņot
Koku nozāģēšana Klaipēdas ielā.
Koku nozāģēšana Klaipēdas ielā.
FOTO: irliepaja.lv

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 14.septembra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 14.septembrī Nr.21

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par 2 koku nozāģēšanu pagalma labiekārtošanai.
2.Par koku apzāģēšanu Vītolu ielā 12/16.
3.Par koka apzāģēšanu Siguldas ielā 13.
4.Par koku vainagu apzāģēšanu Ugāles ielā 8.
5.Par koka apzāģēšanu Šaurā ielā 1.
6.Par koku apzāģēšanu Cenkones ielā 55.
7.Par kokiem Cenkones ielā 21.
8.Par apstādījumu izpostīšanu Klaipēdas ielā.
9.Par papeles apzāģēšanu Celmu ielā 3.
10.Par bērza nozāģēšanu Britu flotes ielā 1.
11.Par koku apzāģēšanu un nozāģēšanu zem gaisvada elektropārvadiem.
12.Par koku ciršanu Grīzupes ielas pārbūves projektā.
13.Par nokaltušiem kokiem Brīvības ielā.
14.Par 2 koku nozāģēšanu Ventas ielā 2.

1.Par 2 koku nozāģēšanu pagalma labiekārtošanai
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Vītolu 22/26" valdes priekšsēdētājas iesniegumu, kurā lūgts apsekot pagalmu starp namiem Vītolu ielā 30, Vītolu ielā 22/26, Elkoņu ielā 3 un Elkoņu ielā 5/7/9, kurā norit labiekārtošanas darbi un papildus nepieciešams nozāģēt 2 liepas.

Projekts "Teritorijas labiekārtošana Elkoņu ielā 3, Elkoņu ielā 5/7/9, Vītolu ielā 22/26 un Vītolu ielā 30, Liepājā" paredz bortakmeņa ievietošanu tieši pie vienas liepas stumbra, bet otrai liepai 25 cm attālumā no stumbra.

Komisija jau 2.martā apsekojot šo pagalmu un 9 liepas, kas aug uz namam Vītolu ielā 30 piederošās zemes, ierosināja saglabāt 3 veselīgākās liepas, bet 6 ar bojātiem un līkiem stumbriem atļāva likvidēt, paredzot jaunus apstādījumus.

Novērtējot situāciju būvlaukumā, secināts, ka 2 liepām netiks nodrošināta minimāli nepieciešamā apdobe, lai nodrošinātu šo koku augšanu.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrību "Vītolu 22/26" un "Elkoņu 3" valdes priekšsēdētājai projektā "Teritorijas labiekārtošana Elkoņu ielā 3, Elkoņu ielā 5/7/9, Vītolu ielā 22/26 un Vītolu ielā 30, Liepājā" papildus organizēt 2 liepu nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Pagalmā paredzēt jaunus koku stādījumus, stādīšanas vietu saskaņojot ar būvvaldi.

2.Par koku apzāģēšanu Vītolu ielā 12/16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Vītolu ielas 12/16 pagalmā.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka 4 bērziem, kas aug Vītolu ielas 12/16 pagalmā, veicama profesionāla vainagu sakopšana, nozāģējot vai noīsinot zarus, kas bojā ēkas fasādi un sitas logos.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 4 bērzu, kas aug Vītolu ielas 12/16 pagalmā, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

3.Par koka apzāģēšanu Siguldas ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug pie nama Siguldas ielā 13.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatiem aug bērzs. Bērzu būtu jāatzaro gandrīz līdz pašai galotnei, bet, ņemot vērā, ka bērzi slikti pacieš apzāģēšanu, ierosināts šā nama iedzīvotājiem izvērtēt iespēju koku nozāģēt.

Rekomendēt nama apsaimniekotājam organizēt dzīvokļu īpašnieku sapulci, lai izskatītu iespēju nozāģēt bērzu, kas aug pārāk tuvu namam Siguldas ielā 13.

4.Par koku vainagu apzāģēšanu Ugāles ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vainagu kokiem, kas aug pie nama Ugāles ielā 8.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka pie nama aug 2 galotņoti vītoli, kam ataugušas atvases un nepieciešama vainagu apzāģēšana.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt vainagu apzāģēšanu 2 vītoliem, kas aug pie nama Ugāles ielā 8.

5.Par koka apzāģēšanu Šaurā ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts apsekot un apzāģēt koku, kas aug pie īpašuma Šaurajā ielā 1.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 2 liepām, kas aug Šaurās ielas un Brāļu ielas stūrī, nepieciešams sakopt vainagus, nozāģējot apakšējos zarus un zarus, kas bojā ēkas fasādi.

Lūgt SIA „Komunālā pārvalde" 2016. gadā organizēt 2 liepu, kas aug Šaurās ielas un Brāļu ielas stūrī, vainagu sakopšanu.

6.Par koku apzāģēšanu Cenkones ielā 55
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Cenkones ielā 55.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka pie mājas augošajiem dažādu sugu kokiem (zirgkastaņas, kļavas, ošlapu kļavas, bērzi) ieteicama profesionāla vainagu kopšana un retināšana, bet jaunie koki nav tikuši pietiekami laistīti.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt vainagu kopšanu kokiem, kas aug pie nama Cenkones ielā 55, darbu veikšanai pieaicinot koku kopēju. Sausā laikā nodrošināt jauno koku laistīšanu.

7.Par kokiem Cenkones ielā 21
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt koku, kas aug pie mājas Cenkones ielā 21, jo zari bojā mājas jumtu un telpās ir tumšs, kā arī lūgts apzāģēt kokus, kas aug Cenkones ielas 19 pagalmā, jo tie bojā saimniecības ēkas jumtu.

Apsekojot minētās adreses dabā, konstatēts, ka pie Cenkones ielas 21 aug liepa, kurai nepieciešama vainaga apzāģēšana. Cenkones iela 19 ir privātīpašums, un šo koku apzāģēšana jāorganizē zemes īpašniekam. Ja īpašnieks to nedara, tad saskaņā ar Civillikuma 1099.pantu, kaimiņš var nozāģēt savam īpašumam traucējošos zarus līdz 4,5 m augstumam, zāģēšanu nesaskaņojot ar īpašnieku.

Informēt iedzīvotāju, ka liepu, kas aug pie mājas Cenkones ielā 21, SIA "Komunālā pārvalde" apzāģēs 2016. gadā, bet koku, kas aug Cenkones ielas 19 pagalmā, apzāģēšana jāveic šā zemesgabala īpašniekam. Ja īpašnieks atsakās kokus apzāģēt, kaimiņš pats var nozāģēt savam īpašumam traucējošos zarus līdz 4,5 m augstumam.

8.Par apstādījumu izrakšanu Klaipēdas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi informāciju, ka Klaipēdas ielā tramvaja sliežu nomaiņas laikā ir izrakti parūkkoki.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka stādījumi ir nolīdzināti līdz zemei.

Lūgt SIA „Liepājas tramvajs" pēc tramvaja sliežu nomaiņas organizēt izrakto stādījumu atjaunošanu.
 
9.Par papeles apzāģēšanu Celmu ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt papeli, kas aug Celmu ielā 3. Koks atrodas blakus auto stāvlaukumam, un krītošie zari var radīt bojājumus automašīnām.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka papele ir ļoti liela un bez vainaga sakopšanas un zaru retināšanas ieteicams konsultēties ar arboristu par dinamiskās atsaites sistēmas uzstādīšanu. Dinamiskās atsaites sistēmas uzstāda potenciāli bīstamiem stumbriem un zariem, kuriem nav parādījušās plaisas. Koku daļas tiek nostiprinātas ar dinamisko atsaišu sistēmu, nodrošinot koka vainagam dabīgu kustību vējā, bet tajā pašā laikā novērš zaru vai stumbru daļu lūšanu un krišanu.

Atslogots vainags un pareizi uzstādīta atsaišu sistēma būtiski paildzina koka mūžu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt papeles, kas aug Celmu ielā 3, pie auto stāvlaukuma, vainaga profesionālu apzāģēšanu un nostiprināšanu, darbu veikšanai pieaicinot koku kopēju.

10.Par bērza nozāģēšanu Britu flotes ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Britu flotes ielā 1, jo koks apdraud māju.

Koka ciršana nav saskaņota ar citiem šā nama īpašniekiem.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka bērzs ir pārāk atzarots. Aug blakus laternai.

Lūgt komisijā iesniegt pārējo šā nama īpašnieku piekrišanu bērza, kas aug Britu flotes ielā 1, nozāģēšanai.

11.Par koku apzāģēšanu un nozāģēšanu zem gaisvada elektropārvadiem
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot koku apzāģēšanu un nozāģēšanu, kas atrodas AS "Sadales tīkls" elektrisko tīklu objektos saskaņā ar "Aizsargjoslu likuma" 35.panta 2.daļu un "Enerģētikas likuma" 23.panta 3.daļu.

Atļaut organizēt koku apzāģēšanu un nozāģēšanu, kas atrodas AS "Sadales tīkls" elektronisko tīklu objektos, ievērojot normatīvajos aktos noteiktā prasības.

12.Par koku ciršanu Grīzupes ielas pārbūves projektā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides nodaļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri Grīzupes ielas pārbūvei. Savu viedokli izteikuši 10 iedzīvotāji, no kuriem septiņi atbalsta izstrādāto projektu, bet trīs atbalsta daļēji. Daļējs atbalsts ielas pārbūves projektam anketā pamatots ar to, ka ietves un veloceļa izbūvei tiks izcirsti vērtīgi koki, kā melnalkšņi, ozoli un oši, kas aug Aspazijas birzī.

Pirms projekta izstrādes kokiem veikta inventarizācija. Projekta realizācijai nepieciešams likvidēt 91 koku, no kuriem ar ļoti labu, labu un gandrīz labu bioloģisko un ainavisko vērtību atzīti 65 koki, pārējo 26 koku saglabāšana ilgtermiņā nav perspektīva.

Konceptuāli atbalstīt SIA "Firma L4" izstrādāto projektu "Grīzupes ielas pārbūve, posmā no Cukura ielas līdz 14.novembra bulvārim, Liepājā", kurā paredzēta 91 koka likvidācija.

13.Par nokaltušiem kokiem Brīvības ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīma autora informāciju, ka Brīvības ielā pie īpašuma Nr. 56 atrodas 2 nokaltuši koki un posmā līdz Tirdzniecības kanālam daudz koku ar nokaltušiem zariem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Brīvības ielā, Raiņa parka pusē aug zirgkastaņas, kas ir novecojušas. Koki arī cietuši būvdarbu laikā, veicot ietvju rekonstrukciju un izbūvējot apakšzemes komunikācijas.

Lūgt SIA „Komunālā pārvalde" pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros Brīvības ielā organizēt koku vainagu kopšanu un nokaltušo koku nozāģēšanu.

14.Par 2 koku nozāģēšanu Ventas ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja telefonisku lūgumu apsekot kokus, kas aug Ventas ielā 2. Zemesgabalā notiek teritorijas labiekārtošana un iedzīvotāji izteikuši vēlmi likvidēt kļavu un osi.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka izbūvējot automašīnu stāvlaukumu, kokiem nav iespējams nodrošināt nepieciešamo apdobi un tie atrodas uz paaugstinājuma, jo mainīts reljefs.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt kļavas un oša, kas aug Ventas ielā 2, automašīnu stāvlaukuma malā, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Pārējiem kokiem, pēc būvdarbu pabeigšanas veicama profesionāla vainagu sakopšana.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki