Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par zirgkastaņu, zeltzaru vītolu un citu koku nozāģēšanu


atlikušas 250 zīmes


Par zirgkastaņu, zeltzaru vītolu un citu koku nozāģēšanu

Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 22.septembra sēdes protokolu, ko sagatavojusi domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA

Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES PROTOKOLS

LIEPĀJĀ

2014. gada 22.septembrī Nr.23

D A R B A  K Ā R T Ī B A
1.Par vītola apzāģēšanu pie Klaipēdas ielas 110.
2.Atkārtoti par koku pie Dzērves ielas 56.
3.Par sudrabegles nozāģēšanu Līvas ielā 15.
4.Par zirgkastaņu apzāģēšanu pie Līvas ielas 17 un 19.
5.Par liepu Klāva Ukstiņa ielā 16.
6.Par bērza nozāģēšanu Ķieģeļu ielā 32.
7.Par vītoliem Eduarda Tisē ielā 77.
8.Par koku vainagu kopšanu Pulkveža Brieža ielā 10.
9.Par bērziem pie īpašuma Klaipēdas ielā 77.
10.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Franču ielā 4/8.
11.Par kļavu Ventspils ielā 45A.
12.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Lielgabala ielā 5.
13.Par kokiem Virssardzes ielā 12 un Zemgales ielā 17.
14.Par Kaukāza plūmēm Kuldīgas ielā 13A.
15.Par koku ciršanu Celtnieku ielā 12 un 12A.
16.Par 2 koku ciršanu Pļavu ielā 51/53.
17.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Rīgas ielā 26.

1.#
Par vītola apzāģēšanu pie Klaipēdas ielas 110.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt vītolu, kas aug pie nama Klaipēdas ielā 110 un noēno zirgkastaņu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka gājēju celiņa malā, kas ved gar dīķīti, aug neliela zirgkastaņa. Šo koku noēno vecs vītols, kuram nepieciešams nozāģēt kalstošos zarus un sakopt vainagu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt vītola, kas aug pie dīķīša Klaipēdas ielā, vainaga sakopšanu, nozāģējot kalstošos zarus.

2.#
Atkārtoti par koku pie Dzērves ielas 56
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts atrisināt problēmu, kura radusies sakarā ar vītola lūstošajiem zariem un ilgstoši nekopto pašvaldībai piederošo teritoriju. Iesniegumā norādīts, ka katru dienu jāvāc nolūzušie zari gan privātīpašumā, gan pašvaldības teritorijā, kā arī lielie zari aizsedz ceļa zīmi un traucē automašīnu, tai skaitā autobusu, kustībai.

Komisija š.g. 25.augustā apsekoja vītolu, kas aug Dzērves ielas un Eduarda Tisē ielas krustojumā un nolēma lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt šā koka vainaga kopšanu līdz 2015.gada aprīlim.

Atkārtoti apsekojot vītolu, kas aug Dzērves un Eduarda Tisē ielu krustojumā, konstatēts, ka situācija ir apmierinoša un koks satiksmei netraucē.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut ielas koku kopšanas darbu plānā vītola, kas atrodas pie īpašuma Dzērves ielā 56, vainaga kopšanu un darbus veikt līdz 2015. gada aprīlim.

3.#
Par sudrabegles nozāģēšanu Līvas ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt sudrabegli, kas aug Līvas ielā 15, jo paredzēta pagalma labiekārtošana un apstādījumu atjaunošana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nocirst paredzēts izstīdzējušu egli, kas iestādīta nepiemērotā vietā starp divām privātmājām.

Atļaut organizēt sudrabegles, kas aug Līvas ielā 15, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

4.#
Par zirgkastaņu apzāģēšanu pie Līvas ielas 17 un 19.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt zirgkastaņas, kas aug Līvas ielā pie namiem Nr.17 un Nr.19, jo koku zari aizsedz laternas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams sakopt vainagus 3 zirgkastaņām, kas aug Līvas ielā.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut ielas koku kopšanas darbu plānā 3 zirgkastaņu, kas aug Līvas ielā, vainagu apzāģēšanu un darbus veikt līdz 2015. gada aprīlim.

5.#
Par liepu Klāva Ukstiņa ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot liepu, kas aug zemesgabalā Klāva Ukstiņa ielā 16 un sniegt ieteikumus šā koka kopšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepai dienvidu pusē ir vairāki nokaltuši zari, kas jānozāģē. Lai šis koks būtu stabils un ainavisks, nepieciešams veikt profesionālu vainaga kopšanu, nozāģējot un noīsinot atsevišķus zarus vainagā, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

Atļaut organizēt profesionālu vainaga kopšanu liepai, kas aug zemesgabalā Klāva Ukstiņa ielā 16, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

6.#
Par bērza nozāģēšanu Ķieģeļu ielā 32.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Ķieģeļu ielā 32, jo koks traucē plānotajiem būvniecības darbiem. Būvniecības projekts nav iesniegts.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Ķieģeļu ielā 32 aug bērzs, kura stumbra apkārtmērs, mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla, ir 102 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21.2. apakšpunktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekam vai tiesiskam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu. Zaudējumu atlīdzību par bērza, kas aug zemesgabalā Ķieģeļu ielā 32, ciršanu aprēķina pēc formulas 38 cm: 0,702804 x 1 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 =  64,88 EUR.

Pirms šī koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 64,88 EUR.

Atļaut organizēt bērza, kas aug zemesgabalā Ķieģeļu ielā 32, nociršanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējumu atlīdzību 64,88 EUR un saņemot koka ciršanas atļauju.

7.#
Par vītoliem Eduarda Tisē ielā 77
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt vītolus, kas aug aiz daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Eduarda Tisē ielā 77 un apdraud iedzīvotājus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Eduarda Tisē ielā 77 notiek labiekārtošanas darbi un auto stāvvietas izbūve, kuras malā aug 4 zeltzaru vītoli, kas var apdraudēt un traucēt automašīnu novietošanu. Šo koku ciršana nav paredzēta labiekārtojuma projektā, kā arī projektā nav paredzēta jaunu apstādījumu vai kompensējošo stādījumu ierīkošana.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jā iesniedz šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  dzīvokļu īpašnieku lēmums, kurā vismaz 50% + 1 atbalsta šo 4 zeltzaru vītolu nociršanu.

Atļaut organizēt 4 zeltzaru vītolu, kas aug zemesgabalā Eduarda Tisē ielā 77, nozāģēšanu, iepriekš komisijā iesniedzot dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo 4 koku ciršanu.

8.#
Par koku vainagu kopšanu Pulkveža Brieža ielā 10A.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu apsekot un izsniegt atļauju koku, kas aug Pulkveža Brieža ielā 10A, vainagu sakopšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” teritorijā aug 27 liepas, kas bijušas galotņotas. Šobrīd kokiem ataugušas atvases, kuras nepieciešams noīsināt un retināt.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt 27 liepu, kas aug Pulkveža Brieža ielā 10A, pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” teritorijā, vainagu kopšanu.

9.#
Par bērziem pie īpašuma Klaipēdas ielā 77
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt bērzus, kas aug pie īpašuma Klaipēdas ielā 77, jo koki ir veci, bīstami un sasvērušies uz ēkas pusi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz pašvaldībai piederošās zemes aug 3 bērzi. Vidējais bērzs ir ar bojātu stumbru un potenciāli bīstams, abiem malējiem bērziem nepieciešams veikt vainaga kopšanu un retināšanu. Izzāģējami ar vēja slotām inficētie zari.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut šā rudens darbu plānā viena bērza nozāģēšanu un 2 bērzu, kas aug Klaipēdas ielā pie īpašuma Nr.77, vainagu retināšanu un kopšanu.

10.#
Par zirgkastaņas apzāģēšanu Franču ielā 4/8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt zirgkastaņu, kas aug pie nama Franču ielā 4/8.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas pusē ļoti tuvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai aug osis, zirgkastaņa un liepa. Šiem kokiem nepieciešama profesionāla vainagu retināšana un kopšana.

Atļaut organizēt oša, zirgkastaņas un liepas, kas aug pie daudzdzīvokļa dzīvojamā nama Franču ielā 4/8, profesionālu vainagu kopšanu.

11.#
Par kļavu Ventspils ielā 45A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug Ventspils ielā 45A un apdraud šķūni.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava aug pārāk tuvu saimniecības ēkai un bojā tās pamatus.

Atļaut nozāģēt kļavu, kas aug Ventspils ielā 45A.

12.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Lielgabala ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt bojātu zirgkastaņu, kas atrodas Lielgabalu ielā 5.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa ir bijusi galotņota un tai ir iztrupējis stumbrs. Koks ir potenciāli bīstams.

Atļaut organizēt bīstamās zirgkastaņas, kas aug Lielgabalu ielā 5, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.
 
13.#
Par kokiem Virssardzes ielā 12 un Zemgales ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Attīstības pārvaldes lūgumu apsekot kalstošus kokus, kas atrodas Virssardzes ielā 12 un Zemgales ielā 17,  teritorijā kurā notiek rekultivācija.

Projekts paredz šo koku saglabāšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Virssardzes ielā 12 atrodas kalstoši koki, kas apdeguši, bet Zemgales ielā 17 atrodas nokaltuši koki. Šos kokus nepieciešams nozāģēt.

Lūgt pašvaldības aģentūrai “Nodarbinātības projekti” organizēt kalstošu un apdegušu koku, kas atrodas Virssardzes ielā 12 un Zemgales ielā 17, nociršanu.

14.#
Par Kaukāza plūmēm Kuldīgas ielā 13A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju lūgumu apsekot un atļaut nozāģēt Kaukāza plūmes, kas aug pie īpašuma Kuldīgas ielā 13.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Kaukāza plūmes aug uz zemesgabala Kuldīgas ielā 13A un šie stādījumi ilgstoši nav kopti. Augļu koku zāģēšanai nav nepieciešama atļauja.

Atbalstīt Kaukāza plūmju izzāģēšanu zemesgabalā Kuldīgas ielā 13A.

15.#
Par koku ciršanu Celtnieku ielā 12 un 12A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts akceptēt būvprojektu “Žogu un autostāvvietas izbūve Celtnieku ielā 12 un 12A, Liepājā”, kurā paredzēta 4 koku likvidācija.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sakarā ar teritorijas labiekārtošanu un auto stāvlaukuma izbūvi nepieciešams likvidēt 3 kokus, kas aug Celtnieku ielā 12 un kuru stumbra diametrs nepārsniedz 20 cm. Kā arī vienu liepu ar stumbra diametru 60 cm, kas aug zemesgabalā Celtnieku ielā 12A. Šo 4 koku likvidēšana nesamazinās un neietekmēs vides kvalitāti.  Pārējiem šajā teritorijā augošajiem kokiem nepieciešama profesionāla vainagu kopšana, jo ilgstoši nav veikta apsaimniekošana.

Konceptuāli atbalstīt izstrādāto būvprojektu “Žogu un autostāvvietas izbūve Celtnieku ielā 12 un 12A, Liepājā”, kurā paredzēta 4 koku likvidācija un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

16.#
Par 2 koku ciršanu Pļavu ielā 51/53
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 vītolus, kas aug Pļavu ielā 51/53, jo koki apdraud iedzīvotājus un īpašumu. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur koku nociršanu atbalsta 62%.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītoli ir  veci ar pilnībā iztrupējušiem stumbriem.

Atļaut organizēt 2 iztrupējušo vītolu, kas aug Pļavu ielā 51/53, nozāģēšanu.

17.#
Par zirgkastaņas apzāģēšanu Rīgas ielā 26
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug Rīgas ielas 26 pagalmā, jo koks vējainā laikā apdraud īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa aug ļoti tuvu dzīvojamai mājai un lietderīgi sakopt un samazināt vainaga apjomu.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Rīgas ielas 26 pagalmā, vainaga profesionālu apzāģēšanu.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki